Art. 1. - [Przedmiot regulacji; osoby uprawnione do świadczeń określonych w ustawie] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; osoby uprawnione do świadczeń określonych w ustawie]
1. 
Ustawa określa uprawnienia byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "byłym Prezydentem", wybranego poczynając od 1989 r. w wyborach powszechnych lub przez Zgromadzenie Narodowe.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują po zakończeniu kadencji albo przed upływem kadencji, jeżeli opróżnienie urzędu Prezydenta nastąpiło wskutek zrzeczenia się urzędu lub uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.
3. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Ryszardowi Kaczorowskiemu.
4. 
Ustawa określa również uprawnienia członków rodziny byłego Prezydenta.
5. 
Przez członków rodziny rozumie się małżonka oraz dzieci spełniające warunki określone w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin do uzyskania renty rodzinnej.