Rozdział 3 - Dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów - Umundurowanie policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.90.738

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

Rozdział  3

Dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów

§  24. 
Policjanci na ubiorach umundurowania oraz na nakryciach głowy noszą dystynkcje i znaki identyfikacyjne.
§  25.  38
1. 
Dystynkcje na ubiorach umundurowania są w kolorze srebrnym, haftowane mechanicznie na nasuwkach w kolorze granatowym.
2. 
Dopuszcza się dystynkcje haftowane - ręcznie bajorkiem albo mechanicznie - bezpośrednio na naramiennikach ubioru wyjściowego.
3. 
Wzory dystynkcji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  26. 
1. 
Dystynkcje umieszcza się na:
1)
naramiennikach:
a)
kurtki:
służbowej letniej,
służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru,
gabardynowej wyjściowej,
39
 (uchylony),
40
 (uchylony),
b)
płaszcza wyjściowego całorocznego,
c) 41
 (uchylona),
d)
swetra służbowego,
e)
koszuli:
służbowej,
służbowej letniej,
wyjściowej letniej,
f)
koszulki polo z krótkim rękawem,
g)
ocieplacza z polaru,
h) 42
 bluzy ćwiczebnej,
i) 43
 kurtki 3/4 z podpinką;
1a) 44
 taśmie przyczepnej kurtki ochronnej;
2)
taśmie otokowej czapki gabardynowej;
3) 45
 berecie noszonym przez policjanta Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji i komórki organizacyjnej właściwej do spraw minersko-pirotechnicznych.
2.  46
 Na otoku czapki gabardynowej:
1)
oficerowie starsi Policji noszą dwa galony o szerokości 5 mm, umieszczone jeden nad drugim, z których jeden jest naszyty na taśmę otokową w jej górnej części;
2)
oficerowie młodsi Policji noszą jeden galon o szerokości 5 mm, naszyty na taśmę otokową w jej górnej części.
3.  47
 Policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i komórek organizacyjnych właściwych do spraw minersko-pirotechnicznych noszą dystynkcje na beretach w następujący sposób:
1)
podoficerowie Policji i aspiranci Policji noszą takie same dystynkcje jak na taśmie otokowej czapki gabardynowej;
2)
oficerowie młodsi Policji noszą jeden pasek na lewej stronie beretu, o długości 3 cm i o szerokości 5 mm, umieszczony pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu, oraz odpowiednią ilość gwiazdek w zależności od posiadanego stopnia; gwiazdki rozmieszcza się w linii prostej nad środkiem paska - prostopadle do jego położenia; pierwszą gwiazdkę umieszcza się w odległości 5 mm od paska do podstawy jej ramion, drugą i następne w odległości 5 mm od wierzchołka ramienia pierwszej gwiazdki do kąta własnego ramion drugiej gwiazdki;
3)
oficerowie starsi Policji noszą dwa paski o długości 3 cm i szerokości 5 mm w odstępie 4 mm oraz odpowiednią ilość gwiazdek, w zależności od posiadanego stopnia; sposób rozmieszczania pasków i gwiazdek jest taki sam jak dla oficerów młodszych Policji.
§  27.  48
1. 
Na nakryciach głowy policjanta, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1, 2, 4 i 6, znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z napisem "POLICJA", zwany dalej "wizerunkiem orła z napisem "POLICJA" ", w kolorze srebrnym, umieszczony na wstędze w kolorze ciemnoniebieskim, który jest:
1)
wykonany z metalu - na czapce gabardynowej;
2)
haftowany mechanicznie - na czapce służbowej letniej, czapce służbowej zimowej, berecie i furażerce.
2. 
Wzór wizerunku orła z napisem "POLICJA" jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  28. 
1. 
Znakami identyfikacyjnymi policjanta są:
1)
znak identyfikacji indywidualnej;
2)
znak identyfikacji imiennej;
3)
znak rodzaju służby Policji;
4) 49
 (uchylony);
5)
napis "POLICJA";
6) 50
 znak korpusu Policji;
7) 51
 znak przynależności państwowej.
2.  52
 Znak identyfikacji indywidualnej ma postać metalowej gwiazdy składającej się z ośmiu pęków promieni mieszczącej się w kole o średnicy 76 mm, w kolorze srebrnym, a w jego górnej części jest umieszczony napis "POLICJA", natomiast w dolnej - wstęga w kolorze ciemnoniebieskim, na której znajduje się numer identyfikacyjny policjanta wyrażony cyframi arabskimi. Nosi się go na środku lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i ćwiczebnego, z wyjątkiem okoliczności występowania w pododdziale zwartym.
3.  53
 Znak identyfikacji imiennej, obejmujący pierwszą literę imienia oraz nazwisko policjanta, w postaci:
1)
metalowej tabliczki w kształcie prostokąta o szerokości 13 mm i długości 80-100 mm, w kolorze granatowym z obramowaniem w kolorze starego srebra, na której są litery, o wysokości 5 mm i grubości 1 mm, oraz kropka w kolorze starego srebra, z zapięciem umożliwiającym przyleganie do tkaniny wierzchniej,
2) 54
 taśmy przyczepnej w kształcie prostokąta o szerokości 25 mm i długości 130 mm, w kolorze granatowym, na której znajdują się litery o wysokości 8,5 mm i grubości 1 mm oraz kropka w kolorze srebrnym haftowane mechanicznie

- nosi się na elementach umundurowania, z wyjątkiem gdy policjanci występują w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej Policji.

3a.  55
 Znak identyfikacji imiennej w postaci:
1)
metalowej tabliczki - nosi się na kurtce gabardynowej wyjściowej, koszuli wyjściowej letniej, koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej - bezpośrednio nad prawą górną kieszenią;
2)
taśmy przyczepnej - nosi się na:
a)
bluzie ćwiczebnej - nad prawą górną kieszenią,
b)
koszulce polo z krótkim rękawem - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni,
c)
kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru - na patce prawej górnej kieszeni,
d)
kurtce ochronnej oraz na ocieplaczu z polaru, jeśli występuje on jako samodzielny element ubioru służbowego - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej napisowi "POLICJA" znajdującemu się po lewej stronie,
e)
swetrze służbowym - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni.
4.  56
 (uchylony).
4a.  57
 Na ubiorze służbowym i ćwiczebnym policjant nosi znak identyfikacji indywidualnej lub znak identyfikacji imiennej.
5.  58
 Znak rodzaju służby Policji w postaci naszywki w kształcie rombu o wymiarach 104 x 70 mm, w kolorze granatowym, na którym jest obramowanie w kolorze srebrnym oraz umieszczony centralnie symbol ustalony dla danego rodzaju służby Policji, haftowany mechanicznie, nosi się na lewym rękawie kurtki służbowej letniej, kurtki ochronnej i kurtki służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru.
6.  59
 (uchylony).
7.  60
 Znak identyfikacyjny "POLICJA" ma postać:
1)
naszywki w kształcie wycinka koła o szerokości 28 mm i długości 116 mm na górze i 90 mm na dole w kolorze granatowym z napisem "POLICJA" w kolorze srebrnym, haftowanym mechanicznie, znajdującej się na prawym rękawie kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 50 mm od wszycia kuli rękawa;
2)
napisu "POLICJA" w kolorze srebrnym wykonanego na elementach ubioru służbowego i mundurze ćwiczebnym.
7a.  61
 Znakiem korpusu Policji jest:
1)
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej haftowany mechanicznie - dla policjantów w korpusie generałów Policji;
2)
naszywka w postaci:
a)
wężyka w kolorze srebrnym haftowanego mechanicznie na taśmie w kolorze granatowym - dla policjantów w korpusie generałów Policji,
b)
paska haftowanego mechanicznie na taśmie, w połowie załamanego pod kątem 105°, którego wierzchołek jest zwrócony do góry, w kolorze:
srebrnym, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie oficerów starszych Policji,
srebrnym, o szerokości 10 mm - dla policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji,
ciemnoniebieskim i srebrnym, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie aspirantów Policji,
ciemnoniebieskim, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie podoficerów Policji,
ciemnoniebieskim, o szerokości 10 mm - dla policjantów w korpusie szeregowych Policji;
3)
patka czworokątna o wymiarach 35 x 50 mm w kolorze ciemnoniebieskim, na której znajduje się stylizowany liść palmy w kolorze srebrnym oraz obramowanie haftowane mechanicznie w kolorze srebrnym - dla policjantów w korpusie oficerów Policji albo ciemnoniebieskim - dla policjantów w korpusie aspirantów Policji, podoficerów Policji i szeregowych Policji.
7b.  62
 Znak korpusu Policji, o którym mowa w ust. 7a:
1)
pkt 1 i 3 - nosi się na kołnierzu kurtki gabardynowej wyjściowej;
2)
pkt 2 - nosi się na rękawach kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 8,5 cm od krawędzi rękawa.
7c.  63
 Znak przynależności państwowej w postaci naszywki w kolorach odpowiadających barwom Rzeczypospolitej Polskiej, o wymiarach 55 x 38 mm, nosi się na lewym rękawie kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 10 cm od wszycia kuli rękawa.
8.  64
 Wzory znaków identyfikacyjnych policjanta określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
9.  65
 Sposób umieszczenia na ubiorze policjanta znaków identyfikacyjnych policjanta jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
38 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
39 § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte uchylone przez § 1 pkt 13 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
40 § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret piąte uchylone przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 27 września 2017 r. (Dz.U.2017.1879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2017 r.
41 § 26 ust. 1 pkt 1 lit. c uchylona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U.2023.2275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2023 r.
42 § 26 ust. 1 pkt 1 lit. h dodana przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 27 września 2017 r. (Dz.U.2017.1879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2017 r.
43 § 26 ust. 1 pkt 1 lit. i dodana przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 27 września 2017 r. (Dz.U.2017.1879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2017 r., z tym że w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.
44 § 26 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
45 § 26 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
46 § 26 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
47 § 26 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
48 § 27:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 27 września 2017 r. (Dz.U.2017.1879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.

49 § 28 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
50 § 28 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 15 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
51 § 28 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 15 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
52 § 28 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.

53 § 28 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
54 § 28 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
55 § 28 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. d rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.

56 § 28 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. e rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
57 § 28 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
58 § 28 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. f rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
59 § 28 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. g rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
60 § 28 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. h rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
61 § 28 ust. 7a dodany przez § 1 pkt 15 lit. i rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
62 § 28 ust. 7b dodany przez § 1 pkt 15 lit. i rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
63 § 28 ust. 7c dodany przez § 1 pkt 15 lit. i rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
64 § 28 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. j rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
65 § 28 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. j rozporządzenia z dnia 18 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.