§ 19. - Uposażenie lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.20.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  19.
1.
Lekarzom dentystom zatrudnionym w protezowniach dentystycznych i ortodontycznych, w zakładach protetyki dentystycznej oraz w zakładach ortodoncji wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie za protezy zębowe i aparaty ortodontyczne wykonane bezbłędnie ponad obowiązującą normę.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy lekarzy dentystów zatrudnionych w protezowniach (zakładach), w których ze względu na charakter pracy nie mogą być ustalone normy.
3.
Do obowiązującej normy, po której wykonaniu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w ust. 1, mogą być zaliczone tylko protezy zębowe i aparaty ortodontyczne wykonane bezbłędnie.
4.
Dodatkowe wynagrodzenie wynosi:

1) 13 za kliniczne wykonanie protezy zębowej - 40 zł,

2) 14 za laboratoryjne wykonanie protezy zębowej - 80 zł,

3) za laboratoryjne wykonanie jednostki obliczeniowej aparatu ortodontycznego - 10 zł,

4) za kliniczne wykonanie jednostki obliczeniowej aparatu ortodontycznego - 10 zł.

5.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia określi obowiązujące normy liczbowe wykonania protez zębowych i aparatów ortodontycznych, a także określi protezownie (zakłady), w których nie ustala się norm.
13 § 19 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. (Dz.U.71.2.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
14 § 19 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. (Dz.U.71.2.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.