Uposażenie niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.34.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1952 r. .
w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 312) zarządza się, co następuje:
1.
Wyłącza się niektóre kategorie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" - na czas pełnienia czynności na stanowiskach wymienionych w załącznikach Nr Nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia - z opłacania według grup uposażenia przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 55, poz. 309) i ustanawia się dla nich uposażenie określone w załącznikach Nr Nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Przy pierwszym zaszeregowaniu pracownik otrzymuje uposażenie według najniższej stawki przewidzianej dla danego stanowiska.
3.
Przyznanie przy pierwszym zaszeregowaniu wyższego uposażenia od przewidzianego w ust. 2 w granicach jednak przewidzianych dla danego stanowiska może nastąpić za zgodą Ministerstwa Kolei w przypadkach uzasadnionych rozmiarami wykonywanych prac, szczególnymi kwalifikacjami pracownika oraz innymi ważnymi względami.
4.
Zaszeregowania na poszczególne stanowiska oraz przyznawania wyższego uposażenia dokonuje władza wskazana przez Ministra Kolei.
5.
Szczegółowe przepisy w zakresie zaszeregowania pracowników i przyznawania wyższego uposażenia w granicach przewidzianych dla danego stanowiska wyda Minister Kolei.
1. 1
Prawo do wynagrodzenia związanego z określonym stanowiskiem powstaje:
a)
dla wstępujących do służby, jeżeli objęcie służby nie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, lecz w ciągu miesiąca - od dnia objęcia służby; wynagrodzenie za czas do pierwszego najbliższego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień;
b)
w innych przypadkach z dniem pierwszym najbliższego miesiąca po dniu powołania lub wyznaczenia do stałego pełnienia czynności, jeżeli dzień ten nie zbiega się z terminem płatności wynagrodzenia.
2. 2
Przepis ust. 1 lit. a) stosuje się również w przypadkach czasowego pełnienia czynności w zastępstwie innych pracowników na stanowiskach, na których pełnienie służby odbywa się w turnusie.
3. 3
Pracownicy nie objęci przepisem ust. 2 w przypadku czasowego pełnienia czynności w zastępstwie innych pracowników otrzymują wynagrodzenie przewidziane dla tego stanowiska, jeżeli pełnienie służby w zastępstwie trwa co najmniej miesiąc. W tym przypadku prawo do nowego wynagrodzenia powstaje od pierwszego najbliższego miesiąca po upływie miesiąca czasowego pełnienia czynności.
47. 4
(skreślone).
1.
Pracownikom otrzymującym uposażenie na zasadach niniejszego rozporządzenia nie przysługują dodatki funkcyjne i służbowe.
2. 5
(skreślony).
1.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o nienormowanym czasie pracy nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy.
2.
Stanowiska o nienormowanym czasie pracy określa "Tabela stanowisk i stawek uposażenia" stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
1.
Pracownicy, dla których określono w "Tabeli stanowisk i stawek uposażenia" (załącznik Nr 1) współczynnik premiowania, otrzymują premię na zasadach określonych w regulaminach premiowania, stanowiących załączniki Nr 5-32 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Pracownicy kontroli technicznej w warsztatach drogowych elektrotechnicznych, nasycalniach materiałów drzewnych, parowozowniach, wagonowniach, elektrowozowniach otrzymują premię na zasadach załącznika do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 czerwca 1951 r. Nr 222 w sprawie regulaminu wynagradzania technicznych pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli technicznej.
1.
Minister Kolei może w przypadkach uzasadnionych zarządzić wypłatę premii pracownikom jednostek bezpośrednio podległych Ministerstwu Kolei w przypadku wykonania planu w 91% z tym że wysokość premii winna być obniżona o 1% uposażenia zasadniczego za każdy procent wykonania planu poniżej 100%.
2.
Minister Kolei może na określony okres czasu w przypadkach uzasadnionych upoważnić dyrektorów okręgów kolei państwowych do zarządzenia wypłaty premii w przypadku wykonania planu w 91% na zasadach podanych w ust. 1 w odniesieniu do pracowników jednostek podległych dyrekcjom okręgowym kolei państwowych.
(skreślony).
Minister Kolei w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może utworzyć stanowisko służbowe nie przewidziane w "Tabeli stanowisk i stawek uposażenia", stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia, i określić uposażenie przywiązane do tego stanowiska oraz zmieniać regulaminy premiowania.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kolei w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1952 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 7

TABELA STANOWISK I STAWEK UPOSAŻENIA

Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia zasadniczego

od - do

Współczynnik premiowy
123456
1Dyrekcja Okręgowa Kolei PaństwowychDyrektor okręgu kolei państwowych2.800 - 3.360-N
2Wicedyrektor okręgu eksploatacyjno-techniczny2.352 - 2.688-N
3Wicedyrektor okręgu administracyjno-finansowy2.352 - 2.688-N
1Wydział RuchuNaczelnik wydziału1.464 - 1.7921N
2Zastępca naczelnika wydziału1.274 - 1.4641N
3Starszy kontroler ruchu1.093 - 1.2741N
4Kierownik działu:
organizacji ruchu pasażerskiego1.037 - 1.1861N
organizacji ruchu towarowego1.037 - 1.1861N
wykonawstwa ruchu1.037 - 1.1861N
technicznego1.037 - 1.1861N
administracji liniowej 978 - 1.0931N
statystyki pracy taboru 920 - 1.037 0,7N
5starszy dyspozytor ruchu 978 - 1.1431N
6starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.0931N
7dyspozytor ruchu 920 - 1.0371N
8starszy instruktor służby ruchu 864 - 9781N
9starszy konstruktor rozkładów jazdy 950 - 1.0931N
10kontroler gospodarki wagonowej 864 - 978 0,7N
11inżynier (ruchu) 864 - 978 0,7
12inspektor marszrutyzacji 864 - 9781N
13ekonomista 864 - 1.037-
14planista 864 - 1.037-
15starszy technik (ruchu) 806 - 920 0,7
16kierownik samodzielnego referatu komunikacji międzynarodowej 750 - 864 0,7N
17starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
18konstruktor rozkładów jazdy 900 - 950 1,0
19technik (ruchu) 692 - 806 0,7
20referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
21młodszy konstruktor rozkładów jazdy 634 - 750 0,7
22sytuator 576 - 714-
23pomocnik techniczny*) 576 - 714-
24kreślarz 576 - 714-
25starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
26starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
27rachmistrz kontysta 512 - 5481
1Wydział Handlowynaczelnik wydziału1.186 - 1.3621N
2zastępca naczelnika wydziału1.093 - 1.231 0,7N
3starszy kontroler handlowy 978 - 1.143 0,7N
4kierownik działu:
przewozów 978 - 1.093 0,7N
taryfowego 978 - 1.093 0,7N
odszkodowań z przewozów 978 - 1.093 0,7N
spedycyjnego 978 - 1.093 0,7N
administracji liniowej 978 - 1.093 0,7N
5kontroler taryfowy 864 - 978 0,7N
6ekonomista 864 - 1.037-
7planista 864 - 1.037-
8starszy technik norm pracy 806 - 864 0,7N
9instruktor handlowy 806 - 920 0,7N
10starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
11starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
12rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Mechanicznynaczelnik wydziału1.464 - 1.7921N
2zastępca naczelnika wydziału1.274 - 1.4641N
3starszy kontroler mechaniczny1.093 - 1.2741N
4kierownik działu:
parowozowego1.037 - 1.1861N
wagonowego1.037 - 1.1861N
technicznego1.037 - 1.1861N
administracji liniowej 978 - 1.0931N
mototrakcyjnego 920 - 1.037 0,7N
5starszy dyspozytor mechaniczny 978 - 1.1431N
6starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.0931N
7starszy komisarz odbiorczy taboru 920 - 1.0371N
8dyspozytor mechaniczny 920 - 1.0371N
9starszy instruktor służby mechanicznej 864 - 9781N
10inżynier 864 - 978 0,7
11planista 864 - 1.037-
12ekonomista 864 - 1.037-
13starszy komisarz odbiorczy węgla 806 - 9201N
14komisarz odbiorczy taboru 806 - 9201N
15starszy technik 806 - 920 0,7
16komisarz odbiorczy węgla 750 - 8641N
17starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
18kierownik samodzielnego referatu mototrakcyjnego 750 - 864 0,7N
19technik 692 - 806 0,7
20technik normowania 692 - 806 0,7N
21asystent techniczny komisarza odbiorczego 692 - 8061N
22referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
23sytuator 576 - 714-
24pomocnik techniczny*) 576 - 714-
25kreślarz 576 - 714-
26starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
27starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
28rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Drogowynaczelnik wydziału1.464 - 1.7921N
2zastępca naczelnika wydziału1.274 - 1.4641N
3starszy kontroler drogowy1.093 - 1.2741N
4kierownik działu:
nawierzchni i stacji1.037 - 1.1861N
podtorza i mostów1.037 - 1.1861N
budynków1.037 - 1.1861N
pomiarowego1.037 - 1.1861N
robót inwestycyjnych1.037 - 1.1861N
szkód górniczych1.037 - 1.1861N
administracji liniowej 978 - 1.0931N
5starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.0931N
6kierownik samodzielnego referatu mechanizacji i remontów 978 - 1.0931N
7inżynier 864 - 978 0,7
8ekonomista 864 - 1.037-
9planista 864 - 1.037-
10starszy technik 806 - 920 0,7
11starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
12technik 692 - 806 0,7
13technik normowania 692 - 806 0,7N
14referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
15pomocnik techniczny*) 576 - 714-
16kreślarz 576 - 714-
17starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
18starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
19rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Elektrotechnicznynaczelnik wydziału1.464 - 1.7921N
2zastępca naczelnika wydziału1.274 - 1.4641N
3starszy kontroler elektrotechniczny1.093 - 1.2741N
4kierownik działu:
telekomunikacji i zabezpieczeń1.037 - 1.1861N
energetyki1.037 - 1.1861N
robót inwestycyjnych1.037 - 1.1861N
administracji liniowej 978 - 1.0931N
5starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.0931N
6inżynier 864 - 978 0,7
7ekonomista 864 - 1.037-
8planista 864 - 1.037-
9starszy technik 806 - 920 0,7
10starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
11technik 692 - 806 0,7
12referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
13pomocnik techniczny*) 576 - 714-
14kreślarz 576 - 714-
15starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
16starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
17rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Elektrotrakcyjnynaczelnik wydziału1.464 - 1.7921N
2zastępca naczelnika wydziału1.274 - 1.4641N
3starszy kontroler elektrotrakcyjny1.093 - 1.2741N
4kierownik działu:
sieci elektrotrakcyjnej1.037 - 1.1861N
5podstacji1.037 - 1.1861N
taboru elektrycznego1.037 - 1.1861N
6starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.0931N
7kierownik samodzielnego referatu administracji liniowej 920 - 1.0371N
8inżynier 864 - 978 0,7
9ekonomista 864 - 1.037-
10planista 864 - 1.037-
11starszy technik 806 - 920 0,7
12starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
13technik 692 - 806 0,7
14referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
15pomocnik techniczny*) 576 - 714-
16kreślarz 576 - 714-
17starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
18starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
19rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Kolei Wąskotorowychnaczelnik wydziału1.362 - 1.5721N
2zastępca naczelnika wydziału1.186 - 1.3621N
3starszy kontroler kolei wąskotorowych1.037 - 1.1431N
4kierownik działu:
ruchowo-handlowego 978 - 1.0931N
mechanicznego 978 - 1.0931N
drogowego 978 - 1.0931N
administracji liniowej 864 - 9781N
5kierownik samodzielnego działu k. w. 978 - 1.1861N
6kierownik samodzielnego referatu k. w. 864 - 9781N
7starszy inżynier (kierujący referatem) 864 - 9781N
8inżynier 806 - 920 0,7
9dyspozytor ruchu 750 - 8641N
10ekonomista 750 - 920-
11planista 750 - 920-
12starszy technik 692 - 806 0,7
13instruktor k. w. 692 - 806 0,7N
14referent techniczny 692 - 864-
15konstruktor rozkładów jazdy 634 - 7501
16starszy technik norm pracy 634 - 750 0,7N
17technik 634 - 750 0,7
18sytuator 576 - 714-
19pomocnik techniczny*) 576 - 714-
20kreślarz 576 - 714-
21starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
22starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
23kontysta, rachmistrz 512 - 5481
1Wydział Zdrowianaczelnik wydziału1.362 - 1.464-N
2zastępca naczelnika wydziału1.186 - 1.362-N
3kierownik działu:
lecznictwa1.093 - 1.231-N
sanitarnego1.093 - 1.231-N
administracji liniowej 920 - 1.037-N
4lekarz 978 - 1.093-
5kontroler sanitarny (lekarz) 978 - 1.093-N
6inżynier elektromedyczny 978 - 1.186-N
7wicedyrektor administracyjny (szpitala, sanatorium) 978 - 1.143-N
8starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
9starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
10rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Wydział Zaopatrzenianaczelnik wydziału1.186 - 1.3621N
2zastępca naczelnika wydziału1.093 - 1.231 0,7N
3starszy kontroler zasobów 978 - 1.143 0,7N
4starszy komisarz odbiorczy materiałów 978 - 1.1431N
5kierownik działu:
planowania 978 - 1.093 0,7N
hutniczego 978 - 1.093 0,7N
materiałów elektrotechnicznych i drzewnych 978 - 1.093 0,7N
materiałów włókienniczych, budowlanych i przedmiotów nietrwałych 978 - 1.093 0,7N
centralnych zakupów 978 - 1.093 0,7N
administracji liniowej 920 - 1.037 0,7N
6starszy inżynier (zaopatrzenia) kierujący referatem 864 - 978 0,7N
7planista 864 - 1.037-
8ekonomista 864 - 1.037-
9inżynier (zaopatrzenia) 806 - 920 0,7
10starszy technik (zaopatrzenia) 750 - 864 0,7
11kontroler zasobów 750 - 864 0,7
12odbiorca materiałów zasobowych 634 - 8061N
13technik zaopatrzenia 634 - 750 0,7
14starszy referent finansowo-księgowy 622 - 6921N
15starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
16rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Biuro Planowanianaczelnik biura1.143 - 1.3621N
2zastępca naczelnika biura1.093 - 1.186 0,7N
3kierownik działu:
planów zbiorczych 978 - 1.093 0,7N
planów eksploatacyjnych 978 - 1.093 0,7N
ekonomicznego 978 - 1.093 0,7N
statystyki i sprawozdawczości 920 - 1.037 0,7N
4ekonomista 920 - 1.037-
5planista 920 - 1.037-
1Biura Organizacji, Zatrudnienia i Płacnaczelnik biura1.093 - 1.2741N
2zastępca naczelnika biura1.093 - 1.186 0,7N
3kierownik działu:
organizacji 978 - 1.093 0,7N
zatrudnienia 978 - 1.093 0,7N
płac 978 - 1.093 0,7N
4kierownik samodzielnego referatu norm pracy 864 - 978 0,7N
5starszy technik norm pracy 864 - 1.037-N
6kontroler zatrudnienia i płac 864 - 978 0,7N
7kierownik samodzielnego referatu współzawodnictwa pracy 864 - 1.037-N
8technik norm pracy 864 - 978-N
9planista 864 - 1.037-
10ekonomista 864 - 1.037-
1Biuro Socjalnenaczelnik biura1.186 - 1.464-N
2kierownik działu:
socjalnego1.037 - 1.143-N
emerytur i ubezpieczeń1.037 - 1.143-N
3kierownik samodzielnego referatu budownictwa socjalnego 978 - 1.093-N
4inżynier 920 - 1.037-
5technik 806 - 920-
1Biuro Finansowenaczelnik biura1.037 - 1.1861N
2zastępca naczelnika biura 864 - 1.0371N
3starszy kontroler kasowy 750 - 8641N
4kierownik działu 750 - 8641N
5kontroler kasowy 634 - 7501N
6starszy planista finansowy (kierujący referatem) 622 - 6921
7starszy ekonomista finansowy (kierujący referatem) 622 - 6921
8planista finansowy 622 - 6921
9ekonomista finansowy 622 - 6921
10starszy referent finansowy 622 - 6921
11księgowy, kasjer 622 - 6921
12referent finansowy 564 - 6061
13starszy rachmistrz 564 - 6061
14rachmistrz 512 - 5481
1Biuro Księgowościgłówny księgowy1.178 - 1.3091N
2zastępca głównego księgowego 806 - 1.0371N
3instruktor księgowości 750 - 8641N
4starszy kontroler księgowości materiałowej 750 - 8641N
5starszy księgowy kierujący działem 750 - 8641N
6starszy księgowy 692 - 8061N
7kontroler księgowości materiałowej 634 - 7501N
8księgowy 622 - 6921
9starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
10kontysta, rachmistrz 512 - 5481
1Biuro Prawnenaczelnik biura1.186 - 1.464-N
2kierownik działu:
2umów i opinii prawnych 978 - 1.143-N
arbitrażowego 978 - 1.143-N
gruntowego 978 - 1.143-N
3prawnik 864 - 1.037-
1Biuro Kadrnaczelnik biura1.186 - 1.464-N
2zastępca naczelnika biura1.143 - 1.274-N
3kierownik działu:
szkolenia zawodowego1.093 - 1.186-N
obsad1.037 - 1.143-N
ewidencji i kwalifikacji1.037 - 1.143-N
4inspektor kadr 920 - 978-N
1Komenda SOKkomendant okręgowy SOK1.186 - 1.464-N
2zastępca komendanta okręgowego SOK1.143 - 1.274-N
3zastępca komendanta do spraw ochrony przeciwpożarowej1.037 - 1.143-N
4kierownik działu:
służby zewnętrznej 978 - 1.093-N
wychowawczo-politycznego 978 - 1.093-N
administracji liniowej 978 - 1.093-N
5kierownik samodzielnego referatu uzbrojenia 920 - 1.037-N
6kierownik samodzielnego referatu ochrony przeciwpożarowej 920 - 1.037-N
7instruktor okręgowy akcji zapobiegawczej przeciwpożarowej 806 - 920-N
8instruktor okręgowy akcji doraźnej przeciwpożarowej 806 - 920-N
1Inspektorat kontroligłówny inspektor kontroli1.492 - 1.572-N
2starszy inspektor kontroli1.186 - 1.318-N
3inspektor kontroli1.037 - 1.186-N
4młodszy inspektor kontroli 864 - 978-N
5referent kontroli 750 - 864-N
1Inspektorat bezpieczeństwa ruchuokręgowy inspektor bezpieczeństwa ruchu1.186 - 1.572-N
2starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu1.186 - 1.318-N
3inspektor bezpieczeństwa ruchu1.037 - 1.186-N
1Samodzielny dział technikikierownik samodzielnego działu1.274 - 1.464-N
2starszy inżynier1.143 - 1.231-N
3inżynier 978 - 1.093-N
4starszy technik 864 - 978-N
5technik 806 - 920-
6inspektor b.h.p. 864 - 978-N
7kreślarz 576 - 714-
1Samodzielny dział inwestycjikierownik samodzielnego działu1.186 - 1.3621N
2starszy inżynier 978 - 1.0931N
3inżynier 864 - 978 0,7
4planista 864 - 1.037-
5ekonomista 864 - 1.037-
6starszy technik 806 - 920 0,7
7technik 692 - 806 0,7
1Samodzielny dział statystyki wagonówkierownik samodzielnego działu statystyki wagonów1.186 - 1.362-N
1Samodzielny dział administracyjno-gospodar.kierownik samodzielnego działu administracyjno-gospodar. 978 - 1.186-N
2planista 806 - 920-
3ekonomista 806 - 920-
4sekretarz dyrektora o.k.p. 726 - 840-N
5sekretarz wicedyrektora o.k.p. 576 - 692-N
1Wydział Pol.-Wych.szef wydziału polityczno-wychowawczego1.362 - 1.572-N
2instruktor polityczno-wychowawczy1.093 - 1.186-N
3referent polityczno-wychowawczy 864 - 978-N
1Oddział Eksploatacyjnynaczelnik oddziału1.362 - 1.5721N
2zastępca naczelnika oddziału1.186 - 1.3621N
3pomocnik naczelnika oddziału 920 - 1.037 0,7N
4kierownik działu:
ruchu 978 - 1.0931N
parowozowego 920 - 1.0371N
wagonowego 920 - 1.0371N
handlowego 806 - 9201N
5starszy dyspozytor ruchu 978 - 1.0931N
6kontroler ruchu 920 - 1.0371N
7kontroler mechaniczny 920 - 1.0371N
8dyspozytor ruchu 864 - 9781N
9dyspozytor mechaniczny 864 - 9781N
10komendant oddziałowy SOK 864 - 978-N
11zastępca komendanta oddziałowego SOK 806 - 920-N
12kontroler przewozów 806 - 920 0,7N
13kontroler kontroli doraźnej 806 - 920 0,7N
14inżynier 806 - 9201
15kierownik działu planowania 806 - 920 0,7N
16kierownik działu organizacji, zatrudnienia i płac 806 - 920 0,7N
17instruktor służby ruchu 806 - 9201N
18dyspozytor ruchu odcinkowy 806 - 9201N
19dyspozytor ruchu węzłowy 806 - 9201N
20dyspozytor wojskowy 750 - 8641N
21instruktor wagonowy 750 - 864 0,7N
22instruktor handlowy 750 - 864 0,7N
23kierownik działu kadr 750 - 864 0,7N
24starszy technik 750 - 864 0,7
25starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
26kierownik sekcji zaopatrzenia materiałowego 750 - 864 0,7N
27planista 750 - 978-
28ekonomista 750 - 978-
29instruktor oddziałowy ochrony przeciwpożarowej 692 - 806-N
30technik normowania 692 - 806 0,7N
31technik 692 - 806 0,7
32technik bezpieczeństwa i ochrony pracy 692 - 806 0,7N
33referent administracyjno-techniczny 692 - 864-
34kierownik sekcji socjalnej 634 - 750 0,7N
35kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej 634 - 750 0,7N
36sytuator 516 - 714-
37pomocnik techniczny 516 - 714-
38kreślarz 516 - 714-
39starszy księgowy p.o. głównego księgowego 870 - 9661N
40księgowy 622 - 6921
41starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 6061
42rachmistrz, kontysta 512 - 5481
43szef działu polityczno-wychowawczego1.093 - 1.274-N
44instruktor polityczno-wychowawczy 978 - 1.093-N
45referent polityczno-wychowawczy 750 - 864-N
1Oddział Drogowynaczelnik oddziału1.143 - 1.2741N
2zastępca naczelnika oddziału 978 - 1.1861N
3kontroler drogowy 920 - 1.037 0,7N
4konserwator drezyn motorowych 920 - 1.037-N
5inżynier 806 - 920 0,7
6instruktor służby drogowej 750 - 864 0,7N
7starszy technik 750 - 864 0,7
8starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
9technik normowania 692 - 806 0,7N
10technik 692 - 806 0,7
11referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
12pomocnik techniczny*) 516 - 714-
13kreślarz 516 - 714-
14ekonomista 750 - 920-
15starszy rachmistrz 564 - 6061
16rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Odcinki drogowe i rejony budynkówzawiadowca odcinka drogowego I kl. 978 - 1.0931N
2zawiadowca rejonu budynków I kl. 978 - 1.0931N
3zawiadowca odcinka drogowego II kl. 864 - 9781N
4zawiadowca rejonu budynków II kl. 864 - 9781N
5zawiadowca odcinka drogowego III kl. 750 - 8641N
6asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego I kl. 634 - 7501N
7asystent techniczny zawiadowcy rejonu budynków I kl. 634 - 7501N
8asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego II kl. 516 - 6341N
9asystent techniczny zawiadowcy rejonu budynków II kl. 516 - 6341N
10asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego III kl. 400 - 5161N
11kancelista techniczny odcinka drogowego I i II kl.422-446-492-
1Oddział Elektrotechnicznynaczelnik oddziału1.143 - 1.2741N
2zastępca naczelnika oddziału 978 - 1.1861N
3kontroler elektrotechniczny 920 - 1.0371N
4inżynier 806 - 920 0,7
5instruktor elektrotechniczny 750 - 864 0,7N
6starszy technik 750 - 864 0,7
7starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
8ekonomista 750 - 920
9technik 692 - 806 0,7
10technik normowania 692 - 806 0,7N
11referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
12pomocnik techniczny*) 516 - 714-
13kreślarz 516 - 714-
14starszy rachmistrz 564 - 6061
15rachmistrz, kontysta 512 - 5481
1Oddział Elektrotrakcyjnynaczelnik oddziału1.186 - 1.2741N
2zastępca naczelnika oddziału1.093 - 1.1861N
3kontroler elektrotrakcyjny 920 - 1.0371N
4inżynier 806 - 920 0,7N
5instruktor elektrotrakcji 750 - 8641N
6dyspozytor elektrotrakcji 750 - 8641N
7starszy technik 750 - 864 0,7
8starszy technik norm pracy 750 - 864 0,7N
9ekonomista 750 - 920-
10technik 692 - 806 0,7
11technik normowania 692 - 806 0,7N
12referent administracyjno-techniczny*) 692 - 864-
13pomocnik techniczny*) 516 - 714-
14kreślarz 516 - 714-
15starszy rachmistrz 564 - 6061
16rachmistrz 512 - 5481
1Odcinki elektrotechniczne i elektrotrakcyjnezawiadowca odcinka elektrotechnicznego I kl. 978 - 1.0931N
2zawiadowca odcinka elektrotrakcyjnego I kl. 978 - 1.0931N
3zawiadowca odcinka elektrotechnicznego II kl. 864 - 9781N
4zawiadowca odcinka elektrotrakcyjnego II kl. 864 - 9781N
5zawiadowca odcinka elektrotechnicznego III kl. 750 - 8641N
6zawiadowca odcinka elektrotrakcyjnego III kl. 750 - 8641N
7asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotechnicznego I kl. 634 - 7501N
8asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotrakcyjnego I kl. 634 - 7501N
9asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotechnicznego II kl. 516 - 6341N
10asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotrakcyjnego II kl. 516 - 6341N
11asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotechnicznego III kl. 400 - 5161N
12asystent techniczny zawiadowcy odcinka elektrotrakcyjnego III kl. 400 - 5161N
13kancelista techniczny zawiadowcy odcinka elektrotechnicznego I i II kl.422-446-492-
14kancelista techniczny zawiadowcy odcinka elektrotrakcyjnego I i II kl.422-446-492-
1Akumulatorniezawiadowca akumulatorni głównej1.186 - 1.362-N
2zastępca zawiadowcy akumulatorni głównej1.037 - 1.143-N
3zawiadowca akumulatorni pomocniczej864 - 978-N
1Koleje linowenaczelnik zarządu1.500 - 1.800-N
2zastępca naczelnika zarządu1.274 - 1.464-N
3starszy inżynier1.093 - 1.274-N
4kierownik kolei linowych 978 - 1.186-N
5mechanik kolei linowych 978 - 1.186-N
6inżynier1.037 - 1.143-
7starszy technik 920 - 1.037-N
8planista 864 - 978-
9ekonomista 864 - 978-
10technik 806 - 920-
1Zasobownienaczelnik zasobowni głównej I kl.1.037 - 1.1431N
2naczelnik zasobowni głównej II kl. 978 - 1.0931N
3zawiadowca zasobowni specjalnej I kl. 978 - 1.0931N
4zastępca naczelnika zasobowni głównej I kl. 920 - 1.0371N
5zastępca naczelnika zasobowni głównej II kl. 864 - 9781N
6zawiadowca zasobowni głównej III kl. 864 - 9781N
7zastępca zawiadowcy zasobowni specjalnej I kl. 864 - 9781N
8zawiadowca zasobowni specjalnej II kl. 864 - 9781N
9kierownik składnicy materiałów nawierzchniowych i mundurowych 806 - 9201N
10kierownik składnicy materiałów elektrotechnicznych 806 - 9201N
11kierownik składnicy sprzętu akcji socjalnej 806 - 9201N
1Biuro Telekomunikacjikierownik biura telekomunikacji1.186 - 1.362-N
2zastępca kierownika biura telekomunikacji (inspektor techniczny)1.093 - 1.186-N
3inżynier1.037 - 1.143-N
4teletechnik 920 - 978-N
5telemechanik 750 - 920-N
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia zasadniczegoWspółczynnik premiowyOznaczenie czasu pracy
123456
1.Stacjekierownik sortowni1.200 - 1.4001,0N
2.kierownik oddziału wagonowego1.200 - 1.400--
3.starszy mechanik drukarek biletowych1.200 - 1.400--
4.starszy kasjer towarowy1.100 - 1.200--
5.kierownik kas biletowo-bagażowych (biletowych)1.100 - 1.200--
6.kierownik zbiornicy przelewów1.100 - 1.200--
7.starszy taksator1.000 - 1.200--
8.mechanik drukarek biletowych1.000 - 1.200--
9.kierownik magazynu przesyłek drobnych1.000 - 1.100--
10.kasjer towarowy1.000 - 1.100--
11.kierownik regulacji i likwidacji przesyłek1.000 - 1.100--
12.starszy kasjer biletowo-bagażowy (biletowy)1.000 - 1.100--
13.kierownik okręgowego składu likwidacyjnego 950 - 1.050--
14.starszy magazynier handlowy 950 - 1.0501,0-
15.kierownik punktów ładunkowych 900 - 1.000--
16.kierownik oddziału obsługi podróżnych 900 - 1.000--
17.taksator 800 - 1.000--
18.kasjer biletowo-bagażowy I kl. 800 - 1.000--
19.starszy rejestrator wagonów850 - 950--
20.odprawiacz pociągów850 - 950--
21.starszy ajent zdawczy850 - 950--
22.rzemieślnik (naprawa wózków)850 - 950--
23.starszy planista850 - 950--
24.dyspozytor ładunków drobnych800 - 950--
25.magazynier handlowy800 - 9501,0-
26.referent regulacyjny800 - 950--
27.ajent zdawczy750 - 900--
28.rachmistrz kasowy750 - 900--
29.kasjer biletowo-bagażowy II kl.700 - 900--
30.starszy magazynowy750 - 8501,0-
31.magazynier okręgowego składu likwidacyjnego750 - 850--
32.kierownik świetlicy dworcowej700 - 800--
33.tłumacz700 - 800--
34.wagowy przysięgły700 - 800--
35.rejestrator wagonów700 - 880--
36.robotnik ekspedycji towarowej i osobowo-bagażowej (magazynowy)650 - 750--
37.pomocnik kasjera towarowego700 - 850--
38.kierownik radiowęzła700 - 800--
39.pomocnik rzemieślnika700 - 800--
40.informator600 - 700--
41.zapowiadacz radiowęzła600 - 700--
42.świetlicowy600 - 700--
43.bileter500 - 600--
44.porządkowy (inspekcyjny)600 - 700--
Pracownicy pełniący służbę na stanowiskach wymienionych pod liczbą porządkową 5 - 9 otrzymują premię na zasadach zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1950 r. Nr KP. V/24-43/50 w sprawie premii za eksploatację taboru kolei normalnotorowych (Dz. Urz. M. K. z 1950 r. Nr 11, poz. 223)
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia zasadniczego w parowozowniWspółczynnik premiowy
I kl.II kl.III kl.pomocniczej
od - dood - dood - dood - do
1Parowozownienaczelnik (zawiadowca) parowozowni 900

1.200

900

1.100

800

900

-1N
2zastępca naczelnika parowozowni (st. inżynier) 850

1.000

800

900

700

800

-1N
3kierownik oddziału trakcyjnego, wagonowego, parowozowego 850

900

750

850

600

700

-1
4dyspozytor parowozowni 850 8007006001N
5dyspozytor kierujący parowozownią pomocniczą---7001N
6kierownik sekcji techniczno-produkcyjnej 700 650600-1N
7kierownik sekcji gospodarki cieplnej 700 650600-1N
8starszy mechanik 700 650600-1N
9inżynier 700 650600-1N
10kierownik składnicy opału 700 600550-0,7N
11starszy kontroler techniczny 650 600550-1N
12majster 650 600550-1N
13instruktor drużyn parowozowych 600

700

600

700

600

700

-1N
14kierownik sekcji planowania 600 550500-1N
15kierownik sekcji zaopatrzenia 600 550500-1N
16kierownik sekcji kadr 600 550500-0,7N
17kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej 600 550450-0,7N
18technik normowania pracy 600 550550-1N
19technik bezpieczeństwa i ochrony pracy 600 550450-0,7N
20starszy technik 600 600600-1N
21asystent techniczny kierownika oddziału 600 550500-1N
22technik 550 550550-1
23planista oddziału 500 500500-1
24kierownik składnicy trakcyjnej 500

600

500

600

500

600

-1
25rachmistrz oddziału 445 445445--
26sytuator 400

500

400

500

400

500

--
1Wagonowniestarszy rewident wagonów850 - 1.000-----
2rewident wagonów I kl.700 - 850-----
3rewident wagonów II kl.650 - 800-----
4smarownik500 - 600-----
1Samochodownienaczelnik samochodowni1.100 900---N
2zastępca naczelnika samochodowni 900----N
3inżynier 900 800---
4starszy technik 800 750---N
5majster 800 750---
6technik 700 700---
7dyspozytor samochodowy 650 600---N
Kwoty uposażenia w warsztatach zatrudniających:Współczynnik premiowy
Lp.Dział służbyStanowiskoponad 600 prac.od 150 do 600 prac.poniżej 150 prac.
1Warsztaty drogowenaczelnik warsztatów 900

1.100

900

1.000

800

900

1N
2kierownik techniczny 850

950

800

900

700

800

1N
3kierownik działu techniczno-produkcyjnego 800 7507001N
4starszy mechanik 800 7507001N
5kierownik oddziału produkcyjnego 800 7506501N
6kierownik kamieniołomów (żwirowni) 800do9001N
7kierownik pociągu do zmechanizowanych robót drogowych 800do9001N
8referent ochrony 750 700650-N
9kierownik działu planowania 864 8067501N
10kierownik działu zaopatrzenia 650 6005501N
11kierownik sekcji kontroli technicznej 650 6005501N
12kierownik sekcji konstrukcyjnej 650 6005501N
13inżynier 650 6506001N
14technik bezpieczeństwa i ochrony pracy 600 550- 0,7N
15technik normowania 600 5505501N
16kierownik sekcji personalnej 600 550500 0,7N
17starszy technik 600 6006001N
18planista 600

700

550

650

500

600

-
19ekonomista 600

700

550

650

500

600

-
20majster 600 6005501N
21kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej 550 550500 0,7N
22technik 550 5505501
23kierownik laboratorium 550 5505501N
24planista oddziału produkcyjnego 500 5005001
25kontroler robót 450 4504501N
26rachmistrz oddziału (tabelowy) 445 445445-
27starszy księgowy p.o. głównego księgowego 890 7907051N
28księgowy 490do5501
29starszy rachmistrz, starszy kontysta 440do4751
30rachmistrz, kontysta 395do4251
1Nasycalnia materiałów drzewnychnaczelnik nasycalni materiałów drzewnych- 900

1.000

800

900

1N
2kierownik techniczny- 800

900

700

800

1N
3kierownik działu techniczno-produkcyjnego- 700

800

600

700

1N
4starszy mechanik- 700

800

600

700

1N
5referent ochrony- 700600-N
6inżynier- 6506001
7kierownik oddziału produkcyjnego- 650

750

650

750

1N
8kierownik działu planowania- 600

700

500

600

1N
9starszy technik- 6006001N
10majster- 6005501N
11technik bezpieczeństwa i higieny pracy- 550550 0,7N
12technik normowania- 5505501N
13technik- 550550 0,7
14planista- 550

650

550

650

-
15ekonomista- 550

650

550

650

-
16kierownik sekcji kontroli technicznej- 500

600

500

600

1N
17kierownik sekcji inwestycyjnej- 500

600

500

550

1N
18kierownik sekcji zaopatrzenia i zbytu- 500

600

500

550

1N
19kierownik sekcji personalnej- 5007501N
20kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej- 500500 0,7N
21planista oddziału- 500500 0,7
22kierownik laboratorium- 5505501N
23kontroler robót- 4504501N
24rachmistrz (tabelowy)- 445445-
25starszy księgowy p.o. głównego księgowego- 7907051
26księgowy- 490do 5501
27starszy rachmistrz, starszy kontysta- 440do 4751
28rachmistrz, kontysta- 395do 4251
1Warsztaty Elektrotechnicznenaczelnik warsztatów 900

1.100

900

1.000

800

900

1N
2kierownik techniczny 850

950

800

900

700

800

1N
3kierownik działu techniczno-produkcyjnego 800 7507001N
4starszy mechanik 850 8007001N
5referent ochrony 750 700650-N
6kierownik oddziału produkcyjnego 800 7506501N
7kierownik działu planowania 650 6005501N
8kierownik sekcji kontroli technicznej 650 6005501N
9kierownik sekcji inwestycyjnej 650 6005501N
10kierownik sekcji zaopatrzenia i zbytu 650 6005501N
11inżynier 650 6506001
12technik bezpieczeństwa i higieny pracy 600 550550 0,7N
13technik normowania 600 5505501N
14kierownik sekcji personalnej 600 550500 0,7N
15starszy technik 600 6006001N
16planista 600

700

550

650

500

600

-
17ekonomista 600

700

550

650

500

600

-
18kierownik laboratorium 550 5505501N
19majster 600 6005501N
20kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej 550 550500 0,7N
21technik 550 5505501N
22planista oddziału 500 5005001
23kontroler robót 450 4504501N
24rachmistrz (tabelowy) 445 445445-
25główny księgowy, p.o. głównego księgowego 890 7907051N
26księgowy 490

550

490

550

490

550

1
27starszy rachmistrz, starszy kontysta 440

475

440

475

440

475

1
28rachmistrz, kontysta 395

425

395

425

395

425

1
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia zasadniczego w elektrowozowniachWspółczynnik premiowy
I klasyII klasy
1Elektrowozowniestarszy rewident wagonów 850 - 1.000850 - 1.000--
2rewident wagonów I kl.700 - 850700 - 850--
3rewident wagonów II kl.650 - 800650 - 800--
4smarownik500 - 600500 - 600--
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia w służbie

Kolei Wąskotorowych

Współczynnik premiowy
w klasie
IIIIII
1Służba Kolei Wąskotorowych (k.w.)naczelnik (kierownik) zarządu k.w.1.1001.0009001N
2zastępca naczelnika (kierownika) zarządu k.w. 900 8007501N
3zawiadowca parowozowni głównej k.w. 800

900

700

800

-

-

1N
4naczelnik warsztatów k.w. 800

900

-

-

-

-

1
5kontroler k.w. 700 650600 0,7N
6inżynier 700 650650 0,7
7zastępca zawiadowcy parowozowni 700

800

-

-

-

-

1N
8zastępca naczelnika warsztatów k.w. 700

800

-

-

-

-

1N
9zawiadowca warsztatów pomocniczych k.w. 700

800

-

-

-

-

1N
10dyspozytor ruchu 600 5505001N
11dyspozytor parowozowni 650 6005501N
12majster (kierownik robót) 600 500-1N
13zawiadowca odcinka k.w. 600 550-1N
14zawiadowca zasobowni głównej III kl.--600 0,7N
15technik 550 550550 0,7
16planista, ekonomista 550 550550 0,7
17zawiadowca zasobowni głównej IV kl.--550 0,7N
18kreślarz 450

570

450

570

450

570

-
19asystent techniczny zawiadowcy odcinka 400 350-1N
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia

od - do

1Stanowiska wspólne starszy referent630 - 695
2wszystkich służb i referent555 - 585
3biurmłodszy referent490 - 520
4pomocnik referenta395 - 425
5kwalifikowana siła biurowa375 - 395
6pracownik manipulacyjny340 - 365
7niewykwalifikowana siła biurowa310 - 350
8maszynistka wysokokwalifikowana340 - 365
9maszynistka325 - 345
10starszy woźny310 - 335
11woźny290 - 315
12sprzątaczka290 - 315

________

*) Na stanowiska referenta administracyjno-technicznego i pomocnika technicznego mogą być zaszeregowani tylko ci pracownicy, którzy dotychczas uprawnieni byli do premiowania.

W przypadkach, w których właściwe regulaminy przewidują w zależności od nasilenia pracy przekształcenie działów na sekcje względnie sekcji na stanowiska pracy, uposażenie na tych stanowiskach nie może być wyższe od ustalonego w stawce podstawowej

N - oznacza stanowiska o nienormowanym czasie pracy.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 8

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 9

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 10

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA DODATKU LOKALNEGO

Lp.StanowiskoKwota dodatku stołecznegoKwota dodatku morskiego
1Starszy referent, księgowy20 - 2150 - 53
2referent administracyjno-techniczny, referent, st. rachmistrz, st. kontysta19 - 2046 - 50
3młodszy referent, pomocnik techniczny, pomocnik referenta, sytuator, rachmistrz, kontysta18 - 1942 - 46
4kwalifikowana siła biurowa, st. maszynistka, kreślarz17 - 1838 - 42
5pracownik manipulacyjny, maszynistka wysokokwalifikowana16 - 1735 - 38
6niekwalifikowana siła biurowa, maszynistka, st. woźny14 - 1631 - 35
7woźny, sprzątaczka13 - 1427 - 31

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW CENTRALI DYREKCJI OKRĘGOWYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników centrali dyrekcji okręgowych kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia
§  2.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów ruchu otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-kilometrach ruchu towarowego (bez pociągów gospodarczych, roboczych i innych).
2.
Premię za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-kilometrach (100%) ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-kilometrach wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za nieutrzymanie planowanego stosunku brutto-tono-kilometrów do parowozo-kilometrów w ruchu towarowym (na terenie dyrekcji okręgowej kolei państwowych (d. o. k. p.), jeżeli stosunek ten spada poniżej 95% - o 25% należnej premii,
b)
za niedotrzymanie planowanego współczynnika obrotu wagonów przy wysokości wykonanego współczynnika 104% i wyżej o - 10% należnej premii

od 100% do 104% - o 5% należnej premii,

c)
za każde rozpoczęte 100 godzin opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych z winy służby ruchu przy zagęszczeniu ruchu, wynoszącym w obrębie d. o. k. p. do
800.000poc.km o- 1%należnejpremii
1.200.000"" o- 0,8%""
1.500.000"" o- 0,6%""
2.000.000"" o- 0,4%""
powyżej2.000.000"" o- 0,2%""
d)
za wyraźne obniżenie w okresie sprawozdawczym regularności ruchu pociągów osobowych lub też wyraźny wzrost awaryjności zatwierdzający premię za dany okres może zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników wydziału ruchu w granicach do 30% należnej premii.
5.
Plan w brutto-tono-km, stosunek brutto-tono-km do parowozo-km oraz współczynnik obrotu wagonów ustala dla d. o. k. p. Minister Kolei.
§  3.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziału mechanicznego w działach: administracji liniowej, parowozowych, technicznych, mototrakcyjnych (samodzielnych referatów mototrakcyjnych) otrzymują premię za wykonanie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ustalanego jako średnia z przebiegu miesięcznego.
2.
Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem (100%) ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowienia ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za przekroczenie normy zużycia węgla o 20% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu napraw okresowych parowozów wyrażonego w sztukach o 15% należnej premii,
c)
za każdy 1 procent przekroczenia wyznaczonego miesięcznego wskaźnika psucia się parowozów w drodze o 5% należnej premii,
d)
za nieterminowe dostarczenie do zakładów naprawczych parowozów do naprawy lub też nieterminowe przesłanie zakładom opisów zatwierdzający premię może zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników wydziału w granicach do 30% należnej premii.
5.
Plan przebiegu dobowego parowozu czynnego, normę zużycia węgla, plan napraw parowozów oraz wskaźnik psucia się parowozów w drodze ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  4.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy działów wagonowych w wydziałach mechanicznych otrzymują premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych.
2.
Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu za każdy 1% przekroczenia przeciętnej wyznaczonej normy dziennej wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej o 2,5% należnej premii.
5.
Naczelnik wydziału, zastępca naczelnika i st. kontroler mechaniczny do czasu wyodrębnienia służby wagonowej pobiera premię w wysokości średniego procentu wypracowanych premii (po uwzględnieniu potrąceń) za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem oraz za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych.
6.
Plan napraw okresowych wagonów oraz normę dzienną wagonów towarowych wyłączonych z ruchu ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  5.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów drogowych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu robót: bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych, wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania oddziałów drogowych zatwierdzone przez naczelnika wydziału drogowego d. o. k. p.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia wykonania miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 20% należnej premii,
b)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) z winy służby drogowej o 2,0% należnej premii.
5.
Plan robót w jednostkach przeliczeniowych oraz główne asortymenty ustala Minister Kolei każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p.
§  6.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów elektrotechnicznych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów oraz robót inwestycyjnych, wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania oddziałów elektrotechnicznych, zatwierdzone przez naczelnika wydziału elektrotechnicznego d. o. k. p.
2.
Wysokość premii za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia wykonania miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach - o 20% należnej premii,
b)
za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w działaniu urządzeń służby elektrotechnicznej z winy tejże służby o 2% należnej premii.
5.
Plan robót w jednostkach przeliczeniowych i głównych asortymentach ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  7.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziału elektrotrakcyjnego otrzymują premię za wykonanie planu przebiegu w pociągo-kilometrach trakcji elektrycznej.
2.
Wysokość premii za wykonanie przebiegu w pociągo-km w 95% planu ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego i za każdy procent powyżej 95% przekroczenia planowanego przebiegu w pociągo-kilometrach wysokość premii wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
3.
Premia wynikająca z ust. 2 wzrasta o dalsze 3% uposażenia zasadniczego za każdy procent poprawienia planu w zakresie procentu chorego taboru elektrycznego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za przekroczenie planowanego procentu chorych jednostek elektrycznych o 20% należnej premii,
b)
za każde rozpoczęte 5 godzin opóźnień w ruchu pociągów elektrycznych w obrębie d. o. k. p. spowodowanych z winy służby elektrotrakcyjnej o 2% należnej premii.
5.
Plan przebiegu pociągo-km trakcji elektrycznej, procentu chorego taboru ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  8.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów handlowych otrzymują premię za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach.
2.
Premia za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planowanego załadunku wagonów w tonach wysokość premii określona ust 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za osiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego poniżej 96% o 25% należnej premii,
b)
za każde 1% przetrzymanych powyżej 24 godzin wagonów towarowych pod naładunkiem, wyładunkiem lub przeładunkiem w stosunku do ogólnej ilości wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem o 3% należnej premii.
5.
Plan naładunku w tonach oraz załadunku statycznego wagonu towarowego ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  9.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy biur planowania, biur zatrudnienia i płac oraz wydziałów zaopatrzenia materiałowego otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-kilometrach.
2.
Wysokość premii za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-kilometrach (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-kilometrach wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o potrącenia za:
a)
nieutrzymanie planowanego stosunku brutto-tono-kilometrów do parowozo-kilometrów, jeżeli stosunek ten spada poniżej 95%, o 10% należnej premii,
b)
niewykonanie planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym w służbie drogowej o 15% należnej premii,
c)
niewykonanie planu robót bieżącego utrzymania kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym w służbie elektrotechnicznej o 10% należnej premii,
d)
niewykonanie planu napraw taboru w okręgu d. o. k. p. o 15% należnej premii.
§  10.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy samodzielnych działów inwestycji otrzymują premię za wykonanie inwestycyjnego planu rzeczowego, ustalonego w miesięcznych sumach przerobu liczonego w cenach kosztorysowych, dla którego d. o. k. p. jest inwestorem bezpośrednim.
2.
Wysokość premii za wykonanie planu inwestycyjnego ustalonego w miesięcznych sumach przerobu (100%) wynosi 20% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia wykonania planu inwestycyjnego ustalonego w miesięcznych sumach przerobu wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 2% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 może być wypłacona tylko w przypadku globalnego utrzymania się w ramach sum kosztorysowych lub ich zmniejszenia.
§  11.
1.
Pracownicy samodzielnych działów inwestycji uprawnieni do premiowania otrzymują niezależnie od premii, wynikającej z postanowień § 10, premię za obniżenie kosztów inwestycji poniżej sum kosztorysowych.
2.
Wysokość premii za obniżenie kosztów inwestycji poniżej sum kosztorysowych wynosi 10% miesięcznego uposażenia zasadniczego za każdy 1% obniżenia kosztów inwestycji poniżej sum kosztorysowych.
3.
Premię wypłaca się kwartalnie na podstawie obmiaru robót, dokonanego przez komórki nadzorujące wykonanie inwestycji.
§  12.
Premię dla pracowników wydziałów, biur i samodzielnych działów zatwierdzają dyrektorzy okręgów kolei państwowych.
§  13.
Poszczególne komórki Ministerstwa Kolei koordynujące działalność odpowiednich komórek w d. o. k. p. obowiązane są do przeprowadzania systematycznej kontroli obliczenia premii w d. o. k. p. i odpowiadają przed Ministrem Kolei niezależnie od dyrektora kolei za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii w tych komórkach.
§  14.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy centrali d. o. k. p. tracą całkowicie lub częściowo prawo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym albo gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników oddziałów eksploatacyjnych kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy działów ruchu otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-km w ruchu towarowym (bez poc. gosp. rob. i innych).
2.
Premię za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-km (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-kilometrach wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia, przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3, ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za nieutrzymanie planowanego stosunku brutto-tono-kilometrów do parowozo-kilometrów w ruchu towarowym na terenie oddziału eksploatacyjnego, jeżeli stosunek ten spada poniżej 95% o 25% należnej premii,
b)
za niedotrzymanie planowanego współczynnika obrotu wagonów przy wysokości wykonanego współczynnika

w 110% i wyżej o 15% należnej premii

od 109% do 105% o 7% należnej premii

od 105% do 100% o 4% należnej premii

c)
za każde rozpoczęte 50 godzin opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych, z winy służby ruchu przy zagęszczeniu ruchu wynoszącym w obrębie oddziału eksploatacyjnego kolei państwowych do
300.000poc.km o- 3,5%należnejpremii
450.000"" o- 3,0%""
600.000"" o- 2,5%""
800.000"" o- 2,0%""
powyżej800.000"" o- 1,5%""
d)
za wyraźne obniżenie w okresie sprawozdawczym regularności ruchu pociągów osobowych lub wyraźne zwiększenie się awaryjności zatwierdzający premię może zmniejszyć wypracowaną premię za dany okres dla kilku lub wszystkich pracowników w granicach do 30% należnej premii.
§  3.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy działu parowozowego otrzymują premię za wykonanie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem, wyliczonego jako średnia z przebiegu miesięcznego.
2.
Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu dobowego parowozu czynnego wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za przekroczenie normy zużycia węgla o 25% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu napraw okresowych parowozów wyrażonego w sztukach o 15% należnej premii,
c)
za każdy procent przekroczenia wyznaczonego miesięcznego wskaźnika psucia się parowozów w drodze o 5% należnej premii,
d)
za nieterminowe dostarczenie do zakładów napraw parowozów do naprawy lub też nieterminowe przesłanie zakładom opisów zatwierdzający premię może zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników w granicach do 30% należnej premii.
§  4.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy działu wagonowego otrzymują premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych, wyrażonego w sztukach przeliczeniowych.
2.
Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu: za każdy procent (1%) przekroczenia wyznaczonej przeciętnej dziennej normy wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej o 3,0% należnej premii.
§  5.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy działu handlowego otrzymują premię za osiągnięcie planowanego załadunku wagonów w tonach.
2.
Premię za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach (100%) ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planowanego załadunku masy towarowej w tonach wysokość premii, określona ust. 2, wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za osiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego poniżej 96% o 30% należnej premii,
b)
za każdy 1% przetrzymanych ponad 24 godziny wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem w stosunku do ogólnej ilości wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem o 3% należnej premii.
§  6.
Naczelnik oddziału, zastępca naczelnika oddziału i pomocnicy naczelnika pobierają premię w wysokości średniego procentu wypracowanej premii w działach: ruchu, handlowym, parowozowym i wagonowym (bez zastosowania współczynników).
§  7.
1.
Pracownicy działu planowania, działu zatrudnienia i płac, sekcji zaopatrzenia materiałowego oraz pozostali pracownicy uprawnieni do premii, a nie objęci przepisami innych paragrafów niniejszego regulaminu, otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-km.
2.
Premię za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-km (100%) ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-km wysokość premii, określona ust. 2, wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o potrącenia za:
a)
nieutrzymanie planowanego stosunku brutto-tono-km do parowozo-km o 15% należnej premii,
b)
niewykonanie planu napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych o 15% należnej premii,
c)
niewykonanie planu napraw parowozów w obrębie oddziału eksploatacyjnego kolei państwowych o 15% należnej premii.
§  8.
Plan w zakresie przewozów w brutto-tono-km pociągów towarowych, stosunek brutto-tono-km do parowozo-km, współczynnika obrotu wagonów, przebiegu dobowego parowozu, zużycia węgla, napraw okresowych parowozów, wskaźnika psucia się parowozów w drodze, napraw okresowych wagonów towarowych, dziennej normy wagonów towarowych wyłączanych z ruchu do naprawy bieżącej, załadunku wagonów w tonach, załadunku statycznego wagonu towarowego ustala dla poszczególnych oddziałów eksploatacyjnych każdomiesięcznie dyrektor okręgu kolei państwowych.
§  9.
Premię dla pracowników oddziałów eksploatacyjnych zatwierdzają dyrektorzy okręgów kolei państwowych.
§  10.
Poszczególne komórki dyrekcji okręgowej kolei państwowych koordynujące działalność odpowiednich komórek oddziałów eksploatacyjnych obowiązane są do przeprowadzenia systematycznej kontroli obliczania wypłaty premii w oddziałach eksploatacyjnych i odpowiadają przed dyrektorem okręgu kolei państwowych za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii tym komórkom.
§  11.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki, wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii, są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY RUCHU NA STACJACH KOLEI NORMALNOTOROWYCH, POZAKLASOWYCH, I KLASY ORAZ II i III KLASY, DLA KTÓRYCH USTALONO WSPÓŁCZYNNIK PRACY STACJI

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników służby ruchu na stacjach kolei normalnotorowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za osiągnięcie nakazanego współczynnika pracy stacji.
2
Premię za osiągnięcie nakazanego współczynnika pracy stacji (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% polepszenia nakazanego współczynnika pracy stacji wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za każdy przypadek niewykonania dyspozycji wagonowej przez stację pozaklasową i stację I kl. o 0,4%, a przez pozostałe stacje objęte niniejszym regulaminem o 0,7% należnej premii,
b)
za każdą godzinę opóźnienia pociągów towarowych i każde 15 minut opóźnienia pociągów pasażerskich z winy stacji o 0,7% należnej premii,
c)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe z winy stacji (każde rozpoczęte 10 awarii manewrowych = 1 awaria pociągowa)

dla stacji pozaklasowej i I kl. o 5,0% należnej premii

dla stacji pozaklasowej II kl. o 10,0% należnej premii

dla stacji pozaklasowej III kl. o 15,0% należnej premii.

§  3.
Współczynnik pracy stacji ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału eksploatacyjnego.
§  4.
Premię dla pracowników służby ruchu na stacjach kolei normalnotorowych zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych na wniosek naczelnika lub zawiadowcy stacji.
§  5.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii na stacjach i odpowiada przed dyrektorem okręgu kolei państwowych za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii na stacjach.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY RUCHU NA STACJACH KOLEI NORMALNOTOROWYCH KL. II, III i IV, DLA KTÓRYCH NIE USTALONO WSPÓŁCZYNNIKA PRACY STACJI

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników służby ruchu na stacjach kolei normalnotorowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, za utrzymanie regularności biegu pociągów i bezawaryjność pracy stacji.
§  2.
1.
Wysokość premii dla pracowników służby ruchu na stacjach objętych niniejszym regulaminem ustala się na 35% uposażenia zasadniczego.
2.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za każde obniżenie regularności ruchu pociągów przez stację poniżej 100% o 1% obniża się premię na stacji II kl. o 3% należnej premii, na stacji III i IV - o 5%,
b)
za każdą awarię pociągową i manewrową z winy stacji obniża się premię na stacjach II kl. o 10% należnej premii, na stacjach III i IV kl. - o 15% należnej premii.
§  3.
Premię dla pracowników służby ruchu na stacjach kolei normalnotorowych zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych na wniosek zawiadowcy stacji.
§  4.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego jest obowiązany do systematycznej kontroli premii na stacjach i odpowiada przed dyrektorem okręgu kolei za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii.
§  5.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PAROWOZOWNI KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników parowozowni głównych i pomocniczych kolei normalnotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia (za wyjątkiem oddziałów wagonowych w parowozowniach).
§  2.
1.
Premia przysługuje za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego, wyliczonego jako przeciętna w miesiącu.
2.
Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu miesięcznego parowozu czynnego wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za przekroczenie normy zużycia węgla o 25% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu napraw okresowych parowozów, wyrażonego w sztukach, o 15% należnej premii,
c)
za każde zepsucie się parowozu w drodze lub przeliczone na zepsucia opóźnienia pociągów dla parowozowni głównej I klasy o 2,5% należnej premii, dla pozostałych zaś parowozowni o 4% należnej premii.
§  3.
Plan dla parowozowni w zakresie przebiegu dobowego parowozu czynnego, normę zużycia węgla, plan napraw parowozów oraz wskaźnik psucia się parowozu w drodze ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału eksploatacyjnego.
§  4.
Premię dla pracowników parowozowni zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych na wniosek naczelnika parowozowni.
§  5.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w parowozowniach kolei państwowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom parowozowni.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW WAGONOWYCH W PAROWOZOWNIACH KOLEI PAŃSTWOWYCH, NIE WYKONUJĄCYCH NAPRAW OKRESOWYCH WAGONÓW

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasadę premiowania pracowników oddziałów wagonowych w parowozowniach kolei normalnotorowych nie wykonywujących napraw okresowych wagonów uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Pracownikom wymienionym w § 1 ustala się premię w wysokości 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Premia wymieniona w ust. 1 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za każdy 1% przekroczenia wyznaczonej przeciętnej dziennej normy wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej o 5% należnej premii.
§  3.
Przeciętną dzienną normę wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej ustala dla oddziałów wagonowych w parowozowniach kolei państwowych naczelnik oddziału eksploatacyjnego.
§  4.
Premię dla pracowników oddziałów wagonowych w parowozowniach nie wykonywujących napraw okresowych wagonów zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych na wniosek naczelnika parowozowni.
§  5.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w oddziałach wagonowych parowozowni kolei państwowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom parowozowni.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW WAGONOWNI I ODDZIAŁÓW WAGONOWYCH W PAROWOZOWNIACH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasadę premiowania pracowników wagonowni i pracowników oddziałów wagonowych w parowozowniach kolei normalnotorowych, uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie planu napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych w sztukach przeliczeniowych.
2.
Premię za osiągnięcie planu napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych w sztukach przeliczeniowych (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust 1-3 ulega zmniejszeniu za każdy 1% przekroczenia wyznaczonej przeciętnej dziennej normy wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej o 5% należnej premii.
§  3.
Plan dla wagonowni i oddziałów wagonowych w parowozowniach kolei państwowych w zakresie napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych oraz normę wagonów towarowych wyłączonych z ruchu ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału eksploatacyjnego.
§  4.
Premię dla pracowników wagonowni i pracowników oddziałów w parowozowniach zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych, na wniosek naczelnika wagonowni lub parowozowni.
§  5.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w wagonowniach i oddziałach wagonowych w parowozowniach kolei państwowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom wagonowni i oddziałów wagonowych parowozowni.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

REGULAMIN PREMIOWANIA INSTRUKTORÓW DRUŻYN PAROWOZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania instruktorów drużyn parowozowych, uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w "Tabeli stanowisk i stawek uposażenia".
§  2.
Instruktorzy drużyn parowozowych otrzymują średnią arytmetyczną premię maszynistów, pracujących na instruowanej przez instruktora grupie parowozów.
§  3.
Za podstawę do obliczania premii, o której mowa w § 2, przyjmuje się sumę premii, w których uczestniczą maszyniści parowozów, z wyjątkiem nagród szturmowych.
§  4.
Premia wynikająca z postanowień niniejszego regulaminu przysługuje tylko za czas przepracowany przy instruktażu maszynistów oraz za czas urlopu wypoczynkowego, choroby oraz szkolenia na kursach.
§  5.
Premię dla instruktorów maszynistów zatwierdza naczelnik parowozowni.
§  6.
Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii instruktorów drużyn parowozowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii.
§  7.
Instruktorzy drużyn parowozowych tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW DROGOWYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników oddziałów drogowych kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu oraz inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków i rejonów budynków, zatwierdzone przez naczelnika oddziału drogowego.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) z winy służby drogowej o 7% należnej premii.
§  3.
Plan dla oddziałów drogowych w zakresie robót drogowych w jednostkach przeliczeniowych i główne asortymenty robót ustala każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4.
Premię dla pracowników oddziałów drogowych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika oddziału drogowego.
§  5.
Naczelnik wydziału drogowego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w oddziałach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii oddziałom drogowym.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW DROGOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków drogowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót: bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków, zatwierdzane przez naczelnika oddziału drogowego.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) z winy służby drogowej o 8% należnej premii.
§  3.
Plan dla odcinków drogowych w zakresie robót drogowych w jednostkach przeliczeniowych i główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału drogowego.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków drogowych zatwierdzają naczelnicy oddziałów drogowych.
§  5.
Naczelnik oddziału drogowego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach drogowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom odcinków drogowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW REJONÓW BUDYNKÓW

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników rejonów budynków uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania rejonów budynków zatwierdzonych przez naczelnika oddziału drogowego.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 30% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu za niewykonanie planu w głównych asortymentach o 35% należnej premii.
§  3.
Plan dla rejonów budynków w zakresie robót w jednostkach przeliczeniowych i główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału drogowego.
§  4.
Premię dla pracowników rejonów budynków zatwierdzają naczelnicy oddziałów drogowych.
§  5.
Naczelnik oddziału drogowego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w rejonach budynków i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom rejonu budynków.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników oddziałów elektrotechnicznych kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów oraz inwestycyj wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych.
2.
Premię za wykonanie planu robót wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w działaniu urządzeń elektrotechnicznych z winy służby elektrotechnicznej o 3% należnej premii.
§  3.
Plan dla oddziałów elektrotechnicznych w zakresie robót elektrotechnicznych w jednostkach przeliczeniowych i główne asortymenty robót ustala każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4.
Premię dla pracowników oddziałów elektrotechnicznych kolei państwowych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika oddziału elektrotechnicznego.
§  5.
Naczelnik wydziału elektrotechnicznego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w oddziałach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii oddziałom elektrotechnicznym.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW ELEKTROTRAKCYJNYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników oddziałów elektrotrakcyjnych kolei państwowych, uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie planu dostawy energii elektrycznej w godzinach.
2.
Premię za wykonanie planu dostawy energii (w 100%) ustala się w wysokości 40% uposażenia zasadniczego.
3.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-2 ulega zmniejszeniu w przypadku powstania przerwy w dostawie energii w podstacji z winy służby elektrotrakcyjnej o 1% należnej premii za każde rozpoczęte 15 minut przerwy.
§  3.
Plan dla oddziałów elektrotrakcyjnych w zakresie dostawy energii elektrycznej ustala każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4.
Premię dla pracowników oddziałów elektrotrakcyjnych zatwierdza dyrektor o. k. p. na wniosek naczelnika oddziału elektrotrakcyjnego.
§  5.
Naczelnik wydziału elektrotrakcyjnego lub elektrotechnicznego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w oddziałach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii oddziałom elektrotrakcyjnym.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW TELETECHNICZNYCH I SILNOPRĄDOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków teletechnicznych i silnoprądowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków zatwierdzone przez naczelnika oddziału elektrotechnicznego.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą 1 godzinę przerwy w działaniu urządzeń teletechnicznych lub silnoprądowych na sieci z winy służby elektrotechnicznej o 3,0% należnej premii.
§  3.
Plan dla odcinków teletechnicznych i silnoprądowych w zakresie robót elektrotechnicznych w jednostkach przeliczeniowych i główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału elektrotechnicznego.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków teletechnicznych i silnoprądowych zatwierdzają naczelnicy oddziałów elektrotechnicznych.
§  5.
Naczelnik oddziału elektrotechnicznego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom odcinków teletechnicznych i silnoprądowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 19

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW ZABEZPIECZENIA RUCHU POCIĄGÓW I ODCINKÓW SYGNAŁOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków zabezpieczenia ruchu pociągów i sygnałowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków, zatwierdzone przez naczelnika oddziału elektrotechnicznego.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą rozpoczętą 1 godzinę opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych z winy służby elektrotechnicznej o 4% należnej premii.
§  3.
Plan dla odcinków zabezpieczenia ruchu pociągów i sygnałowych w zakresie robót elektrotechnicznych w jednostkach przeliczeniowych oraz główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału elektrotechnicznego.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków zabezpieczenia ruchu pociągów i sygnałowych zatwierdzają naczelnicy oddziałów elektrotechnicznych.
§  5.
Naczelnik oddziału elektrotechnicznego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom odcinków zabezpieczenia ruchu pociągów i sygnałowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 20

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW ELEKTROTRAKCYJNYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków elektrotrakcyjnych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie planu dostawy energii elektrycznej w godzinach.
2.
Premię za wykonanie planu dostawy energii (100%) ustala się w wysokości 40% uposażenia zasadniczego.
3.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-2 ulega zmniejszeniu w przypadku powstania przerwy w dostawie energii z winy służby elektrotrakcyjnej o 5% należnej premii za każde rozpoczęte 10 minut przerwy.
§  3.
Plan dla odcinków elektrotrakcyjnych w zakresie dostawy energii elektrycznej ustala każdomiesięcznie naczelnik oddziału elektrotrakcyjnego.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków elektrotrakcyjnych zatwierdzają naczelnicy oddziałów elektrotrakcyjnych.
§  5.
Naczelnik oddziału elektrotrakcyjnego lub elektrotechnicznego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach elektrotrakcyjnych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom odcinków elektrotrakcyjnych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do uzyskania wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 21

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW DROGOWYCH I WARSZTATÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników warsztatów drogowych i warsztatów elektrotechnicznych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót wyrażonego w cenach niezmiennych.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót w cenach niezmiennych (100%) pod warunkiem wykonania planu wydajności liczonej w cenach niezmiennych przerobu na 1 pracownika ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o 35% należnej premii w przypadku niewykonania planu robót w głównych asortymentach.
§  3.
Plan dla warsztatów drogowych i warsztatów elektrotechnicznych w zakresie robót w cenach niezmiennych i główne asortymenty ustala każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4.
Premię dla pracowników warsztatów drogowych i warsztatów elektrotechnicznych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika warsztatów.
§  5.
Naczelnicy warsztatów drogowych i warsztatów elektrotechnicznych obowiązani są do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w warsztatach i odpowiadają przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom warsztatów.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 22

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW NASYCALNI MATERIAŁÓW DRZEWNYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników nasycalni materiałów drzewnych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu produkcji, wyrażonego w cenach niezmiennych.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu produkcji wyrażonego w cenach niezmiennych w 100% ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu produkcji premia określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu produkcji według głównych asortymentów - o 20% należnej premii,
b)
za każdy 1% reklamowanej produkcji w cenach niezmiennych - o 10% należnej premii.
§  3.
Plan dla nasycalni materiałów drzewnych w zakresie produkcji w cenach niezmiennych oraz główne asortymenty ustala każdomiesięcznie dyrektor okręgu kolei państwowych.
§  4.
Premię dla pracowników nasycalni materiałów drzewnych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika nasycalni.
§  5.
Naczelnicy nasycalni materiałów drzewnych obowiązani są do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w nasycalni i odpowiadają przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom nasycalni.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 23

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ELEKTROWOZOWNI KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników elektrowozowni kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie planu przebiegu miesięcznego czynnej jednostki elektrycznej, równoważnej jednej lokomotywie elektrycznej.
2.
Premię za osiągniecie planu przebiegu miesięcznego czynnej jednostki elektrycznej (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu miesięcznego czynnej jednostki elektrycznej premia określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu napraw rewizji okresowych w sztukach o 20% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu bieżących rewizji jednostek elektrycznych w pracogodzinach o 10% należnej premii,
c)
za każde zepsucie się jednostki w drodze, z wyłączeniem jednostek z importu, objętych okresem gwarancyjnym o 5% należnej premii.
§  3
Plan dla elektrowozowni k. p. w zakresie przebiegu miesięcznej czynnej jednostki elektrycznej napraw rewizji okresowych i bieżących ustala każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4
Premię dla pracowników elektrowozowni kolei państwowych zatwierdza dyrektor o. k. p. na wniosek naczelnika elektrowozowni
§  5
Naczelnik wydziału elektrotrakcyjnego (elektrotechnicznego) obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w elektrowozowniach i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom elektrowozowni
§  6
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"

ZAŁĄCZNIK  Nr 24

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW (SAMODZIELNYCH DZIAŁÓW I REFERATÓW) KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników wydziałów (samodzielnych działów i referatów) kolei wąskotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów (samodzielnych działów i referatów) kolei wąskotorowych otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-km.
2.
Premię za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-km (100%) ustala się w wysokości 25% uposażenia zasadniczego.
3.
Za 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-km wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niedotrzymanie planowanej szybkości handlowej w pociągach ruchu osobowego i towarowego ogółem o 20% należnej premii,
b)
za nieosiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego o 20% należnej premii,
c)
za przekroczenie normy zużycia węgla o 10% należnej premii,
d)
za niewykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym przez służbę drogową, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych o 20% należnej premii.
§  3.
Plan przewozów w brutto-tono-km, szybkość handlową pociągów, załadunek statyczny wagonu towarowego, normę zużycia węgla oraz plan robót drogowych ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d. o. k. p. Minister Kolei.
§  4.
Premię dla pracowników wydziałów (samodzielnych działów i referatów) kolei wąskotorowych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika wydziału (działu lub samodzielnego referatu).
§  5.
Dyrektor Departamentu Kolei Dojazdowych obowiązany jest do systematycznej kontroli premii i odpowiada przed Ministrem Kolei za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 25

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDÓW KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników zarządów kolei wąskotorowych, uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Uprawnieni do premiowania pracownicy zarządów kolei wąskotorowych otrzymują premię za wykonanie planu przewozów w brutto-tono-km.
2.
Premię za osiągnięcie planu przewozów w brutto-tono-km (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przewozów w brutto-tono-km wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niedotrzymanie planowej szybkości handlowej w pociągach ruchu osobowego i towarowego ogółem o 20% należnej premii,
b)
za nieosiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego o 20% należnej premii,
c)
za przekroczenie zużycia węgla o 10% należnej premii,
d)
za niewykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych o 20% należnej premii,
e)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) o 3,0% należnej premii.
§  3.
Plan w zakresie przewozów w brutto-tono-km szybkości handlowej, załadunku statycznego wagonu, zużycia węgla, robót drogowych ustala dla każdego zarządu każdomiesięcznie dyrektor o. k. p.
§  4.
Premię dla pracowników zarządów kolei wąskotorowych zatwierdzają dyrektorzy o. k. p. na wniosek naczelnika zarządu.
§  5.
Naczelnik wydziału (kierownik działu, samodzielnego referatu) kolei dojazdowych obowiązany jest do systematycznej kontroli premii w zarządach i odpowiada przed dyrektorem kolei za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii w zarządach.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 26

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PAROWOZOWNI KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników parowozowni kolei wąskotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego, wyliczonego jako przeciętna z miesiąca.
2.
Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu dobowego parowozu czynnego wysokość premii określonej ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za przekroczenie normy zużycia węgla o 25% należnej premii,
b)
za każde zepsucie się parowozu w drodze o 4% należnej premii,
c)
za niedotrzymanie planowego przebiegu między myciami o 15% należnej premii.
§  3.
Plan dla parowozowni w zakresie przebiegu dobowego parowozu czynnego, normę zużycia węgla oraz normę przebiegu między myciami ustala każdomiesięcznie naczelnik zarządu kolei wąskotorowych.
§  4.
Premię dla pracowników parowozowni kolei wąskotorowych zatwierdzają naczelnicy zarządów kolei wąskotorowych.
§  5.
Naczelnik zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w parowozowni i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom parowozowni kolei wąskotorowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 27

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW WARSZTATOWYCH W PAROWOZOWNIACH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników działów warsztatowych w parowozowniach kolei wąskotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych i osobowych w jednostkach naprawczych.
2.
Premię za wykonanie napraw okresowych wagonów towarowych i osobowych w jednostkach naprawczych (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych i osobowych w jednostkach naprawczych wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych i osobowych w głównych asortymentach o 20% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu napraw średnich i rewizyjnych parowozów w sztukach o 20% należnej premii,
c)
za przekroczenie przeciętnego postoju wagonów w naprawie 10% należnej premii,
d)
za każde zepsucie się parowozu w okresie gwarancyjnym z winy naprawy o 10% należnej premii.
§  3.
Plan dla działów warsztatowych w parowozowniach kolei wąskotorowych w zakresie napraw okresowych wagonów towarowych i osobowych w jednostkach naprawczych, napraw średnich i rewizyjnych parowozów w sztukach główne asortymenty wagonów oraz średni postój w naprawie ustala każdomiesięcznie naczelnik zarządu kolei wąskotorowych.
§  4.
Premię dla pracowników działów warsztatowych w parowozowniach kolei wąskotorowych zatwierdzają naczelnicy zarządów kolei wąskotorowych.
§  5.
Naczelnik zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w działach warsztatowych parowozowni kolei wąskotorowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom działów warsztatowych parowozowni kolei wąskotorowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje" Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 28

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW DROGOWYCH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków drogowych kolei wąskotorowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót: bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych, wykonanych sposobem gospodarczym wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków zatwierdzone przez naczelnika (kierownika) zarządu kolei wąskotorowych.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie miesięcznego planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) z winy służby drogowej o 8% należnej premii.
§  3.
Plan dla odcinków drogowych w zakresie robót drogowych oraz główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik zarządu kolei wąskotorowych.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków drogowych kolei wąskotorowych zatwierdzają naczelnicy zarządów kolei wąskotorowych.
§  5.
Naczelnik zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach drogowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii w odcinkach drogowych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 29

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków elektrotechnicznych kolei wąskotorowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia. Podstawą dla ustalenia, wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania odcinków zatwierdzone przez naczelnika (kierownika) zarządu kolei wąskotorowych.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót: bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych, wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych.
2.
Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach o 25% należnej premii,
b)
za każdą jednogodzinną przerwę w działaniu urządzeń zabezpieczających ruch pociągów, teletechnicznych lub silnoprądowych na sieci o 3,0% należnej premii.
§  3.
Plan dla odcinków elektrotechnicznych w zakresie robót elektrotechnicznych oraz główne asortymenty ustala każdomiesięcznie naczelnik zarządu kolei wąskotorowych.
§  4.
Premię dla pracowników odcinków elektrotechnicznych zatwierdzają naczelnicy zarządów kolei wąskotorowych.
§  5.
Naczelnik zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach elektrotechnicznych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii w odcinkach elektrotechnicznych.
§  6.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym, lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 30

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZASOBOWNI I SKŁADNIC MATERIAŁOWYCH

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasadę premiowania pracowników zasobowni i składnic materiałowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.
§  2.
1.
Premia przysługuje za wykonanie przez dyrekcję o. k. p. miesięcznego planu w brutto-tono-km.
2.
Premię za wykonanie przez dyrekcję o. k. p. miesięcznego planu przewozów w brutto-tono-km ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3.
Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4.
Premia przysługująca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a)
za niedotrzymanie planu napraw wagonów towarowych o 10% należnej premii,
b)
za niewykonanie planu napraw parowozów o 10% należnej premii,
c)
za niewykonanie planu służby drogowej według głównych asortymentów o 10% należnej premii,
d)
za niewykonanie planu służby elektrotechnicznej według głównych asortymentów o 10% należnej premii.
§  3.
Premię dla pracowników zasobowni i składnic materiałowych zatwierdza dyrektor o. k. p. na wniosek naczelnika wydziału zaopatrzenia.
§  4.
Naczelnik wydziału zaopatrzenia materiałowego obowiązany jest do przeprowadzenia systematycznej kontroli premii w zasobowniach i składnicach materiałowych i odpowiada przed dyrektorem o. k. p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom zasobowni i składnic materiałowych.
§  5.
Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 31

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

§  1.
Pracownicy finansowo-księgowi zatrudnieni w dyrekcjach o. k. p. i jednostkach podległych uprawnieni są do premii miesięcznej, obliczonej od uposażenia, na poniższych zasadach.
§  2.
Premię miesięczną przyznaje się za właściwe sporządzenie i przedstawienie w ustalonych terminach władzom, wskazanym w zarządzeniach o sprawozdawczości finansowej, miesięcznych sprawozdań finansowych.
§  3.
Do otrzymania premii uprawnieni są pracownicy na niżej wymienionych stanowiskach, zaliczeni do następujących grup:

Grupa I.

Główny księgowy, naczelnik biura finansowego, zastępca głównego księgowego, zastępca naczelnika biura finansowego, instruktor księgowości, starszy kontroler księgowo-materiałowy, starszy kontroler kasowy, starszy księgowy kierujący działem, kierownik działu, kontroler księgowo-materiałowy i kasowy, starszy planista i starszy ekonomista finansowy kierujący referatem, starszy księgowy pełniący obowiązki głównego księgowego.

Grupa II.

Księgowy, planista i ekonomista finansowy, starszy referent finansowy, kasjer.

Grupa III.

Starszy rachmistrz, starszy kontysta, referent finansowy.

Grupa IV.

Kontysta, rachmistrz.

§  4.
Premia za terminowe złożenie sprawozdania miesięcznego wynosi:
1)
dla pracowników grupy I wymienionych w § 3 - 50% uposażenia zasadniczego,
2)
dla pracowników grupy II wymienionych w § 3 - 30% uposażenia zasadniczego,
3)
dla pracowników grupy III wymienionych w § 3 - 25% uposażenia zasadniczego,
4)
dla pracowników grupy IV wymienionych w § 3 - 20% uposażenia zasadniczego.
§  5.
1.
W przypadku niezachowania ustalonych w § 2 terminów złożenia sprawozdań premia za terminowe wykonanie obowiązków sprawozdawczości ulega następującemu zmniejszeniu:
1)
przy opóźnieniu do 10 dni kalendarzowych potrąca się 1/5 premii należnej danemu pracownikowi;
2)
za każde następne 5 dni kalendarzowych opóźnienia potrąca się dalszą 1/5 premii
2.
Wysokość premii za terminowe wykonanie obowiązku sprawozdawczości ustala naczelnik danej jednostki, a zatwierdza zwierzchnik jednostki nadrzędnej. Zatwierdzenie to może nastąpić tylko w przypadku prawidłowego wykonania sprawozdawczości.
§  6.
Zasady określone w § 3 mają zastosowanie do wszystkich pracowników finansowo-księgowych (rachunkowych) uprawnionych do otrzymywania premii za terminową sprawozdawczość.

ZAŁĄCZNIK  Nr 32

REGULAMIN PREMIOWANIA KOMISARZY ODBIORCZYCH TABORU KOLEJOWEGO I ICH POMOCNIKÓW ORAZ KOMISARZY ODBIORCZYCH (ODBIORCÓW) MATERIAŁÓW I WĘGLA

§  1.
Regulamin niniejszy ustala zasadę premiowania komisarzy odbiorczych taboru kolejowego i ich pomocników oraz komisarzy odbiorczych (odbiorców) materiałów i węgla, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażeń.
§  2.
1.
Wysokość premii komisarzy odbiorczych taboru kolejowego i ich pomocników oraz komisarzy odbiorczych (odbiorców) materiałów i węgla wynosi 60% uposażenia zasadniczego.
2.
Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1 ulega zmniejszeniu dla:
a)
komisarzy odbiorczych taboru kolejowego i ich pomocników za:

każdą reklamację w okresie gwarancyjnym parowozu o 8% należnej premii,

każdą reklamację w okresie gwarancyjnym wagonu osobowego o 3% należnej premii,

każdą reklamację w okresie gwarancyjnym wagonu towarowego o 1,5% należnej premii,

b)
komisarzy odbiorczych (odbiorców) materiałów za niewłaściwą klasyfikację wyrobów (artykułów) pod względem ich jakości, reklamowaną przez jednostki służbowe 1,5% należnej premii za każde 10.000 zł wartości artykułu,
c)
komisarzy odbiorczych węgla za każde rozpoczęte 10 reklamowanych wagonów węgla o 1,5% należnej premii.
§  3.
Premię dla komisarzy odbiorczych taboru kolejowego i ich pomocników oraz komisarzy odbiorczych materiałów i węgla (odbiorców) zatwierdzają dyrektorzy okręgów kolei państwowych.
§  4.
Pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone, że wyniki wzięte za podstawę do ustalenia wysokości premii są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub gdy na skutek niedbalstwa przy wykonywaniu ciążących na nich obowiązków narazili na szkodę interesy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

ZAŁĄCZNIK  Nr 33 11

TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.StanowiskoKwota dodatku zł miesięcznie
1.starszy ustawiacz114
2.ustawiacz 95
3.manewrowy I kl. 95
4.manewrowy II kl. 95
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
4 § 2 ust. 4-7 skreślone przez § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
5 § 3 ust. 2 skreślony przez § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
6 § 7 skreślony przez § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.54.20.75) z dniem 1 maja 1954 r.
7 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.10.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1955 r. (Dz.U.55.38.240) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1955 r. Niektóre zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1956 r. (Dz.U.56.32.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1956 r.

8 Załącznik nr 2 skreślony przez § 10 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1956 r. (Dz.U.56.32.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1956 r.
9 Załącznik nr 3 skreślony przez § 10 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1956 r. (Dz.U.56.32.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1956 r.
10 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.10.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
11 Załącznik nr 33 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.10.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.