Art. 7. - [Świadczenia przysługujące członkom rodziny byłego Prezydenta RP w razie jego śmierci] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  7.  [Świadczenia przysługujące członkom rodziny byłego Prezydenta RP w razie jego śmierci]

W razie śmierci byłego Prezydenta członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna oraz inne świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym.