Art. 8. - [Utrata uprawnień ustawowych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  8.  [Utrata uprawnień ustawowych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu]

Trybunał Stanu może orzec w wyroku skazującym byłego Prezydenta karę dodatkową utraty uprawnień przewidzianych ustawą.