Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.851

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 2

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób postępowania w przypadku wydawania, odnawiania, przedłużania i dokonywania zmian unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;
2) wzory wniosków o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, jego odnowienie, przedłużenie lub dokonanie w nim zmian;
3) wzór unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;
4) sposób nadawania jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI).
§  2.  Wzór wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Przed wydaniem unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej sprawdza w Europejskiej bazie danych statków, czy dla tego statku świadectwo nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte.
§  4.  Wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej lub dokonując w nim zmiany, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej umieszcza w tym świadectwie adnotacje o:
1) przyznanych odstępstwach od wymagań technicznych zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,
2) uznanych równoważnościach specyfikacji technicznych dla konkretnych statków zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,
3) rejsach lub obszarach, których dotyczą odstępstwa, o których mowa w pkt 1

- jeżeli dla statku, którego dotyczy świadectwo, przyznano takie odstępstwa lub uznano równoważność specyfikacji technicznych.

§  5.  Wzór i sposób wypełniania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Odnowienia lub przedłużenia unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dokonuje się poprzez naniesienie adnotacji na tym świadectwie w zakresie określenia nowego terminu jego ważności.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej zatrzymuje dotychczasowe świadectwo, a gdy świadectwo to zostało wydane przez inny organ, zwraca je do tego organu.
§  7.  Wzór wniosku o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) składa się z ośmiu cyfr arabskich, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają kod przydzielany przez właściwy organ nadający jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI), natomiast pozostałe pięć cyfr stanowi numer porządkowy.
2.  Trzycyfrowy kod, o którym mowa w ust. 1, zawiera się w przedziale 240-259.
3.  Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) jest nadawany wyłącznie jeden raz dla statku i nie zmienia się przez cały okres jego eksploatacji.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

UNIJNE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o odnowienie/przedłużenie*) unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Wniosek o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 731), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 642).