Rozdział 3b - Nagrody. - Uposażenie pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

Rozdział  IIIb 7

Nagrody.

§  15g.
1.
Nagrody z funduszu efektów wdrożeniowych, tworzonego i wykorzystywanego na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej jednostek badawczych, mogą być przyznawane:
1)
autorom i współautorom wdrożonych rozwiązań,
2)
osobom, które bezpośrednio uczestniczyły w procesie wdrażania rozwiązań.
2.
Wpływy na fundusz nagród wdrożeniowych powinny być ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych wdrożonych opracowań z podziałem na nagrody dla zespołów (osób) opracowujących i zespołów (osób) wdrażających dane opracowanie.
3.
Z funduszu nagród wdrożeniowych przypadających za poszczególne wdrożone opracowania może być wydzielona kwota w granicach do 20% tego funduszu z przeznaczeniem na nagrody dla osób, które nie wchodziły w skład zespołów, lecz które pośrednio wykonywały prace na rzecz danego opracowania, w szczególności gdy prace te miały wpływ na terminowość i jakość wdrożonego opracowania.
4.
Podział nagród pomiędzy członków poszczególnych zespołów powinien być dokonywany za określone etapy prac badawczych i wdrożeniowych w zależności od wkładu pracy, jej efektywności, wpływu na terminowość opracowania i wdrożenia tematu.
5.
Pracownikom instytutu nagrody przyznaje i ustala ich wysokość dyrektor instytutu.
6.
Wypłaty nagród powinny być dokonywane kwartalnie lub co pół roku.
7.
Szczegółowe zasady podziału funduszu nagród oraz limity indywidualnych wypłat określi w regulaminie zakładowym dyrektor instytutu w porozumieniu z radą zakładową.
8.
Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.
§  15h.
Nagrody nie wchodzą do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop oraz do podstawy wymiaru emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
7 Rozdział IIIb dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1970 r. (Dz.U.70.30.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.