Art. 3. - Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych. - Dz.U.1932.67.622 - OpenLEX

Art. 3. - Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.67.622

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1934 r.
Art.  3.

Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 końcowe wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "wydawanych stosownie do art. 3 rozporządzenia niniejszego";
2)
w art. 3 dodaje się po ustępie końcowym ustęp nowy, następującej treści:

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może w drodze rozporządzenia upoważniać wojewodów do określania po wysłuchaniu opinji właściwej izby rolniczej, a w razie braku izby rolniczej organizacji społeczno-rolniczej - w drodze rozporządzeń, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozporządzeniu niniejszem, sposobu zwalczania, oznaczonych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych chorób roślin oraz tępienia oznaczonych przez niego chwastów i szkodników roślin środkami wymienionemi w pkt. 4 - 13, w granicach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych określonych".