Rozdział 1 - Przepis ogólny - Umundurowanie policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.90.738

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
2)
zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak;
3)
normy umundurowania.