Art. 2. - [Wysokość uposażenia przysługującego byłemu Prezydentowi RP oraz jego wypłata] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  2.  [Wysokość uposażenia przysługującego byłemu Prezydentowi RP oraz jego wypłata]
1. 
Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "uposażeniem"; przy ustaleniu uposażenia uwzględnia się dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448).
2. 
Uposażenie wypłaca się po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie ustalone dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Uposażenie traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych tak jak wynagrodzenie za pracę.