Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.98

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1945 r.

DEKRET
z dnia 7 maja 1945 r.
o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Muzeum Narodowe w Warszawie, stanowiące dotychczas własność gminy m. st. Warszawy przekształca się na instytucję państwową pod nazwą "Muzeum Narodowe w Warszawie".

Na własność Muzeum Narodowego przechodzą zbiory, majątek ruchomy i nieruchomy Muzeum Narodowego m. st. Warszawy, z wyjątkiem zbiorów i nieruchomości Muzeum Dawnej Warszawy, stanowiącego dotychczas oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Dekret niniejszy stanowi podstawę przepisania tytułu własności nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy 3 maja 13 i 13a i uregulowanych w księgach hipotecznych m. st. Warszawy pod Nr 1286 na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zadaniem Muzeum Narodowego w Warszawie, jako centralnej instytucji muzealnej Państwa Polskiego, jest badanie, obrazowanie i upowszechnienie polskiej i obcej kultury artystycznej.

Muzeum Narodowe jest osobą prawną i może przyjmować zapisy i darowizny na cele związane z jego działalnością.

Na czele Muzeum Narodowego stoi dyrektor mianowany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Dyrektor i funkcjonariusze Muzeum podlegają przepisom o państwowej służbie cywilnej.

Szczegółowy zakres działania i przepisy organizacyjne Muzeum określi statut nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 maja 1945 r.