Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1962 r.
w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Na podstawie art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (Dz. U. Nr 52, poz. 251) w tabeli stanowisk i zaszeregowania do grup uposażenia zasadniczego wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji oznaczonej numerem kolejnym 13 w rubryce "Grupa uposażenia" liczbę "XI" zastępuje się liczbą "X",
2) treść pozycji oznaczonych kolejnymi numerami 2, 5 i 6 w rubryce "Nazwa stanowiska" otrzymuje brzmienie:

"2. Główny księgowy planetarium i obserwatorium astronomicznego oraz pałacu młodzieży"

"5. Kierownik sekretariatu młodzieżowego domu kultury, sekretarz - główny księgowy szkoły (zakładu), główny księgowy szkoły (zakładu)"

"6. Starszy referent, księgowy, sekretarz szkoły (zakładu), intendent - główny księgowy".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1961 r.