Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.72.427

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie uposażenia pisarzy gminnych i ich pomocników na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.

Art.  1.

Wysokość uposażenia pisarzy gminnych i ich pomocników wyznacza Wydział Powiatowy z tem jednak zastrzeżeniem, że uposażenie nie może być mniejsze od norm, wymienionych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Wydział Powiatowy może uchwalić uposażenie, przewyższające normy, wymienione w art. 2-im.

Art.  2.

Roczne normy minimalnej pensji są następujące:

I. Dla pisarzy gminnych:

a)

w gminach

z ludnością

do

5.000

mieszkańców

3.600

mk.

b)

"

"

"

10.000

"

4.800

"

c)

"

"

ponad

10.000

"

6.000

"

II. Dla pomocników pisarzy gminnych:

a)

w gminach

z ludnością

do

5.000

mieszkańców

1.800

mk.

b)

"

"

"

10.000

"

2.400

"

c)

"

"

ponad

10.000

"

3.000

"

Art.  3.

W gminach, w których urzędnicy gminni pobierali dotąd uposażenie wyższe od norm, wymienionych w art. 2, nie może im ono być zmniejszane.

Art.  4.

W urzędach gminnych powinno być zatrudnionych:

a)

w gminach

z ludnością

do

5.000

mieszk.

przynajmniej

1 pisarz

b)

"

"

"

10.000

"

"

pisarz i 1 pomocn.

c)

"

"

ponad

10.000

"

"

pisarz i 2 pomocn.

Art.  5.

Gminy obowiązane są dostarczać pisarzom gminnym mieszkania, światła i opału w naturze lub, za zgodą pisarza, wypłacać odpowiedni równoważnik pieniężny.

Wysokość świadczeń w naturze równoważnika pieniężnego ustala Wydział Powiatowy.

Art.  6.

Wydatki kancelaryjne, np. na materjały piśmienne, księgi biurowe, blankiety urzędowe, przedpłatę Dziennika Ustaw i, innych wydawnictw urzędowych, powinny być pokrywane z ogólnych funduszów gminy.

Wysokość odnośnej pozycji budżetu gminnego określa Wydział Powiatowy.

Art.  7.

Pensje wypłaca pisarzom i ich pomocnikom Kasa gminna z funduszów gminnych miesięcznie z góry.

Art.  8.

Pensje pracowników gminnych, wypłacane w walucie innej, niż markowa, przelicza się po kursie, ustanowionym dla pensji urzędników państwowych.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 października 1919 roku.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 1919 roku.