§ 6. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych. - Dz.U.1956.41.193 - OpenLEX

§ 6. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.41.193

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  6.
1.
Pracownikom określonym w § 1, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość procentową dodatku, zależną od stopnia szkodliwości i uciążliwości pracy, określają właściwi ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z właściwymi związkami zawodowymi.