Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 i § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osobie uprawnionej, rozumie się przez to:
1) sędziego w stanie spoczynku;
2) członka rodziny zmarłego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, spełniającego warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38);
3) byłego sędziego, o którym mowa w art. 200 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§  3.
1. Uposażenie oraz uposażenie rodzinne wypłaca sąd, w którym sędzia otrzymywał ostatnio wynagrodzenie lub uposażenie.
2. W przypadku zniesienia sądu, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości wskaże inny sąd właściwy do ustalania i wypłaty uposażenia lub uposażenia rodzinnego.
§  4.
1. Uposażenie oraz uposażenie rodzinne wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, przy czym odnośnie do uposażenia rodzinnego nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o wypłatę uposażenia rodzinnego.
2. W razie złożenia wniosku o wypłatę uposażenia rodzinnego w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, uposażenie rodzinne wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do świadczenia przez osoby uprawnione.
§  5.
1. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego sędziego lub sędziom w stanie spoczynku przysługuje jedno łączne uposażenie rodzinne.
2. Uposażenie rodzinne podlega podziałowi na równe części między osoby uprawnione.
3. W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału uposażenia rodzinnego po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału świadczenia ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych dokonuje się podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.
§  6.
1. Osoba ubiegająca się o wypłatę uposażenia rodzinnego składa w sądzie, o którym mowa w § 3, wniosek o wypłatę tego uposażenia.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§  7.
1. Uposażenie oraz uposażenie rodzinne wypłaca się osobie uprawnionej w formie pieniężnej raz w miesiącu, z dołu, w terminie wypłat wynagrodzenia.
2. Wypłata uposażenia lub uposażenia rodzinnego w inny sposób może być dokonana na pisemny wniosek osoby uprawnionej.
3. Wypłaty uposażenia lub uposażenia rodzinnego dokonuje się:
1) do rąk własnych osoby uprawnionej;
2) na wniosek osoby uprawnionej:
a) na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej inny niż rachunek płatniczy albo
b) do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948).
§  8. Sąd, o którym mowa w § 3, zawiadamia na piśmie osoby uprawnione o wysokości należnego im w danym roku uposażenia albo uposażenia rodzinnego, o dacie wypłaty oraz o miejscu wypłaty dokonywanej w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1.
§  9. Na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej poza okręgiem sądu, o którym mowa w § 3, sąd ten powierza dokonywanie wypłaty uposażenia lub uposażenia rodzinnego w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1 oraz dokonywanie zawiadomień, o których mowa w § 8, sądowi, w którego okręgu osoba uprawniona ma miejsce zamieszkania.
§  10. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób określony w art. 68 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych zwaloryzowaną składkę na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w art. 91 § 10 i § 11 ustawy, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 60 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego.
§  11.
1. Sądy, które dokonują wypłaty uposażenia lub uposażenia rodzinnego osobom uprawnionym na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają sądami właściwymi do ustalania i wypłaty świadczeń dla tych osób.
2. Urząd obsługujący Ministra Sprawiedliwości pozostaje właściwy do ustalania i wypłaty:
1) uposażenia sędziom, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. przeszli w stan spoczynku w okresie delegowania do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, lub
2) uposażenia rodzinnego członkom rodzin sędziów, o których mowa w pkt 1.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin (Dz. U. poz. 869).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.