Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 marca 1993 r.
w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wzór i kolor umundurowania:
1) osób odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
2) osób odbywających szkolenie poborowych i ćwiczenia w obronie cywilnej,
3) osób pełniących czynną służbę w obronie cywilnej w czasie wojny.
§  2.
1. Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej, zwane dalej "umundurowaniem", składa się z ubioru ćwiczebnego i służbowego.
2. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru ćwiczebnego są:
1) beret,
2) czapka futrzana,
3) bluza ćwiczebna,
4) spodnie ćwiczebne,
5) kurtka ćwiczebna,
6) koszula,
7) krawat,
8) szalik,
9) skarpety,
10) rękawice ćwiczebne,
11) trzewiki ze spinaczami,
12) pas brezentowy.
3. W skład ubioru służbowego wchodzą przedmioty umundurowania wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 6-9, a ponadto:
1) bluza służbowa,
2) spodnie służbowe,
3) kurtka służbowa,
4) rękawiczki służbowe,
5) półbuty.
4. Ubiór służbowy przysługuje wyłącznie osobom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej.
5. W skład umundurowania osób, o których mowa w ust. 4, mogą wchodzić środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
6. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3-7, 9, 11 i 12 oraz w ust. 3 pkt 1, 2 i 5, nosi się w okresie letnim.
7. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 2 pkt 2-12 oraz w ust. 3 nosi się w okresie zimowym.
§  3.
1. Przedmioty umundurowania wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-10 i 12 są koloru granatowego; pozostałe przedmioty są koloru czarnego.
2. Wzory przedmiotów umundurowania wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-5 i ust. 3 pkt 1-3 są określone w załączniku do rozporządzenia.
3. Przedmioty umundurowania wymienione w § 2 ust. 2 pkt 6-12 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 są wzoru wojskowego.
§  4. Traci moc uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wzoru i koloru umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Monitor Polski z 1984 r. Nr 1, poz. 3).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY UMUNDUROWANIA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ W OBRONIE CYWILNEJ

(pominięty)