Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.390

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1921 roku
w przedmiocie unieważnienia umów zawartych przez b. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich ze spółką akcyjną "Polski Eksport Drzewny."

Na podstawie art. 5 ustępu 3 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 16, poz. 93) - z powodu pokrzywdzenia interesów Skarbu Państwa - zarządza się co następuje:
§  1. Unieważnia się umowy z dnia 30 listopada 1919 r. oraz z dnia 16 i 17 marca 1920 r., zawarte przez b. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich ze Spółką Akcyjną "Polski Eksport Drzewny" względem eksploatacji lasów puszczy Swisłockiej i Białowieskiej oraz tartaków i zakładów przemysłowych w Hajnówce
§  2. Celem uporządkowania stosunków, wypływających z unieważnionych umów, zarządza się rozliczenie ze wspomnianą spółką w sposób następujący:
a) rozliczenie opierać się będzie na podstawie inwentarza i bilansu, Rozpoczynającego działalność spółki, przyczem wszelkie wykazane w tym bilansie aktywa przechodzą po cenie inwentarzowej na własność Skarbu Państwa, który też przyjmuje na siebie wszystkie pasywa rzeczonego bilansu;
b) wszelkie podlegające księgowaniu operacje, dokonane przez spółkę, w czasie od dnia rozpoczęcia jej działalności aż do chwili ukończenia czynności likwidacyjnych, wynikających z niniejszego rozporządzenia, uważać się będzie za dokonane na rachunek Skarbu Państwa:
c) w wyniku wyżej pod a) i b) podanych zasad Skarb Państwa staje się właścicielem remanentu drzewnego oraz wszystkich lokomotyw, maszyn, narzędzi, urządzeń, wogóle całego majątku ruchomego i nieruchomego spółki, tak będącego własnością jej w chwili rozpoczęcia działalności, jako też nabytego w okresie działalności. Skarb Państwa staje się również właścicielem inwestycji dokonanych przez spółkę we wszelkiej własności rządowej, ruchomej lub nieruchomej, a mianowicie: w rządowych lasach, kolejkach, zakładach przemysłowych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych, wagonach, lokomotywach, maszynach, urządzeniach i t. d.;
d) czysty zysk, osiągnięty przez spółkę za cały okres jej działalności aż do dnia ukończenia czynności likwidacyjnych, wynikających z niniejszego rozporządzenia, przechodzi na własność akcjonarjuszy, o ile nie przekracza 25% za czas od daty wpłat na poszczególne akcje do dnia ukończenia rzeczonych czynności likwidacyjnych. Nadwyżka zysku ponad 25% pozostaje własnością Skarbu Państwa;
e) z zysku wypłacić się mającego akcjonarjuszom potrąca się kwoty rzeczywiście wydane przez spółkę na uzyskanie lokalu w Warszawie przy ulicy Nowy-Świat 27 i na nabycie urządzenia tego lokalu oraz kwoty wydane przez spółkę z powodu umowy z dnia 25 lutego 1920 r., zawartej z p. Józefem Korwin-Kossakowskim o eksploatację lasów w Brzostowicy Wielkiej. Spółka pozostanie właścicielką lokalu wraz z urządzeniem w Warszawie i praw, wypływających z umowy eksploatacyjnej, zawartej z p. Kossakowskim.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.