Umundurowanie i odznaki służbowe pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.57.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 1954 r.
w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego. 1

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) i art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych obowiązani są następujący pracownicy:
1)
w przedsiębiorstwach lasów państwowych:

dyrektor okręgu,

zastępca dyrektora okręgu (naczelny inżynier),

dyrektor rejonu,

zastępca dyrektora rejonu (kierownik techniczny),

nadleśniczy,

zastępca nadleśniczego (adiunkt leśny),

leśniczy,

podleśniczy,

gajowy,

woźny,

dozorca (etatowy),

kierowca samochodu osobowego;

2)
w parkach narodowych:

dyrektor parku,

zastępca dyrektora parku (adiunkt),

kierownik muzeum,

leśniczy,

podleśniczy,

strażnik parku narodowego,

woźny,

kierowca samochodu osobowego;

3) 2
w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z wyłączeniem centralnych zarządów i zarządów oprócz Centralnego Zarządu Lasów Państwowych i Zarządu Szkolenia Zawodowego, w instytutach naukowo-badawczych i jednostkach organizacyjnych szkolenia zawodowego:

woźny,

kierowca samochodu osobowego.

Pracownicy obowiązani do noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych umundurowania i odznak służbowych otrzymują umundurowanie za zwrotem 25% kosztów, liczonych według cen obowiązujących w 1953 r.
1.
W skład umundurowania wchodzą: płaszcz sukienny i czapka sukienna o 3-letnim czasokresie zużycia oraz mundur sukienny (kurtka i spodnie) i mundur drelichowy (kurtka i spodnie) o 2-letnim czasokresie zużycia.
2.
Spośród pracowników obowiązanych do noszenia umundurowania (§ 1) dyrektorzy parków narodowych, okręgów i rejonów lasów państwowych oraz zastępcy tych dyrektorów otrzymują w zamian munduru sukiennego mundur z gabardiny, przy zachowaniu czasokresu zużycia określonego w ust. 1.
Pracownikom obowiązanym do noszenia umundurowania nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nie pobrane umundurowanie.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi wzory części składowych umundurowania oraz odznaki służbowe (emblematy) dla poszczególnych stanowisk służbowych, szczegółowe warunki odpłatności i przydziału umundurowania pracownikom obowiązanym do jego noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
1.
Przepisy rozporządzenia mogą być rozciągnięte na inne stanowiska pracowników, nie wymienione w § 1, w drodze zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.
2.
Przepisy rozporządzenia mogą być również rozciągnięte na pracowników lasów państwowych, pozostających pod zarządem innych ministrów, w drodze zarządzeń zainteresowanych ministrów wydanych w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Ministrem Finansów i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1946 r. o umundurowaniu i odznakach służbowych funkcjonariuszów administracji lasów państwowych (Dz. U. Nr 40, poz. 236).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.

Z dniem 1 stycznia 1973 r. § 1 pkt 3 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych (Dz.U.72.51.328) - zobacz § 16 pkt 2 wymienionego rozporządzenia.

3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1958 r. (Dz.U.58.11.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.