Uposażenie niektórych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.74.379

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do uposażenia:
1)
starszych felczerów, felczerów, instruktorów higieny, dietetyczek, psychotechników, pielęgniarek, laborantów medycznych, techników chemicznych, położnych, asystentek pielęgniarskich, higienistek szkolnych, dyplomowanych opiekunek dziecięcych, masażystów, piastunek dyplomowanych, młodszych pielęgniarek, pielęgniarek przyuczonych, przyuczonych laborantów medycznych, dietetyczek przyuczonych, masażystów przyuczonych i techników protez ocznych, zatrudnionych:
a)
w zakładach społecznych służby zdrowia,
b)
w zakładach pomocy społecznej,
c)
w zarządach służby zdrowia dyrekcji okręgowych kolei państwowych oraz
d)
w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych,
2) 1
ortoptystów, instruktorów terapii zajęciowej posiadających wykształcenie w zakresie 11 klas szkoły ogólnokształcącej zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej, jeżeli nie przysługuje im uposażenie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376),
3) 2
instruktorów gimnastyki leczniczej i logopedów zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.

Uposażenie zasadnicze.

1. 3
Ustanawia się dla pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 i 2, z wyjątkiem położnych miejskich i wiejskich oraz położnych izb porodowych, miesięczne uposażenie zasadnicze według następujących stawek:
StawkaKwota uposażenia zasadniczego w złotych
I P 880
II P 920
III P1.050
IV P1.170
V P1.280
VI P1.400
VII P1.500"
2.
Uposażenia określone w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry.
3.
Stawki uposażenia przysługującego poszczególnym kategoriom pracowników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Przejście do wyższej stawki uposażenia następuje z dniem pierwszym miesiąca po nabyciu uprawnień do tej stawki.
5.
Do okresów pracy wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalicza się pracownikom okresy wykonywania czynności fachowych przed uzyskaniem uprawnień zawodowych, mających wpływ na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Starszym felczerom i felczerom, którzy ukończyli 11/2 roczną szkołę felczerską, zalicza się ponadto okres nauki w tej szkole, a pielęgniarkom, które po zwolnieniu z administracji ukończyły 2-letnią szkołę pielęgniarską - okres nauki w tej szkole, jeżeli poprzednio pracowały 5 lat w administracji.
1.
Uposażenie określone w § 2 ust. 1 otrzymują:
1)
pracownicy zatrudnieni w wymiarze 30 godzin tygodniowo:
a)
bezpośrednio przy pielęgnacji chorych leczonych radem lub innymi ciałami promieniotwórczymi,
b)
w zakładach (pracowniach) rentgenologicznych i fizykoterapeutycznych,
c)
w zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomopatologicznych lub prosektoriach,
2)
masażyści niewidomi zatrudnieni w wymiarze 36 godzin tygodniowo,
3)
pracownicy wymienieni w § 1 pkt 1 lit. c) zatrudnieni w wymiarze 42 godzin tygodniowo,
4)
pozostali pracownicy wymienieni w § 1 pkt 1 i 2 zatrudnieni w wymiarze 46 godzin tygodniowo.
2.
W razie zatrudnienia pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 w wymiarze godzin mniejszym niż określony w ust. 1 wypłaca się uposażenie za godzinę stanowiące następującą część miesięcznego uposażenia zasadniczego:
1)
1/200 przy zatrudnieniu w wymiarze 46 godzin tygodniowo,
2)
1/175 przy zatrudnieniu w wymiarze 42 godzin tygodniowo,
3)
1/150 przy zatrudnieniu w wymiarze 36 godzin tygodniowo,
4)
1/125 przy zatrudnieniu w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
3.
W razie zatrudnienia w większym wymiarze godzin niż określony w ust. 1 pracownicy wymienieni w § 1 pkt 1 lit. a), b) i d) oraz pkt 2 otrzymują dopłatę obliczoną od uposażenia zasadniczego określonego zgodnie z ust. 2:
1)
w wysokości 50% - za dwie pierwsze dodatkowe godziny pracy dziennej,
2)
w wysokości 100% - za dalsze dodatkowe godziny pracy dziennej, nocnej w godzinach od 22 do 6 oraz za pracę w niedziele i święta.
4.
Dopłaty określone w ust. 3 pkt 2 nie przysługują za pracę w niedziele i święta, jeżeli pracownicy otrzymali w zamian dni wolne od pracy, i za pracę w porze nocnej, jeżeli wynikała ona z normalnego rozkładu zajęć.

Dodatki funkcyjne.

1.
Tabelę stanowisk, z którymi są związane dodatki funkcyjne, oraz wysokość tych dodatków określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia wypłaca się pracownikom zatrudnionym w wymiarze godzin określonych w § 3 ust 1. Pracownikom zatrudnionym w mniejszym wymiarze godzin wypłaca się dodatek funkcyjny obliczony przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 3 ust. 2.
3.
Jeżeli pracownikowi na okres przekraczający 3 miesiące powierzono zastępcze pełnienie obowiązków na stanowisku, z którym związany jest dodatek funkcyjny, wówczas przysługuje mu dodatek funkcyjny przewidziany dla stanowiska, na którym pełnił obowiązki.
4.
Pracownik uprawniony do dodatku funkcyjnego otrzymuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w niedziele i święta, jeżeli za te dni pracownik nie otrzymał innego wolnego dnia od pracy, bądź za pracę nie wchodzącą w zakres jego normalnych obowiązków.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kierowników zakładów pracy i ich stałych zastępców.

Dodatki specjalne za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

1.
Pracownikom określonym w § 1 pkt 1 i 2 zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przysługują dodatki specjalne w kwotach:
Stawka uposażeniaKwota dodatku miesięcznie w złotych
I P105 - 280
II P110 - 293
III P120 - 320
IV P130 - 350
V P150 - 395
VI P165 - 440
VII P180 - 480
2.
Pracownicy, którzy przed wejściem w życie rozporządzenia otrzymywali dodatki specjalne za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, zachowują w okresie pozostawania na dotychczasowych stanowiskach prawo do pobierania tych dodatków w dotychczasowej wysokości kwotowej.
3.
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustali szczegółowo wysokość dodatków specjalnych w zależności od uciążliwości lub szkodliwości warunków pracy dla zdrowia oraz zasady wypłacania tych dodatków.

Dodatek za instrumentowanie.

Starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, asystentkom pielęgniarskim, młodszym pielęgniarkom i położnym, posiadającym kwalifikacje instrumentariuszki - jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy instrumentowanie - przysługuje dodatek za instrumentowanie w następującej wysokości:
Zaszeregowanym do stawkiKwota miesięczna w złotych
II P110
III P120
IV P130
V P140
VI P170
VII P180

Dodatek szpitalny.

1. 4
Pracownikom wymienionym w § 1 pkt 1 i 2 zatrudnionym w wymiarze określonym w § 3 ust. 1 w szpitalach, klinikach, sanatoriach, sanatoriach uzdrowiskowych, półsanatoriach, działach leczniczych instytutów naukowo-badawczych oraz w izbach chorych w przychodniach przeciwgruźliczych, oddziałach chorych stacji pogotowia ratunkowego, oraz w zakładach pomocy społecznej jeżeli do ich podstawowych czynności należy praca w tych komórkach organizacyjnych - przysługuje miesięczny dodatek szpitalny w wysokości:
1)
zaszeregowanym do stawki I P do III P 150 zł,
2)
zaszeregowanym do stawki IV P do VII P 200 zł.
1a. 5
Pracownikom, którzy zgodnie z rozkładem zajęć pracują w systemie 3-zmianowym oraz przełożonym pielęgniarek i oddziałowym zatrudnionym w zakładach i komórkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1, dodatek szpitalny zwiększa się o 50 zł.
2.
W razie zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż określony w ust. 1 pracownikom wypłaca się za każdą godzinę pracy stawkę dodatku przy zastosowaniu dzielnika przewidzianego w § 3 ust. 2.
3. 6
Przepis ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a stosuje się odpowiednio do położnych zatrudnionych w izbach porodowych.

Dodatek terapeutyczny.

1.
Dodatek terapeutyczny w wysokości 300 zł, miesięcznie przysługuje pielęgniarkom, asystentkom pielęgniarskim i młodszym pielęgniarkom zatrudnionym w wymiarze 46 godzin tygodniowo na stanowisku terapeutek w zakładach leczniczych lub rehabilitacyjnych dla chorych na chorobę Heinego-Medina, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy wykonywanie masaży lub kocowania.
2.
W razie zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż określony w ust. 1 pracownikom wypłaca się za każdą godzinę pracy stawkę dodatku przy zastosowaniu dzielnika przewidzianego w § 3 ust. 2 pkt 1.

Dodatek żywnościowy.

Starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, asystentkom pielęgniarskim, młodszym pielęgniarkom oraz przyuczonym pielęgniarkom zatrudnionym w zespołach lotnictwa sanitarnego, do których podstawowych obowiązków należy opieka nad chorymi w czasie lotów, przysługuje dodatek żywnościowy do uposażenia w kwocie 1.200 zł miesięcznie.

Zasady wypłacania dodatków do uposażeń.

Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek funkcyjny, w razie zaś zbiegu dodatków uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
1.
Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry.
2. 8
Dodatki: szpitalny, terapeutyczny, żywnościowy i za instrumentowanie wypłaca się miesięcznie z dołu.
1. 9
Dodatek funkcyjny, szpitalny, terapeutyczny, żywnościowy oraz za instrumentowanie nie przysługuje pracownikowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków służbowych.
2.
Pracownikowi, który przez okres przekraczający 3 miesiące nie pełni obowiązków służbowych uzasadniających prawo do dodatków, mogą być one wypłacane tylko za zgodą organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem pracy.
1. 10
Dodatki za instrumentowanie, terapeutyczny i żywnościowy przysługują tylko w okresie wykonywania czynności instrumentariuszki lub czynności z zakresu masażu bądź kocowania albo w okresie odbywania lotu z chorymi bądź pozostawania w gotowości do odbywania takiego lotu. W razie zmiany charakteru zatrudnienia pracownik traci niezwłocznie prawo do dodatku.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przesunięcia w myśl obowiązujących przepisów kobiety do lżejszej lub nieszkodliwej dla zdrowia pracy w związku z ciążą. W takim przypadku kobiecie przysługują dodatki określone w ust. 1 do czasu ukończenia przerwy w pracy przysługującej w związku z porodem.

Wynagrodzenie ryczałtowe położnych.

1. 11
Ustanawia się dla położnych miejskich, wiejskich oraz położnych izb porodowych ryczałtowe wynagrodzenie według następujących stawek:
StawkaStaż pracyRyczałtowe wynagrodzenie miesięczne w złotych
dla nie posiadających świadectwa dojrzałościdla posiadających świadectwo dojrzałości
I Rw ciągu pierwszych 5 lat po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu1.0501.170
II Rpo 5 latach1.1701.280
III Rpo 10 latach1.2801.400
IV Rpo 18 latach1.4001.500"
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry.
3.
Położna - kierowniczka izby porodowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stawek określonych w ust. 1 zwiększanych o 10%.
1.
Położnej wiejskiej za przyjęcie porodów powyżej sześciu miesięcznie wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za siódmy i ósmy poród w wysokości po 60 zł, a za dziewiąty i każdy następny po 80 zł.
2.
Położnej miejskiej za przyjęcie każdego porodu powyżej ośmiu miesięcznie wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za dziewiąty i dziesiąty poród po 60 zł, a za jedenasty i każdy następny po 80 zł.
3.
Położnej zatrudnionej w izbie porodowej wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za przyjęcie każdego porodu powyżej trzynastu miesięcznie po 60 zł.
1.
Położne wiejskie i miejskie oraz położne zatrudnione w izbach porodowych pobierają wynagrodzenie ryczałtowe (§§ 13 i 14) za ogół czynności wchodzących w zakres ich obowiązków.
2.
Przepisy § 2 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Uposażenie instruktorów gimnastyki leczniczej.

1. 12
Instruktorom gimnastyki leczniczej oraz logopedom przysługuje uposażenie obliczone przy odpowiednim zastosowaniu przepisów §§ 1, 2, 4, 6, 13, 15 i 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. z 1954 r. Nr 26, poz. 103, z 1955 r. Nr 42, poz. 256, z 1956 r. Nr 37, poz. 168 i z 1958 r. Nr 52, poz. 249) oraz przepisów §§ 4, 5, 10, 11 niniejszego rozporządzenia.
2.
Stawkę uposażenia określoną w ust. 1 otrzymują instruktorzy gimnastyki leczniczej przy zatrudnieniu w wymiarze godzin ustalonym dla nauczycieli gimnastyki w szkołach ogólnokształcących.
3. 13
Stawkę uposażenia określoną w ust. 1 otrzymują logopedzi przy zatrudnieniu w wymiarze godzin ustalonym dla logopedów w szkołach specjalnych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

1.
Do uposażenia przysługującego pracownikowi za czas uzasadnionej nieobecności w pracy, za który pracownik w myśl obowiązujących przepisów zachowuje prawo do uposażenia, wlicza się oprócz miesięcznego uposażenia zasadniczego i stałych dodatków do tego uposażenia również średnie wynagrodzenie z okresu 3 ostatnich miesięcy poprzedzających przerwy w pracy za godziny nadliczbowe stale występujące bądź za przyjęcie dodatkowych porodów.
2.
W razie zachorowania na chorobę zakaźną w związku przyczynowym z zatrudnieniem pracownik zachowuje prawo do uposażenia przez okres trwania stosunku pracy.
1.
Minister Zdrowia określi:
1)
stanowiska, na których wolno zatrudniać pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 lit. d),
2)
szczegółowe zasady obliczania okresu pracy stanowiącego podstawę do przejścia do wyższej stawki uposażenia,
3)
szczegółowe warunki zatrudnienia, przy których mają zastosowanie przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b).
2.
Minister Zdrowia może:
1)
określić przypadki, w których pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym od określonego w § 3 ust. 1 przysługuje pełna stawka dodatku funkcyjnego,
2)
określić dodatki funkcyjne dla stanowisk nie wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3)
określić dla pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 w ramach zatwierdzonego funduszu płac wynagrodzenie ryczałtowe za stałe lub dorywcze wykonywanie prac zleconych.
3.
Wydanie przepisów wykonawczych określonych w ustępach poprzedzających następuje w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, a przepisów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ponadto w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia określa stanowiska, na których wolno zatrudniać pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 lit. c), a ponadto w porozumieniu z Ministrem Finansów określa dodatki funkcyjne dla tych stanowisk.
1.
Pracownicy, którzy bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobierali dodatki wyrównawcze, zachowują prawo do tych dodatków w dotychczasowej wysokości.
2.
Z dniem przejścia pracownika do wyższej stawki uposażenia dodatek wyrównawczy ulega zmniejszeniu o kwotę odpowiadającą różnicy między dotychczasowym a nowym uposażeniem zasadniczym wraz z dodatkami: funkcyjnym, specjalnym i za instrumentowanie.
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 251).
2.
Zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 pkt 1 i 4 tego rozporządzenia - do czasu wydania odpowiednich przepisów wykonawczych na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Zdrowia, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1958 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 14

STAWKI UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJĄCE POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM PRACOWNIKÓW

StawkaPrzyuczeni: pielęgniarka, laborant medyczny, masażysta, dietetyczkaMłodsza pielęgnarkaPiastunka dyplomowanaDyplomowana opiekunka dziecięcaMasażystaAsystentka pielęgniarskaPielęgniarka, położna1), laborant medyczny, laborant chemiczny, higienistka szkolna, psychotechnik, technik protez ocznych, ortoptysta, instruktor terapii zajęciowejStarszy felczer, felczer, dietetyczka, instruktor higieny, a także pielęgniarka, laborant medyczny i położna1) laborant chemiczny i higienistka szkolna, posiadający świadectwo dojrzałości lub wykształcenie równorzędne
I Pw ciągu pierwszych 15 lat pracy
II Ppo 15 latach pracydo czasu uzyskania uprawnień asystentki pielęgniarskiej lub pielęgniarkiw ciągu pierwszych 10 lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowychw ciągu pierwszych 3 lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowychw ciągu pierwszych 3 lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowychw ciągu pierwszych 6 lat pracy po uzyskaniu uprawnień zawodowych
III Ppo 10 latach pracypo 3 latach pracypo 3 latach pracypo 6 latach pracyw ciągu pierwszych 3 lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowych2)
IV Ppo 8 latach pracypo 12 latach pracypo 3 latach pracyw ciągu pierwszych 5 lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowych
V Ppo 13 latach pracypo 18 latach pracypo 8 latach pracypo 5 latach pracy
VI Ppo 13 latach pracypo 10 latach pracy
VII Ppo 18 latach pracypo 18 latach pracy
_________

1) Nie dotyczy położnych miejskich i wiejskich oraz zatrudnionych w izbach porodowych.

2) Obowiązek nabycia uprawnień zawodowych nie dotyczy ortoptystów, logopedów i instruktorów terapii zajęciowej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.StanowiskoDodatek funkcyjny miesięcznie w złotych
1Kierownik domu małych dzieci lub żłobka tygodniowego:
1) do 120 miejsc150
2) powyżej 120 miejsc200
2Kierownik domu małych dzieci, szkolący pielęgniarki400
3Kierownik żłobka dziennego150
4Kierownik żłobka sezonowego 75
5Kierownik powiatowej stacji pogotowia ratunkowego200
6Kierownik podstacji pogotowia ratunkowego100
7Kierownik zakładu (pracowni) fizykoterapeutycznego, pracowni analitycznej150
8Kierownik zakładu (pracowni) przyrodolecznictwa100
9Przełożona pielęgniarek w zakładach o liczbie łóżek:
1) do 100100
2) od 101 do 200150
3) od 201 do 350200
4) od 351 do 700300
5) powyżej 700350
10Przełożona pielęgniarek w domu małych dzieci lub w żłobku tygodniowym:
1) od 100 do 200 łóżek150
2) powyżej 200 łóżek200
11Przełożona pielęgniarek w sanatorium rehabilitacyjnym dla dzieci, prewentorium, zespole prewentoriów, dziecięcym ośrodku prewentoryjnym lub w dziecięcym ośrodku prewentoryjno-sanatoryjnym:
1) od 200 do 300 łóżek200
2) powyżej 300 łóżek250
12Przełożona pielęgniarek w wojewódzkiej przychodni specjalistycznej ogólnej lub w okręgowej przychodni kolei państwowych200
13Przełożona pielęgniarek w wojewódzkiej przychodni specjalistycznej nie wchodzącej w skład wojewódzkiej przychodni specjalistycznej ogólnej150
14Przełożona pielęgniarek w przychodni obwodowej lub w obwodowej przychodni kolei państwowych150
15Przełożona pielęgniarek w przychodni rejonowej lub w przychodni rejonowej kolei państwowych100
16Przełożona pielęgniarek w powiatowej (miejskiej) poradni przeciwgruźliczej z oddziałem chorych leżących100
17Przełożona pielęgniarek w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego150
18Przełożona pielęgniarek w powiatowej (miejskiej, miasta wyłączonego z powiatu) stacji pogotowia ratunkowego lub w stacji kolejowej pogotowia ratunkowego100
19Przełożona pielęgniarek w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy typu IV i V100
20Przełożona pielęgniarek w stacji krwiodawstwa100
21Oddziałowa w szpitalach i klinikach, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach przeciwgruźliczych, sanatoriach uzdrowiskowych i sanatoriach rehabilitacyjnych - na oddziale o liczbie łóżek:
1) do 40100
2) powyżej 40150
22Oddziałowa w domu małych dzieci - na oddziale o liczbie łóżek:
1) do 40100
2) powyżej 40150
23Kierownik działu rejestracji i skierowań w wojewódzkiej przychodni przeciwgruźliczej100
24Położna poradni "C"100
25Instruktorka wojewódzkiej szkoły matek200
26Instruktorka pielęgniarek w wojewódzkiej przychodni przeciwgruźliczej lub skórno-wenerologicznej150
27Powiatowy (miejski, dzielnicowy) lub portowy inspektor sanitarny, którego aparatem pracy jest stacja sanitarno-epidemiologiczna typu "przejściowego"200
28Starszy inspektor wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej250
29Starszy instruktor oświaty sanitarnej w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej200
30Instruktor oświaty sanitarnej w stacji sanitarno-epidemiologicznej120
31Instruktorka pielęgniarek w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej200
32Instruktor dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w centralnej kolumnie sanitarno-przeciwepidemicznej lub w stacji sanitarno-epidemiologicznej120
33Kierownik pracowni pożywek w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej250
34Kierownik oddziału nadzoru sanitarnego w powiatowej (miejskiej, miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej) lub portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej200
35Oddziałowa bloku operacyjnego lub porodowego150
36Przełożona pielęgniarek w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym o liczbie łóżek:
1) do 200150
2) od 201 do 350200
3) od 351 do 700300
4) powyżej 700350
37Pielęgniarka lub położna oddelegowana przez zakład społeczny służby zdrowia do pełnienia obowiązków starszego instruktora pielęgniarstwa lub starszego instruktora - położnej300
38Pielęgniarka lub położna oddelegowana przez zakład społeczny służby zdrowia do pełnienia obowiązków instruktora pielęgniarstwa lub instruktora - położnej200
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
3 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1962 r. (Dz.U.62.6.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1961 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.

4 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 1962 r. (Dz.U.62.31.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1962 r.
5 § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
6 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
7 § 8a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 września 1961 r. (Dz.U.61.43.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1961 r.
8 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 września 1961 r. (Dz.U.61.43.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1961 r.
9 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 września 1961 r. (Dz.U.61.43.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1961 r.
10 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 września 1961 r. (Dz.U.61.43.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1961 r.
11 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
12 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
13 § 16 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
14 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.