Umundurowanie i oznaki stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. - Dz.U.1994.82.379 - OpenLEX

Umundurowanie i oznaki stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.82.379

Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 czerwca 1994 r.
w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy Straży Przemysłowej otrzymują umundurowanie służbowe na koszt zakładu pracy, w którym pełnią służbę.
2. 1
Umundurowanie jest koloru granatowego, oznaki stanowisk służbowych koloru srebrnego, obuwie, pas i rękawiczki koloru czarnego, koszula koloru niebieskiego, otok na czapce koloru oliwkowego, krawat koloru granatowego. Emblemat zakładu pracy jest koloru niebieskiego z żółtym napisem Straż Przemysłowa.
3. 2
Zestaw przedmiotów umundurowania oraz okresy ich używalności dla wzorów określonych w załączniku nr 2 określa załącznik nr 1, a dla wzorów określonych w załączniku nr 5 określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. 3
Wzory umundurowania pracowników Straży Przemysłowej określa załącznik nr 2 lub załącznik nr 5 do rozporządzenia, a wzory oznak stanowisk służbowych tych pracowników - załącznik nr 3.
5. 4
Pracownikowi przysługuje jeden zestaw umundurowania.
6. 5
Kierownik zakładu pracy w szczególnie uzasadnionym wypadku może ograniczyć przydział zestawu umundurowania w zależności od warunków wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika Straży Przemysłowej.
1.
Umundurowanie pracowników Straży Bankowej jest koloru oliwkowozielonego, oznaki stanowisk służbowych koloru srebrnego, emblemat koloru ciemnozielonego z haftem ciemnożółtym, obuwie, pas i rękawiczki koloru czarnego, koszula koloru jasnobeżowego, krawat koloru czarnego.
2.
Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników Straży Bankowej oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Wzory umundurowania pracowników Straży Bankowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, a wzory oznak stanowisk służbowych tych pracowników oraz emblematu Straży Bankowej - załącznik nr 6.
4.
Jeżeli sytuacja ekonomiczna banku na to pozwala, dopuszcza się wcześniejszą zmianę umundurowania, niż to wynika z okresów używalności.
1. 6
Prawo do umundurowania nabywa pracownik Straży Przemysłowej z chwilą nawiązania stosunku pracy. Wartownik cywilny w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej nabywa prawo do umundurowania z chwilą nawiązania stosunku pracy.
2. 7
W razie rozwiązania stosunku pracy, jak również w razie ustania stosunku pracy na czas określony przed upływem okresu używalności umundurowania, pracownik jest obowiązany zwrócić umundurowanie lub jego równowartość za okres od dnia rozwiązania lub ustania stosunku pracy do końca okresu używalności umundurowania. Nie podlegają zwrotowi koszula oraz bielizna osobista i skarpetki oraz ich równowartość.
3.
Po upływie okresu używalności umundurowania lub po rozwiązaniu stosunku pracy w innym trybie niż określony w ust. 2 umundurowanie przechodzi na własność pracownika.
4.
W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem okresu używalności, pracownik otrzymuje nowe umundurowanie na koszt zakładu pracy, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
5.
Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w ust. 4, pracownik otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.
1.
Pracownikowi Straży Przemysłowej przysługuje ekwiwalent pieniężny za umundurowanie w wysokości odpowiadającej wartości umundurowania ustalonej według cen tych przedmiotów obowiązujących w danym roku, jeżeli:
1)
nie przydzielono mu przysługującego umundurowania, a umowa o pracę uległa rozwiązaniu,
2)
umundurowanie przydzielono mu w terminie późniejszym niż termin nabycia prawa do umundurowania,
3)
za zgodą zakładu pracy używał on umundurowania przez okres dłuższy niż ustalony okres używalności.
2.
Ekwiwalent określony w ust. 1 stanowi wartość przedmiotów umundurowania za okres, za który przysługuje, i wypłacany jest za pełne okresy miesięczne.
3.
Zakład pracy obowiązany jest do zapewnienia prania przedmiotów umundurowania nie rzadziej niż raz w roku oraz w razie zanieczyszczenia umundurowania bez winy pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych lub do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego według cen obowiązujących w danym roku w razie braku możliwości wyprania umundurowania.
4.
Pracownikowi Straży Przemysłowej przysługuje ekwiwalent pieniężny za niezbędne poprawki krawieckie umundurowania.
1.
Minister Obrony Narodowej może wprowadzić inne niż określone w § 1 normy, kolory oraz wzory umundurowania i oznak stanowisk służbowych dla wart cywilnych w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
2. 8
Ministrowie Przemysłu i Handlu, Kultury i Sztuki, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranicą mogą wprowadzić w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej inne niż określone w § 1 normy, kolory oraz wzory umundurowania i oznak stanowisk służbowych dla pracowników Straży Przemysłowej w nadzorowanych zakładach pracy.
3.
Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może wprowadzić inne niż określone w § 1 normy, kolory i wzory umundurowania oraz oznak służbowych dla pracowników Straży Pocztowej Poczty Polskiej.
4.
Właściwy minister w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Przemysłu i Handlu może wprowadzić w nadzorowanych zakładach pracy umundurowanie pracowników Straży Przemysłowej innego koloru niż określony w § 1 ust. 2, jeżeli uzasadnia to charakter produkcji zakładów.
Nowe przedmioty umundurowania wydaje się po upływie okresu używalności przedmiotów wydanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie rozporządzenia może być stosowany również dotychczas obowiązujący wzór umundurowania pracowników Straży Bankowej.
Pracownicy Straży Przemysłowej w czasie pełnienia służby mają prawo do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 22, poz. 98).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ ORAZ OKRESY UŻYWALNOŚCI TYCH PRZEDMIOTÓW

Lp.Przedmiot umundurowania Ilość Okres używalności w latach Uwagi
12 3 4 5
1Czapka letnia z orzełkiem z tkaniny tropik 1 sztuka 3
2Furażerka z orzełkiem z tkaniny tropik 1 sztuka 2
3Czapka zimowa (uszatka) z orzełkiem 1 sztuka 3
4Płaszcz sukienny zimowy z podpinką 1 sztuka 3
5Płaszcz nieprzemakalny 1 sztuka 3
6Kurtka i spodnie gabardynowe 1 komplet 2
7Kurtka i spodnie z tkaniny tropik 1 komplet 2 dla kobiet dodatkowo spódnica
8Bluza letnia (wiatrówka) 1 sztuka 2
9Krawat lub aksamitka dla kobiet 2 sztuki 1
10Szalik zimowy 1 sztuka 3
11Oznaki służbowe i stanowisk 1 sztuka x do każdego munduru
12Rękawiczki zimowe dziane 1 para 2
13Koszula służbowa niemnąca lub bluza dla kobiet 3 sztuki 1
14Bielizna osobista zimowa 2 komplety 1
15Bielizna osobista letnia 2 komplety 1
16Skarpetki zimowe 2 pary 1
17Skarpetki letnie 2 pary 1
18Trzewiki skórzane na gumie (nie ocieplane) 1 para 2
19Trzewiki ocieplane (skutery) 1 para 2
20Półbuty na gumie 1 para 2
21Pas główny skórzany 1 sztuka 6
22Pasek do spodni 1 sztuka 7

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW STRAŻY BANKOWEJ ORAZ OKRESY UŻYWALNOŚCI TYCH PRZEDMIOTÓW

Lp.Przedmiot umundurowania Ilość Okres używalności w latach Uwagi
12 3 4 5
I. Wartownika
1Czapka letnia okrągła ze znakiem identyfikacyjnym banku 1 sztuka 3
2Czapka zimowa polowa ze znakiem identyfikacyjnym banku 1 sztuka 3
3Kurtka typu battle-dress z podpinką 1 sztuka 3
4Kurtka zimowa z kapturem i podpinką 1 sztuka 3
5Szalik zimowy czarny 1 sztuka 3
6Rękawiczki zimowe skórzane 1 para 3
7Koszula z długimi rękawami, z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni 3 sztuki 1
8Koszula z krótkimi rękawami, z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni 2 sztuki 1
9Krawat 2 sztuki 1
10Spinka do krawata 1 sztuka 1
11Spodnie letnie z elanobawełny 2 pary 3 dla kobiet zamiennie spódnica
12Spodnie zimowe z gabardyny 2 pary 3 dla kobiet zamiennie spódnica
13Pas główny skórzany 1 sztuka 5
14Pasek do spodni skórzany 1 sztuka 5
15Bielizna osobista letnia 2 komplety 1
16Bielizna osobista zimowa 2 komplety1
17Półbuty skórzane na gumowej podeszwie 2 pary 2
18Buty skórzane ocieplane 1 para 2 dla kobiet kozaczki
19Skarpetki letnie czarne 3 pary 1
20Skarpetki zimowe czarne 2 pary 1
21Oznaki służbowe i stanowisk 1 komplet3 do każdego umunduro-wania
II. Konwojenta
1Czapka letnia polowa ze znakiem identyfikacyjnym banku 1 sztuka 3
2Czapka zimowa polowa ze znakiem identyfikacyjnym banku 1 sztuka 3
3Beret czarny ze znakiem identyfikacyjnym banku 1 sztuka 3
4Kurtka specjalna 1 sztuka 3
5Kurtka zimowa z kapturem i podpinką 1 sztuka 3
6Rękawiczki zimowe skórzane 1 para 3
7Sweter (golf) czarny 1 sztuka 2
8Koszula typu safari, oliwkowozielona z długimi rękawami 2 sztuki 1
9Podkoszulka czarna typu T-shirt 4 sztuki 1
10Spodnie specjalne 2 pary 3
11Pas główny skórzany 1 sztuka 5
12Pasek do spodni skórzany 1 sztuka 5
13Bielizna osobista letnia 2 komplety 1
14Bielizna osobista zimowa 2 komplety 1
15Buty skórzane wysokie, sznurowane na gumowej podeszwie 2 pary 2
16Skarpetki letnie czarne 4 pary 1
17Skarpetki zimowe czarne 2 pary 1
18Oznaki służbowe i stanowisk 1 komplet3 do każdego umunduro-wania

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW STRAŻY BANKOWEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW STRAŻY BANKOWEJ ORAZ EMBLEMATU STRAŻY BANKOWEJ

(pominięty)
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
4 § 1 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
5 § 1 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
6 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
7 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.
8 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenia z dniem 4 stycznia 1996 r.