Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1919 r.

DEKRET
o unieważnieniu koncesji na budowę i odbudowę kolei żelaznych lub na roboty, dotyczące żeglugi rzecznej, nadanych przez b. rząd rosyjski i b. władze okupacyjne

Art.  1. 1

Wszystkie osoby, towarzystwa i instytucje, które otrzymały po dniu 1 sierpnia 1914 r. koncesje b. rządu rosyjskiego i b. władz okupacyjnych na budowę lub odbudowę kolei żelaznych, magistralnych i dojazdowych, lub na roboty, tyczące się żeglugi rzecznej na obszarach b. Królestwa Kongresowego, - winny przedstawić te koncesje, umowy i zobowiązania, o ile dotyczą kolei - do Ministerstwa Kolei Żelaznych, o ile zaś dotyczą żeglugi rzecznej - do Ministerstwa Robót Publicznych w ciągu dwu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego.

Art.  2.

Koncesje, umowy i zobowiązania, w terminie wskazanym nie złożone, ulegają unieważnieniu.

Art.  3.

Minister Komunikacji, po rozważeniu koncesji, umów i zobowiązań, o których mowa powyżej, w Komisji z udziałem przedstawicieli Ministerstw: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu, przedstawia je do Rady Ministrów na zatwierdzenie lub unieważnienie, lub też dokonanie w nich niezbędnych zmian.

Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 15 maja 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.43.306) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 maja 1919 r.