Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1686

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) kategorie pracowników urzędów żeglugi śródlądowej, zwanych dalej "pracownikami", obowiązanych do noszenia umundurowania;
2) warunki przydziału umundurowania;
3) wzory umundurowania.
§  2.  Pracownikami obowiązanymi do noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków służbowych są:
1) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
2) dyrektorzy delegatur urzędów żeglugi śródlądowej;
3) starsi inspektorzy nadzoru nad żeglugą śródlądową;
4) inspektorzy nadzoru nad żeglugą śródlądową;
5) młodsi inspektorzy nadzoru nad żeglugą śródlądową;
6) stermotorzyści.
§  3.  Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przydziela bezpłatnie pracownikom, o których mowa w § 2, składniki umundurowania, które są niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków służbowych, w tym uwzględniając charakter i miejsce wykonywanej pracy, zadania wykonywane na danym stanowisku oraz okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy.
§  4. 
1.  Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przydziela bezpłatnie pracownikom, o których mowa w § 2, nowe składniki umundurowania po upływie okresu używalności posiadanych przez tych pracowników składników umundurowania.
2.  Dniem rozpoczęcia okresu używalności składnika umundurowania jest dzień jego otrzymania przez pracownika.
3.  Po upływie okresu używalności składnika umundurowania pracownik, któremu został ten składnik przydzielony, zgłasza ten fakt do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, przedkładając mu ten składnik umundurowania.
4.  Składnik umundurowania, którego okres używalności upłynął, przechodzi na własność pracownika, któremu został przydzielony, po uprzednim usunięciu z niego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej emblematów i dystynkcji. Usunięte emblematy i dystynkcje zatrzymuje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej do dalszego wykorzystania.
5.  Okresy używalności określonych składników umundurowania, a także ich liczbę przypadającą pracownikowi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  W przypadku utraty lub zniszczenia składnika umundurowania przy wykonywaniu obowiązków służbowych, pracownik zgłasza ten fakt do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej oraz składa do niego pisemny wniosek o wydanie nowego składnika umundurowania.
§  6.  Składnik umundurowania, po uprzednim usunięciu z niego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej emblematów i dystynkcji, przechodzi na własność pracownika, któremu został przydzielony, przed upływem okresu jego używalności w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Usunięte emblematy i dystynkcje zatrzymuje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej do dalszego wykorzystania.
§  7.  Wzory składników umundurowania, wzory dystynkcji i oznak służbowych oraz sposoby ich umieszczania, wraz z ich opisami, a także wzory umundurowania wraz z oznakami służbowymi, dla pracowników, o których mowa w § 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Dopuszcza się noszenie przez pracowników obowiązanych do noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków służbowych składników umundurowania, w tym dystynkcji i emblematów, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, które nie spełniają wymagań niniejszego rozporządzenia, do czasu upływu okresu ich używalności, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wymieni składniki umundurowania wydane na podstawie przepisów dotychczasowych pracownikom, o których mowa w ust. 1, na składniki umundurowania spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia.
3.  W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przydzieli pracownikom, o których mowa w ust. 1, brakujące składniki umundurowania, które są niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków służbowych, w tym uwzględniając charakter i miejsce wykonywanej pracy, zadania wykonywane na danym stanowisku oraz okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy.
§  9.  W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przydzieli bezpłatnie pracownikom, o których mowa w § 2, którzy nie posiadają umundurowania wymaganego niniejszym rozporządzeniem, umundurowanie niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
§  10.  Do składników umundurowania wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, w zakresie okresu ich używalności, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 473).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRESY UŻYWALNOŚCI SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA I ICH LICZBA PRZYPADAJĄCA PRACOWNIKOWI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, WZORY DYSTYNKCJI I OZNAK SŁUŻBOWYCH ORAZ SPOSOBY ICH UMIESZCZANIA, WRAZ Z OPISAMI, ORAZ WZORY UMUNDUROWANIA

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).