Art. 5a. - Uposażenie funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1948 r.
Art.  5a. 2

Funkcjonariuszowi państwowemu służy prawo do dodatku rodzinnego, którego wysokość oraz warunki pobierania określi rozporządzenie Rady Ministrów.

2 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.175) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 maja 1946 r.