Art. 8. - Uposażenie państwowych pracowników nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.20.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
Art.  8.
1.
Pracownikowi nauki służy prawo do jednego tylko uposażenia za ogół czynności, połączonych z jego stanowiskiem służbowym.
2.
Rada Ministrów może ustalić w drodze rozporządzenia wysokość wynagrodzenia za czynności dodatkowe niektórych kategorii pracowników nauki, nie wchodzące w ich zakres nauczania lub normalnych obowiązków.
3.
Za przeprowadzanie egzaminów i za oceny prac magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustali Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu i zainteresowanymi ministrami.