Art. 121. - Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.110.976

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1950 r.
Art.  121.

W ustawie z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 669) w art. 17 w ust. 2 wyrazy: "Rada Ministrów będzie mogła" zastępuje się wyrazami: "Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu będzie mógł".