Uposażenie nauczycieli szkół państwowych i publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.44.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

DEKRET
z dnia 15 września 1948 r.
o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i publicznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 42 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. 49.7.39), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia tych zmian jest taka sama jak data utraty mocy przez niniejszy dekret.

..................................................

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
1.
Dekret niniejszy normuje uposażenie podległych Ministrowi Oświaty nauczycieli szkół państwowych i publicznych, wychowawców państwowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wychowawczyń przedszkoli, nauczycieli zawodu i asystentów w szkołach zawodowych.
2.
Przepisom niniejszego dekretu nie podlegają pracownicy nauki objęci dekretem z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowym pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).

Ustanawia się 7 grup uposażenia zasadniczego według następującej tabeli:

Grupa uposażenia

Kwota uposażenia miesięcznego w zł

1

11.000

2

9.000

3

7.800

4

7.100

5

6.600

6

6.300

7

6.000

Rada Ministrów ustali zasady zaszeregowania osób, wymienionych w art. 1 ust. 1, do grup uposażenia, wyszczególnionych w art. 2, oraz zasady automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Rada Ministrów może przyznać nauczycielom dodatki uzasadnione warunkami lokalnymi.

1.
Nauczycielom mianowanym na stanowiska kierownicze w szkołach i zakładach przyznaje się dodatek funkcyjny. Przepis ten stosuje się także do osób pełniących obowiązki, przywiązane do stanowisk kierowniczych.
2.
Można otrzymywać równocześnie tylko jeden dodatek funkcyjny, zaś w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych służy uprawnionemu prawo wyboru.
3.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje osobom, pozostającym w stanie nieczynnym, na urlopie bezpłatnym, zawieszonym w pełnieniu służby oraz za okres przekraczający dwa miesiące niepełnienia z innych powodów obowiązków, do których przywiązany jest dodatek funkcyjny.
4.
Osobom pełniącym obowiązki przywiązane do stanowisk kierowniczych nie przysługuje dodatek funkcyjny na czas pobierania tegoż dodatku przez osoby mianowane na stanowiska kierownicze.
5.
Stanowiska kierownicze oraz wysokość dodatku funkcyjnego określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Rada Ministrów może przyznać nauczycielom dodatki służbowe, uzasadnione szczególnymi właściwościami służby.

1.
Nauczycielowi służy prawo do jednego tylko uposażenia za ogół czynności, połączonych z jego stanowiskiem służbowym.
2.
Rada Ministrów określi tryb ustalania dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe w szkole.

Nauczyciele mogą otrzymywać zasiłki, a za szczególnie wydajną pracę nagrody pieniężne, na wypłatę których wstawiane będą co roku odpowiednie kwoty do preliminarza budżetowego.

1.
Uposażenie wypłacane na zasadzie niniejszego dekretu wolne jest od państwowego podatku od wynagrodzeń i opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych.
2.
Przepisy ust. 1 mają analogiczne zastosowanie również i do wynagrodzeń wypłacanych nauczycielom kontraktowym.
3.
Wolne są również od państwowego podatku od wynagrodzeń zasiłki i nagrody pieniężne przewidziane w art. 8 oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe w szkole.

W razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na nowe miejsce służbowe, przysługują nauczycielowi należności na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszów państwowych przy uwzględnieniu przepisów niniejszego dekretu.

W sprawach mieszkań służbowych, pomocy lekarskiej, ulgowych przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnymi, powstania i wygaśnięcia prawa do uposażenia, uposażenia w okresie pełnienia służby wojskowej, przebywania w niewoli lub zaginięcia, potrąceń z uposażenia, zwrotu kosztów pogrzebu, terminu płatności uposażenia, dodatku rodzinnego oraz przedawnienia roszczeń z tytułu uposażenia mają zastosowanie przepisy odnoszące się do funkcjonariuszów państwowych.

Uposażenie zasadnicze nauczycieli, pobierających uposażenie według dotychczasowej grupy IV, wyrównuje się do kwoty 14.000 zł miesięcznie.

Podstawę wymiaru zaopatrzenia emerytalnego osób objętych niniejszym dekretem stanowi uposażenie zasadnicze określone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) z późniejszymi zmianami.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Oświaty i Ministrowi Skarbu.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1948 r.
2.
Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) z późniejszymi zmianami w zakresie unormowanym niniejszym dekretem.