Uposażenie i automatyczne przechodzenie nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.7.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1951 r.
w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Na podstawie art. 5 pkt 2 i 3, art. 6, 7, 8 ust. 1, art. 24 i 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają nauczyciele i wychowawcy objęci art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących gmin miejskich i wiejskich - z wyjątkami wynikającymi z ust. 2.
2. 1
Przepisy §§ 27 i 28 stosuje się wyłącznie do nauczycieli, wychowawców, nauczycieli zawodu i asystentów, zatrudnionych w szkołach, zakładach, przedszkolach oraz na kursach podległych Ministrowi Oświaty, Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz ministrom i prezesom urzędów centralnych, których szkoły znajdują się pod nadzorem pedagogicznym Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Stawki uposażenia zasadniczego.

§  2. 2
Stawki uposażenia zasadniczego przewidzianego w art. 4 pkt 4 ustawy powołanej w § 1 określa się, jak następuje:
Grupa uposażeniamiesięcznie złotych
na terenie m.st. Warszawyna pozostałych terenach
11.019840
2 876738
3 766646
4 726610
5 684576
6 632528
7 572468"

Zasady zaszeregowania i przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

§  3.
1.
Wychowawczynie przedszkoli, posiadające przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 7, po trzech latach służby - grupy 6, po dziewięciu latach służby - grupy 5, po siedemnastu latach służby - grupy 4, po dwudziestu siedmiu latach służby - grupy. 3.
2.
Wychowawczynie przedszkoli, posiadające obok kwalifikacji przepisanych również kwalifikacje do nauczania w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, oraz wychowawczynie przedszkoli, posiadające ukończone liceum dla wychowawczyń przedszkoli, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 6, po trzech latach - grupy 5, po dziewięciu latach - grupy 4, po osiemnastu latach - grupy 3, a po dwudziestu siedmiu latach - grupy 2.
3.
Wychowawczynie przedszkoli, posiadające oprócz przepisanych kwalifikacji ukończony Wyższy Kurs Metodyki Wychowania Przedszkolnego, otrzymują uposażenie określone w § 6.
4.
Wychowawczynie przedszkoli, nie posiadające przepisanych kwalifikacji, otrzymują uposażenie grupy 7.
§  4. 3
1.
Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, posiadający przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 6, po ukończeniu trzech lat służby uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służby - grupy 4, po osiemnastu latach służby - grupy 3, po dwudziestu siedmiu latach służby grupy 2.
2.
Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, posiadający kwalifikacje do nauczania w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, otrzymują uposażenie i awansują według zasad określonych w § 5.
3.
Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, nie posiadający przepisanych kwalifikacji, otrzymują uposażenie grupy 7.
§  5.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących, posiadający przepisane dla nauczycieli szkół stopnia podstawowego kwalifikacje do nauczania, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 5, po ukończeniu sześciu lat służby i po uzyskaniu kwalifikacji do ustalenia - uposażenie grupy 4, po piętnastu latach służby - grupy 3, po dwudziestu siedmiu latach służby - grupy 2.
§  6.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacji określonych w § 5 ukończony Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski lub równorzędny egzamin zawodowy, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 5, po sześciu latach służby i uzyskaniu kwalifikacji do ustalenia - uposażenie grupy 4, po dwunastu latach służby - grupy 3, po dwudziestu czterech latach służby - grupy 2.
§  7.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących i szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacji określonych w § 5 ukończone państwowe pedagogium lub równorzędny egzamin zawodowy, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 5, po trzech latach służby i uzyskaniu kwalifikacji do ustalenia - uposażenie grupy 4, po dziewięciu latach służby - grupy 3, po osiemnastu latach służby - grupy 2, po dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani do grupy 1.
§  8.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacji określonych w § 5 zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 4, a po ukończeniu trzech lat służby i uzyskaniu kwalifikacji do ustalenia - uposażenie określone w § 9 ust. 1.
§  9.
1.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 92, poz. 864 z późniejszymi zmianami) - z wyjątkiem nauczycieli wymienionych w ust. 2 - otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 4, po trzech latach służby - grupy 3, po dwunastu latach służby - grupy 2, po dwudziestu jeden latach służby - grupy 1.
2.
Nauczyciele szkół ogólnokształcących, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr 92, poz. 864 z późniejszymi zmianami), a nauczający rysunków, prac ręcznych, śpiewu i muzyki oraz wychowania fizycznego, nie mający matury licealnej (gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych co najmniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych, otrzymują uposażenie określone w § 7.
§  10.
1.
Niekwalifikowani nauczyciele szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego otrzymują uposażenie grupy 6.
2.
Niekwalifikowani nauczyciele szkół ogólnokształcących stopnia licealnego otrzymują uposażenie grupy 5, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe - uposażenie grupy 4.
§  11.
1.
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie określone w § 6.
2.
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający ukończone państwowe pedagogium albo inny równorzędny zakład naukowy, otrzymują uposażenie określone w § 7.
3.
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 9 ust. 1.
§  12.
Nauczyciele szkół przysposobienia zawodowego (przemysłowego i morskiego) oraz średnich szkół rolniczych otrzymują uposażenie oraz przechodzą do wyższych grup uposażenia na zasadach określonych dla nauczycieli niższych szkół zawodowych.
§  13.
1.
Kwalifikowani nauczyciele państwowych średnich szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 9 ust. 1.
2.
Kwalifikowani nauczyciele państwowych średnich szkół zawodowych, nie posiadający studiów wyższych, otrzymują uposażenie określone w § 7.
§  14.
Nauczyciele ośrodków szkolenia zawodowego, szkół przemysłowych, szkół mistrzów, zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz szkół rolniczych praktyków specjalistów, otrzymują uposażenie oraz przechodzą do wyższych grup uposażenia na zasadach określonych dla nauczycieli państwowych średnich szkół zawodowych.
§  15.
1.
Kwalifikowani nauczyciele technikum dla robotników wysuniętych, Państwowego Zakładu Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego oraz zakładów kształcenia nauczycieli (wyższych kursów dla nauczycieli), posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 3, po sześciu latach służby - grupy 2, po piętnastu latach służby - grupy 1.
2.
Kwalifikowani nauczyciele technikum dla robotników wysuniętych, Państwowego Zakładu Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego oraz zakładów kształcenia nauczycieli (wyższych kursów dla nauczycieli), nie posiadający studiów wyższych, otrzymują uposażenie określone w § 9 ust. 1.
3.
Niekwalifikowani nauczyciele technikum dla robotników wysuniętych, Państwowego Zakładu Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego oraz zakładów kształcenia nauczycieli (wyższych kursów dla nauczycieli) otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 4, a jeżeli posiadają studia wyższe - grupy 3.
§  16.
1.
Niekwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy 6, a jeżeli posiadają studia wyższe - grupy 4.
2.
Niekwalifikowani nauczyciele państwowych średnich szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy 5, a jeżeli posiadają studia wyższe - grupy 4.
§  17.
1.
Kwalifikowani asystenci i nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służby - grupy 4, po piętnastu latach służby - grupy 3, po dwudziestu czterech latach służby - grupy 2.
2.
Niekwalifikowani asystenci i nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych otrzymują uposażenie grupy 5.
§  18.
Wymiar uposażenia i zasady automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia wychowawców (wychowawczyń) internatów, świetlic i burs oraz zakładów opiekuńczo-wychowawczych, jak również nauczycieli oraz pomocniczych sił nauczycielskich, nie wymienionych w rozporządzeniu niniejszym, może czasowo określić właściwy minister (Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego) w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  19.
Prezes Rady Ministrów może na wniosek właściwego ministra lub Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego przyznać na okres do odwołania nauczycielowi (wychowawcy, nauczycielowi zawodu), posiadającemu należyte przygotowanie ideologiczne i osiągającemu dobre wyniki w pracy pedagogicznej i wychowawczej uposażenie grupy wyższej od przysługującej mu w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia, nie wyższej jednak jak grupy 1.
§  20.
Nauczyciel przeniesiony do szkoły innego typu otrzymuje uposażenie zasadnicze i awansuje według zasad, jakie miały do niego zastosowanie w poprzedniej szkole, chyba że przeniesienie to stwarza warunki korzystniejszego zaszeregowania lub awansu.
§  21.
Pracownicy administracji szkolnej, przeniesieni do służby nauczycielskiej lub wychowawczej, otrzymują odpowiednią grupę uposażenia przewidzianą dla nauczycieli w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz lat służby, przy czym lata pracy w administracji szkolnej liczą im się do lat służby nauczycielskiej (wychowawczej).
§  22.
Przesunięcie do wyższej grupy uposażenia w drodze awansu automatycznego następuje w dniu 1 stycznia lub 1 lipca po spełnieniu się przepisanych warunków.
§  23.
Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów (oprócz zastępców dyrektorów do spraw administracyjnych) oraz kierownicy: szkół, zakładów, kursów, instytutów, ośrodków szkolenia zawodowego, wydziałów, zajęć praktycznych i warsztatów, internatów i świetlic - otrzymują uposażenie i awansują do wyższych grup uposażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli (wychowawców) tych szkół, zakładów z tym, że przy obliczaniu lat służby należy ich służbę w charakterze dyrektora lub kierownika liczyć jako służbę nauczycielską.
§  24.
Właściwy minister (Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego) określi egzaminy i zakłady naukowe, których złożenie lub ukończenie jest równoznaczne z ukończeniem wyższego kursu nauczycielskiego, państwowego pedagogium lub studiów wyższych.

Dodatki do uposażenia.

§  25. 4
Osobom, wymienionym w § 1 pełniącym służbę na obszarze m. st. Warszawy, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
grupa uposażeniamiesięcznie złotych
125
222
319
417
515
614
713
§  26. 5
Osobom, wymienionym w § 1, pełniącym służbę na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, morskiego, szczecińskiego i wolińskiego, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
grupa uposażeniamiesięcznie złotych
153
248
342
436
532
630
728
§  27. 6
Nauczycielom (wychowawcom), zajmującym niżej wymienione stanowiska, przysługują następujące dodatki funkcyjne:
Lp.StanowiskoMiesięcznie zł
1. W szkołach ogólnokształcących.
1.Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych,570
Dyrektor Państwowego Studium Pedagogiki Specjalnej,
Dyrektor Państwowego Kursu Pedagogicznego Społecznego,
Dyrektor Centralnego Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
Kierownik sekcji Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych
2.Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,378
Kierownik sekcji wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych
3.Dyrektor liceum pedagogicznego ponad 8 oddziałów,288
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej ponad 22 oddziały
4.Dyrektor liceum pedagogicznego do 8 oddziałów,252
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej od 11 do 22 oddziałów
5.Kierownik powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,216
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego do 10 oddziałów,
Kierownik specjalnego zakładu wychowawczego ponad 150 wychowanków
6.Zastępca dyrektora liceum pedagogicznego ponad 8 oddziałów,168
Zastępca dyrektora szkoły ogólnokształcącej ponad 22 oddziały,
Kierownik specjalnego zakładu wychowawczego do 150 wychowanków,
Kierownik domu dziecka i młodzieży ponad 150 wychowanków
7.Zastępca dyrektora liceum pedagogicznego do 8 oddziałów,144
Zastępca dyrektora szkoły ogólnokształcącej od 11 do 22 oddziałów,
Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej ponad 13 oddziałów,
Kierownik szkoły ćwiczeń stopnia podstawowego,
Kierownik szkoły specjalnej ogólnokształcącej ponad 7 oddziałów,
Kierownik domu dziecka i młodzieży od 101 do 150 wychowanków,
Kierownik internatu liczącego ponad 100 wychowanków
8.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej od 8 do 13 oddziałów,120
Kierownik szkoły podstawowej specjalnej do 7 oddziałów,
Instruktor powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,
Kierownik domu dziecka i młodzieży do 100 wychowanków
9.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej od 5 do 7 oddziałów,96
Kierownik świetlicy lub ogrodu jordanowskiego ponad 200 wychowanków,
Kierownik internatu do 100 wychowanków
10.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej do 4 oddziałów,72
Kierownik świetlicy i ogrodu jordanowskiego od 101 do 200 wychowanków
11.Kierowniczka przedszkola liczącego ponad 100 wychowanków,50
Kierownik świetlicy i ogrodu jordanowskiego do 100 wychowanków
12.Kierowniczka przedszkola liczącego do 100 wychowanków43
II. W szkołach zawodowych:
1.Dyrektor centralnego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,570
Kierownik sekcji przedmiotowej centralnego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych
2.Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego I kategorii,444
Dyrektor Państwowego Technikum Korespondencyjnego w Warszawie,
Dyrektor szkoły przysposobienia zawodowego liczącej ponad 500 uczniów,
Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego ponad 15 oddziałów
3.Dyrektor okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,378
Dyrektor ośrodka branżowego okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,
Kierownik sekcji przedmiotowej okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,
Dyrektor technikum morskiego lub technikum rybołówstwa morskiego
4.Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego II kategorii,324
Dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli szkół zawodowych,
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących powyżej 10 oddziałów,
Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego od 10 do 15 oddziałów,
Dyrektor szkoły przysposobienia zawodowego do 500 uczniów
5.Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego poniżej 10 oddziałów,240
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących od 4 do 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora Państwowego Technikum Korespondencyjnego w Warszawie,
Zastępca dyrektora szkoły przysposobienia zawodowego liczącej ponad 500 uczniów
6.Zastępca dyrektora technikum morskiego lub technikum rybołówstwa morskiego,216
Zastępca dyrektora technikum dla robotników wysuniętych liczącego ponad 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących ponad 10 oddziałów,
Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego III kategorii,
Zastępca dyrektora szkoły przysposobienia zawodowego liczącej poniżej 500 uczniów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący ponad 300 uczniów
7.Kierownik internatu liczącego powyżej 300 wychowanków,192
Kierownik świetlicy w szkołach liczących ponad 10 oddziałów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący od 150 od 300 uczniów,
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczącej poniżej 4 oddziałów
8.Zastępca dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących od 4 do 10 oddziałów,168
Zastępca dyrektora technikum dla robotników wysuniętych liczącego poniżej 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego I i II kategorii,
Kierownik wydziału zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów,
Kierownik wydziału (oddziału) w Państwowym Technikum Korespondencyjnym w Warszawie i w technikum dla robotników wysuniętych,
Kierownik oddziału (ośrodka) technikum morskiego lub rybackiego,
Kierownik internatu liczącego od 100 do 300 wychowanków,
Kierownik świetlicy w szkołach liczących od 4 do 10 oddziałów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący poniżej 150 uczniów
9.Kierownik internatu liczącego poniżej 100 wychowanków,120
Kierownik świetlicy w szkołach liczących poniżej 4 oddziałów,
Zastępca kierownika internatu liczącego ponad 300 wychowanków,
Zastępca kierownika świetlicy w szkołach liczących ponad 10 oddziałów
10.Zastępca kierownika internatu liczącego od 100 do 300 wychowanków,96."
Zastępca kierownika świetlicy w szkołach liczących od 4 do 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego III kategorii,
Zastępca kierownika warsztatów szkolnych
§  28. 7
Nauczycielom i wychowawcom zajmującym niżej wymienione stanowiska bądź posiadającym niżej wymienione kwalifikacje, a zatrudnionym w szkołach i zakładach podległych Ministrowi Oświaty oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, przysługuje dodatek służbowy w następującej wysokości:

1) nauczycielom (nauczycielom zawodu, asystentom) szkół zawodowych zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, posiadającym przepisane kwalifikacje zawodowe lub ukończone studia wyższe nauczającym przedmiotów zawodowych i pomocniczych albo praktycznej nauki zawodu 189 zł

2) nauczycielom (nauczycielom zawodu, asystentom) szkół zawodowych zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, nie posiadającym przepisanych kwalifikacji zawodowych, a nauczającym przedmiotów zawodowych i pomocniczych albo praktycznej nauki zawodu oraz kwalifikowanym nauczycielom zakładów kształcenia nauczycieli 113 zł

3) nauczycielom szkół zawodowych zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, posiadającym przepisane kwalifikacje zawodowe lub ukończone studia wyższe i nauczającym przedmiotów ogólnokształcących i nadobowiązkowych, kwalifikowanym kierownikom i wychowawcom internatów i świetlic w szkołach zawodowych oraz kwalifikowanym nauczycielom (wychowawcom) szkół i zakładów specjalnych 95 zł

4) nauczycielom szkół zawodowych, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, nie posiadającym przepisanych kwalifikacji zawodowych lub ukończonych studiów wyższych, a nauczającym przedmiotów ogólnokształcących i nadobowiązkowych, niekwalifikowanym kierownikom i wychowawcom internatów i świetlic w szkołach zawodowych, niekwalifikowanym nauczycielom zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół i zakładów specjalnych 60 zł

5) kwalifikowanym nauczycielom szkół i przedszkoli ćwiczeń 45 zł.

§  29.
1. 8
Nauczycielom szkół zawodowych, wymienionym w § 28 pkt 3 i 4, oraz nauczycielom zakładów kształcenia nauczycieli szkół ogólnokształcących stopnia licealnego, szkół i zakładów specjalnych, uznanym przez Ministra Oświaty lub Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego za wybitnych pedagogów, może być przyznany dodatek służbowy w wysokości 189 zł.
2.
Liczbę osób objętych dodatkiem przewidzianym w ust. 1 ustala Minister Oświaty i Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  30.
Właściwy minister (Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego) może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie zaliczyć do czasu służby okresy pracy, których dotyczył § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 85 i z 1950 r. Nr 39, poz. 353).
§  31.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą przepisy w sprawach unormowanych niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 14, poz. 85 i z 1950 r. Nr 39, poz. 353),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 421) w stosunku do nauczycieli i wychowawców szkół i zakładów podległych Ministrowi Oświaty oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
§  32.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz właściwym ministrom w zakresie podległych im szkół i zakładów.
§  33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.3.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
2 § 2 zmieniony przez § 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.3.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
4 § 25 zmieniony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.
5 § 26 zmieniony przez § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.
6 § 27:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.3.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

- zmieniony przez § 3 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.

7 § 28 zmieniony przez § 3 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.
8 § 29 ust. 1 zmieniony przez § 3 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawkę uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki. (Dz.U.53.5.9) z dniem 1 stycznia 1953 r.