Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2117 - OpenLEX

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2117

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
2)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej;
3)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez opatrzenie wizy stemplem "UNIEWAŻNIONO" lub "COFNIĘTO", a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany "efektem obrazu ukrytego" oraz napis "wiza" unieważnia się przez przekreślenie.
1. 
Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU LUB COFNIĘCIU WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DECYZJA O UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI O UNIEWAŻNIENIU.COFNIĘCIU1) WIZY SCHENGEN / WIZY KRAJOWEJ1)

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 560 oraz z 2019 r. poz. 783), które na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2023) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.