Uposażenie oraz potrącenia z uposażenia żołnierzy jednostek organizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych poza granicami Państwa Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.2.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1941 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 25 lutego 1941 r.
o uposażeniu oraz potrąceniach z uposażenia żołnierzy jednostek organizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych poza granicami Państwa Polskiego.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Żołnierze wchodzący w skład jednostek organizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych (wojska lądowe, marynarka i lotnictwo) poza granicami Państwa Polskiego otrzymują uposażenie w wysokości i według norm ustalanych na wniosek Ministra Spraw Wojskowych przez Radę Ministrów.

Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do ustalania innych należności i świadczeń dla żołnierzy, do dokonywania w drodze zarządzeń potrąceń z uposażenia żołnierzy jednostek organizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych poza granicami Państwa Polskiego oraz określania w tych sprawach trybu postępowania i toku instancyj władz wojskowych.

W stosunku do żołnierzy jednostek organizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych poza granicami Państwa Polskiego zawiesza się z dniem 30 września 1939 r. na czas trwania wojny moc obowiązującą:

1)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej (Dz.U.R.P. z 1938 r. Nr 43, poz. 362) oraz
2)
ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych (Dz. U.R.P. Nr 45, poz. 312).

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie dniem ogłoszenia.