§ 7. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych. - Dz.U.1956.41.193 - OpenLEX

§ 7. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.41.193

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  7.
1.
W razie gdy organizacja zajęć dydaktycznych i naukowych w szkole wyższej powoduje konieczność zatrudnienia pedlów i woźnych (st. pedlów, st. woźnych) w godzinach nadliczbowych, pracownikom tym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:
1)
za pierwsze dwie godziny ponad 8 godzin na dobę - po 150% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za następne godziny nadliczbowe oraz godziny nadliczbowe przypadające w święta i w nocy - po 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Zasadniczą stawkę godzinową otrzymuje się przez podzielenie otrzymywanego przez pracowników wymienionych w ust. 1 miesięcznego uposażenia zasadniczego przez 200.