Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1856

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania;
2) wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
3) tryb przydziału oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;
4) przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych;
5) tryb przydziału składników umundurowania;
6) wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, oraz wysokość tego równoważnika;
7) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania;
8) sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;
9) przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu;
10) wartość punktu przeliczeniowego;
11) sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania.
§  2. 
1.  Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubiorów:
1) wyjściowego;
2) służbowego;
3) reprezentacyjnego;
4) specjalnego.
2.  Wykaz składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, oraz liczbę punktów przeliczeniowych przypisanych danemu składnikowi umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wzory i kolory składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Ubiór wyjściowy i służbowy przysługuje wszystkim funkcjonariuszom.
2.  Ubiór reprezentacyjny przysługuje funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3.  Funkcjonariuszom realizującym zadania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 19 lub art. 33 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", w ramach zespołów zabezpieczenia działań, może zostać przydzielony ubiór specjalny.
§  4. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi składniki umundurowania z dniem:
1) mianowania do służby;
2) przywrócenia funkcjonariusza do służby na zasadach określonych w art. 185 ust. 1 i art. 186 ust. 1 ustawy;
3) przeniesienia do służby w Służbie Celno-Skarbowej na zasadach określonych w art. 176 ustawy.
2.  Ubiór reprezentacyjny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej z dniem wejścia funkcjonariusza w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3.  Ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariuszom realizującym zadania w urzędach celno-skarbowych ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.
4.  Wykaz oraz liczbę składników umundurowania przydzielanych funkcjonariuszowi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Oznaczenia stopni służbowych dzielą się na:
1) dystynkcje;
2) odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej.
§  6. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi 3 komplety dystynkcji do każdego rodzaju przysługującego ubioru. Dystynkcje są przydzielane niezwłocznie po mianowaniu na stopień służbowy.
2.  Dystynkcje są noszone na każdym rodzaju ubioru, w tym na nakryciach głowy: kapeluszu mundurowym, czapce wyjściowej oraz czapce reprezentacyjnej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych charakterem wykonywanych zadań kierownik jednostki organizacyjnej może zezwolić na odstąpienie od noszenia dystynkcji na składnikach ubioru specjalnego.
3.  Wzory, kolory i sposób noszenia dystynkcji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej po mianowaniu na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej.
2.  Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona przez funkcjonariusza, który posiada stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej albo w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej.
3.  Wzór, kolor i sposób noszenia odznaki korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Znaki identyfikacji osobistej dzielą się na:
1) znak identyfikacji indywidualnej;
2) znak imienny:
a) metalowy,
b) na tkaninie.
2.  Znak identyfikacji osobistej przydziela kierownik jednostki organizacyjnej funkcjonariuszowi mianowanemu do służby.
3.  Wzory, kolory i sposób noszenia znaków identyfikacji osobistej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Przydzielone składniki umundurowania, dystynkcje, odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej oraz znak imienny nie podlegają zwrotowi do magazynu.
2.  W przypadku zwolnienia ze służby, wydalenia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie art. 174 ustawy, przydzielony znak identyfikacji indywidualnej podlega zwrotowi do magazynu. Znak ten nie może być przydzielony innemu funkcjonariuszowi.
§  10. 
1.  Corocznie, w terminie do dnia 20 stycznia, funkcjonariuszowi są przyznawane punkty przeliczeniowe do wykorzystania w celu pobrania składników umundurowania.
2.  Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym, kamizelkę narzędziową nasobną i sztormiak, wchodzące w skład ubioru służbowego, przyznaje się raz na 3 lata. Punkty niewykorzystane w okresie 3 lat od dnia ich przyznania wygasają.
3.  Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej przyznaje się jednorazowo w przypadku mianowania funkcjonariusza na stopień nadinspektora.
4.  Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie ust. 2 i 3:
1) nie pomniejszają liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1;
2) nie są wliczane do łącznej liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 6 i 7.
5.  Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na składniki ubioru reprezentacyjnego, przysługujące funkcjonariuszom wchodzącym w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mając na uwadze konieczność zapewnienia estetycznego wyglądu kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6.  Liczba punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1, wynosi dla ubioru:
1) wyjściowego i służbowego - 1450;
2) specjalnego - 7490.
7.  Liczba punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym powiększa liczbę punktów przeliczeniowych do wykorzystania w roku następnym, z zastrzeżeniem że nie może ona łącznie przekroczyć dla ubioru:
1) wyjściowego i służbowego - 4350;
2) specjalnego - 22470.
8.  Liczbę punktów przeliczeniowych pomniejsza się o:
1) liczbę punktów przeliczeniowych pobranego składnika umundurowania;
2) 1/365 liczby punktów przeliczeniowych określonych w ust. 6 za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie w roku poprzedzającym przyznanie punktów przeliczeniowych, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.
9.  Liczby punktów przeliczeniowych nie pomniejsza się w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1, 3 i 4.
§  11. 
1.  W ramach przyznanej liczby punktów przeliczeniowych funkcjonariusz może pobierać składniki ubiorów:
1) wyjściowego,
2) służbowego,
3) reprezentacyjnego,
4) specjalnego

- mając na uwadze konieczność wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

2.  Nie dopuszcza się:
1) wykonywania w umundurowaniu czynności naruszających powagę Służby Celno-Skarbowej;
2) noszenia składników umundurowania:
a) niezgodnie z przeznaczeniem,
b) w połączeniu z ubraniem cywilnym,
c) wykazujących znaczny stopień zużycia;
3) noszenia naszyjników, korali, bransolet i tym podobnych ozdób osobistych w sposób widoczny na umundurowaniu;
4) dokonywania samowolnych przeróbek powodujących zniekształcenie składników umundurowania.
3.  Składniki ubiorów nosi się zgodnie z zestawami ubiorczymi ustalonymi z uwzględnieniem pory roku. Zestawy ubiorcze składników ubiorów, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  W przypadku niezawinionego zniszczenia albo utraty składnika umundurowania, oznaczenia stopnia służbowego lub znaku imiennego, kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy składnik umundurowania, oznaczenie stopnia służbowego lub znak imienny.
2.  W przypadku zniszczenia albo utraty znaku identyfikacji indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy znak identyfikacji indywidualnej.
3.  W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie trwającej dłużej niż 12 miesięcy kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, po dokonaniu przeglądu posiadanego umundurowania, może przydzielić funkcjonariuszowi składniki umundurowania w celu zapewnienia wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej, na uzasadniony wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, może przydzielić dodatkowy składnik umundurowania.
§  13. 
1.  Na umundurowaniu nosi się odpowiednio:
1) oznaczenia stopni służbowych;
2) znaki identyfikacji osobistej.
2.  Funkcjonariusz mianowany do korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej może nosić kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej.
3.  Umundurowany funkcjonariusz może nosić:
1) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym;
2) okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne;
3) zwyczajowo przyjęty symbol żałoby;
4) baretki orderów i odznaczeń w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) - do ubioru wyjściowego i reprezentacyjnego;
5) spinkę do krawata;
6) parasol w kolorze czarnym.
4.  Umundurowany funkcjonariusz może nosić środki ochrony indywidualnej stosowane na podstawie przepisów odrębnych.
5.  Noszenie innych niż wymienione w ust. 1-4 oznaczeń, znaków lub przedmiotów jest dozwolone jedynie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.
§  14. 
1.  Funkcjonariuszowi przysługuje za dany rok równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze, oraz za okresowe czyszczenie umundurowania.
2.  Równoważnik pieniężny wypłaca się raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada za rok obrachunkowy. Przez rok obrachunkowy rozumie się okres od dnia 1 października roku poprzedzającego rok, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny, do dnia 30 września roku, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny.
3.  Równoważnik pieniężny nie przysługuje za okres nieobecności funkcjonariusza w służbie, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.
4.  W przypadku określonym w ust. 3 równoważnik pieniężny pomniejsza się o 1/365 równoważnika za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie.
5.  Wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, wysokość tego równoważnika oraz wysokość równoważnika pieniężnego za okresowe czyszczenie umundurowania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  15.  Funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu:
1) na polecenie przełożonego podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których umundurowanie może być narażone na zniszczenie lub uszkodzenie;
2) za zgodą albo na polecenie przełożonego przy wykonywaniu określonych czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym ich charakter;
3) w okresie ciąży.
§  16.  Wartość punktu przeliczeniowego wynosi 1 zł.
§  17. 
1.  Sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2.  Zwrot jest należny jedynie w przypadku, gdy wynik obliczenia dokonanego przy zastosowaniu wzoru określonego w ust. 1 jest większy od 0.
§  18. 
1.  Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych i niewykorzystane do dnia 30 września 2018 r. mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych lub składników umundurowania określonych w rozporządzeniu.
2.  Punkty przeliczeniowe, o których mowa w ust. 1, nie powiększają limitu, o którym mowa w § 10 ust. 7.
3.  Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie rozporządzenia mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych.
§  19.  Funkcjonariusz może łączyć składniki:
1) ubioru wyjściowego, o którym mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru wyjściowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) ubiorów służbowego, polowego i specjalnego, o których mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru służbowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
§  20.  Równoważnik pieniężny za rok obrachunkowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. przysługuje w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE, WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZELICZENIOWYCH PRZYPISANYCH DANEMU SKŁADNIKOWI UMUNDUROWANIA

1. Ubiór wyjściowy
Lp.Składniki ubioruLiczba punktów przeliczeniowych
1Kurtka wyjściowa400
2Spodnie wyjściowe męskie150
3Spodnie wyjściowe damskie150
4Spódnica wyjściowa150
5Koszula z długim rękawem w kolorze białym70
6Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym70
7Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym70
8Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym70
9Kurtka mundurowa męska300
10Kurtka mundurowa damska300
11Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny100
12Czapka wyjściowa zimowa100
13Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety100
14Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny10
15Krawatka dla funkcjonariusza kobiety10
16Półbuty męskie150
17Czółenka damskie150
18Buty zimowe męskie*175
19Kozaki damskie175
20Szal10
21Rękawiczki skórzane letnie60
22Rękawiczki skórzane zimowe60
23Sznur galowy45
24Pasek skórzany30
25Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej6
26Emblemat Służby Celno-Skarbowej6
27Kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej1000
28Płaszcz**1000

Uwagi:

* Buty zimowe męskie mogą być pobierane zamiennie z kozakami damskimi, przez funkcjonariusza kobietę, w ramach posiadanych punktów przeliczeniowych.

** Płaszcz przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektorom i zastępcom dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelnikom i zastępcom naczelników urzędów celno-skarbowych, funkcjonariuszom w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej oraz funkcjonariuszom wykonującym zadania reprezentacyjne, w szczególności pełniącym funkcję rzecznika prasowego, członkom pocztu flagowego, sztandarowego i dowódcom uroczystości.

2. Ubiór służbowy

Lp.Składniki ubioruLiczba punktów przeliczeniowych
1Bluza służbowa w kolorze szarozielonym175
2Koszulka typu polo w kolorze miętowym55
3Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym130
4Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym110
5Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym150
6Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym40
7Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym75
8Buty letnie na grubej podeszwie320
9Buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce320
10Buty wysokie na grubej podeszwie350
11Rękawiczki ochronne50
12Pas główny30
13Kamizelka ostrzegawcza60
14Kamizelka narzędziowa nasobna*200
15Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym650
16Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym400
17Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym330
18Kominiarka w kolorze szarozielonym30
19Szalik typu komin40
20Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym*375
21Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie**320
22Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce**320
23Buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie**350
24Sztormiak**1350
25Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej6
26Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej6

Uwagi:

* Kamizelkę narzędziową nasobną i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej.

** Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce, buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie oraz sztormiak przysługują funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Ubiór reprezentacyjny

Lp.Składniki ubioruLiczba punktów przeliczeniowych
1Płaszcz reprezentacyjny1000
2Spodnie reprezentacyjne męskie150
3Spodnie reprezentacyjne damskie150
4Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy*150
5Czapka reprezentacyjna100
6Kurtka mundurowa reprezentacyjna męska300
7Kurtka mundurowa reprezentacyjna damska300
8Szelki do spodni30
9Sznur galowy45
10Rękawiczki letnie60
11Rękawiczki zimowe60
12Krawat10
13Buty z opinaczami350
14Oficerki*350
15Koszula reprezentacyjna z długim rękawem w kolorze białym70
16Szal10
17Pas skórzany reprezentacyjny150
18Pasek skórzany30
19Kabura*150
20Szabla z koalicyjką*3000
21Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej6
22Emblemat Służby Celno-Skarbowej6

Uwagi:

* Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, oficerki, kabura oraz szabla z koalicyjką przysługują dowódcy i zastępcy dowódcy kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz członkom jej pocztu sztandarowego i pocztu flagowego.

4. Ubiór specjalny

Lp.Składniki ubioruLiczba punktów przeliczeniowych
1Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym800
2Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1200
3Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym400
4Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę800
5Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1000
6Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1000
7Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1000
8Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym500
9Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym500
10Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym100
11Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym100
12Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym100
13Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym100
14Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą100
15Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą100
16Szalik typu komin w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym150
17Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt200
18Buty specjalne letnie800
19Buty specjalne zimowe1200
20Buty specjalne ćwiczebne800
21Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia300
22Rękawiczki taktyczne ocieplane350
23Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym700
24Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym700

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1. Wzory i kolory składników ubioru wyjściowego

wzór

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz.

wzór

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w płaszcz.

wzór

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w kurtkę mundurową ze sznurem galowym z podwójnym splotem i kordzikiem honorowym Służby Celno-Skarbowej.

wzór

Kurtka mundurowa damska funkcjonariusza w stopniu generała z wizerunkiem orła białego

na wyłogach.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową damską albo kurtkę mundurową męską, ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie wyjściowe damskie albo spodnie wyjściowe męskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym, krawat dla funkcjonariusza mężczyzny albo krawatkę dla funkcjonariusza kobiety, czapkę wyjściową dla funkcjonariusza mężczyzny albo kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety oraz czółenka damskie albo półbuty męskie.

wzór

Kurtka mundurowa męska funkcjonariusza ze znakiem Krajowej Administracji Skarbowej na wyłogach.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe męskie albo spodnie wyjściowe damskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym albo koszulę z krótkim rękawem w kolorze białym, krawat dla funkcjonariusza mężczyzny albo krawatkę dla funkcjonariusza kobiety, czapkę wyjściową dla funkcjonariusza mężczyzny albo kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety, pasek skórzany oraz czółenka damskie albo półbuty męskie.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe męskie albo spodnie wyjściowe damskie, koszulę z krótkim rękawem w kolorze miętowym albo koszulę z długim rękawem w kolorze miętowym, krawat dla funkcjonariusza mężczyzny albo krawatkę dla funkcjonariusza kobiety, czapkę wyjściową dla funkcjonariusza mężczyzny albo kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety oraz czółenka damskie albo półbuty męskie.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę wyjściową, czapkę wyjściową zimową i rękawiczki skórzane zimowe.

2. Wzory i kolory składników ubioru służbowego

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, bluzę służbową, buty wysokie na grubej podeszwie, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, buty letnie na grubej podeszwie, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie z uwidocznionym napisem "Służba Celno-Skarbowa" na kieszeni bocznej oraz odblaskowym lampasem, koszulobluzę z długim rękawem, buty letnie na grubej podeszwie, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę służbową z wpiętą kurtką służbową typu softshell, spodnie służbowe zimowe, czapkę służbową zimową, buty wysokie na grubej podeszwie i rękawiczki ochronne.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, bluzę służbową, buty wysokie na grubej podeszwie i czapkę służbową zimową.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z krótkim rękawem, buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce, kamizelkę ostrzegawczą i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, buty letnie na grubej podeszwie, pas główny i czapkę służbową letnią, także w kamizelce narzędziowej nasobnej.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe z uwidocznionym napisem "Służba Celno-Skarbowa" na kieszeni bocznej oraz odblaskowym lampasem, kurtkę służbową typu softshell, buty letnie na grubej podeszwie, pas główny i czapkę służbową letnią.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kombinezon jednoczęściowy, buty letnie na grubej podeszwie i kominiarkę.

3. Wzory i kolory składników ubioru reprezentacyjnego

wzór

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz reprezentacyjny.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, krawat, czapkę reprezentacyjną, oficerki, pas skórzany reprezentacyjny z kaburą i rękawiczki letnie.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, krawat, czapkę reprezentacyjną, oficerki, pas skórzany reprezentacyjny, szablę z koalicyjką i rękawiczki letnie.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną damską albo kurtkę mundurową reprezentacyjną męską, ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne damskie albo spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, krawat, czapkę reprezentacyjną, buty z opinaczami, pas skórzany reprezentacyjny i rękawiczki letnie.

4. Wzory i kolory składników ubioru specjalnego

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną zimową, spodnie specjalne zimowe, czapkę specjalną zimową, szalik typu komin, buty specjalne zimowe i rękawiczki taktyczne ocieplane.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, czapkę specjalną letnią, buty specjalne letnie i rękawiczki taktyczne bez ocieplenia.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną polarową, spodnie specjalne letnie, czapkę specjalną typu kominiarka i rękawiczki taktyczne bez ocieplenia.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę polową specjalną z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę, spodnie specjalne zimowe, czapkę specjalną zimową z wizerunkiem orła ze wstęgą i buty specjalne zimowe.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, czapkę specjalną letnią, buty specjalne letnie i pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną typu Combat-Shirt letnią, spodnie specjalne letnie, pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt, czapkę specjalną letnią i buty specjalne ćwiczebne.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną zimową, spodnie specjalne zimowe i czapkę specjalną zimową.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w koszulkę specjalną typu polo, spodnie specjalne letnie, pas główny specjalny z zapięciem typu cobrabelt i czapkę specjalną letnią z wizerunkiem orła ze wstęgą.

wzór

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę nieprzemakalną specjalną i spodnie nieprzemakalne specjalne, buty specjalne letnie i rękawiczki taktyczne bez ocieplenia.

Wizerunek orła białego ze wstęgą z napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" noszony na składnikach umundurowania

wzór

Znak Krajowej Administracji Skarbowej noszony na klapach kurtki mundurowej wyjściowej, z wyłączeniem funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej

wzór

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

wzór

Emblemat Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

wzór

Emblemat funkcjonariuszy pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej, noszony na składnikach ubioru służbowego

wzór

Emblemat funkcjonariuszy - przewodników psów służbowych, noszony na składnikach ubioru służbowego

wzór

Wszystkie emblematy mogą być wykonane również w kolorach monochromatycznych

Sznur galowy

wzór

Sznur galowy z podwójnym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do dwóch górnych guzików kurtki mundurowej.

wzór

Sznur galowy z pojedynczym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy niebędących członkami korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do górnego guzika kurtki mundurowej.

wzór

Buława sznura galowego z podwójnym splotem.

wzór

Buława sznura galowego z pojedynczym splotem.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ORAZ LICZBA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PRZYDZIELANYCH Z DNIEM MIANOWANIA DO SŁUŻBY, PRZYWRÓCENIA DO SŁUŻBY ALBO PRZENIESIENIA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

1. Ubiór wyjściowy
Lp.Nazwa składnikaLicza
Funkcjonariusz mężczyznaFunkcjonariusz kobieta
1Kurtka wyjściowa11
2Spodnie wyjściowe męskie1-
3Spodnie wyjściowe damskie lub spódnica wyjściowa-1
4Koszula z długim rękawem w kolorze białym11
5Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym11
6Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym11
7Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym11
8Kurtka mundurowa męska1-
9Kurtka mundurowa damska-1
10Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny1-
11Czapka wyjściowa zimowa11
12Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety-1
13Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny1-
14Krawatka dla funkcjonariusza kobiety-1
15Półbuty męskie1-
16Czółenka damskie-1
17Buty zimowe męskie1-
18Kozaki damskie-1
19Szal11
20Rękawiczki skórzane letnie/zimowe11
21Sznur galowy11
22Pasek skórzany11
23Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej11
24Emblemat Służby Celno-Skarbowej11

2. Ubiór służbowy

Lp.Nazwa składnikaLiczba
1Bluza służbowa w kolorze szarozielonym1
2Koszulka typu polo w kolorze miętowym2
3Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym1
4Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym1
5Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym2
6Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym1
7Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym1
8Buty letnie na grubej podeszwie albo buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce1
9Buty wysokie na grubej podeszwie1
10Rękawiczki ochronne1
11Pas główny1
12Kamizelka ostrzegawcza1
13Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym1
14Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym1
15Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym1
16Kominiarka w kolorze szarozielonym1
17Szalik typu komin1
18Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej2
19Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej2

3. Ubiór specjalny

Lp.Nazwa składnikaLiczba
1Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
2Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
3Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
4Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę1
5Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
6Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
7Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
8Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
9Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
10Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym2
11Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
12Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
13Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
14Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą1
15Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą1
16Szalik typu komin w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
17Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt1
18Buty specjalne letnie1
19Buty specjalne zimowe1
20Buty specjalne ćwiczebne1
21Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia1
22Rękawiczki taktyczne ocieplane1
23Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1
24Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym1

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

1.Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

wzór

nadinspektor

wzór

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

inspektor

wzór

młodszy inspektor

wzór

podinspektor

wzór

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

nadkomisarz

wzór

komisarz

wzór

podkomisarz

wzór

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

starszy aspirant

wzór

aspirant

wzór

młodszy aspirant

wzór

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

starszy rachmistrz

wzór

rachmistrz

wzór

młodszy rachmistrz

wzór

starszy rewident

wzór

rewident

wzór

młodszy rewident

wzór

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

starszy aplikant

wzór

aplikant

wzór

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH I KAPELUSZACH MUNDUROWYCH

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

wzór

nadinspektor

wzór

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

wzór

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

wzór

4. Korpus aspirantów, podoficerów i szeregowych Służby Celno-Skarbowej

wzór

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA OTOKACH

Dystynkcje są umieszczane na taśmach otokowych, z wyjątkiem stopnia generała oraz nadinspektora, gdzie dystynkcje są wykonane bezpośrednio na otoku. Na otoku umieszcza się wężyk generalski koloru srebrnego.

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

wzór

generał - otok czapki wyjściowej

wzór

generał - otok kapelusza mundurowego

wzór

nadinspektor - otok czapki wyjściowej

wzór

nadinspektor - otok kapelusza mundurowego

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

wzór

inspektor - otok kapelusza mundurowego

wzór

inspektor - otok czapki wyjściowej

wzór

młodszy inspektor - otok kapelusza mundurowego

wzór

młodszy inspektor - otok czapki wyjściowej

wzór

podinspektor - otok kapelusza mundurowego

wzór

podinspektor - otok czapki wyjściowej

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

wzór

nadkomisarz - otok kapelusza mundurowego

wzór

nadkomisarz - otok czapki wyjściowej

wzór

komisarz - otok kapelusza mundurowego

wzór

komisarz - otok czapki wyjściowej

wzór

podkomisarz - otok kapelusza mundurowego

wzór

podkomisarz - otok czapki wyjściowej

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

wzór

starszy aspirant

wzór

aspirant

wzór

młodszy aspirant

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

wzór

starszy rachmistrz

wzór

rachmistrz

wzór

młodszy rachmistrz

wzór

starszy rewident

wzór

rewident

wzór

młodszy rewident

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

wzór

starszy aplikant

wzór

aplikant

SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

Dystynkcje do ubioru wyjściowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach: kurtki wyjściowej, płaszcza, koszul i kurtki mundurowej.

Dystynkcje do ubioru służbowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach: bluzy służbowej, koszulki typu polo, kombinezonu jednoczęściowego, koszulobluz, kurtek służbowych.

Dystynkcje do ubioru reprezentacyjnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach płaszcza reprezentacyjnego i kurtki mundurowej reprezentacyjnej.

Dystynkcje do ubioru specjalnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze monochromatycznym. Dystynkcje w zależności od charakteru wykonywanych zadań mogą być umieszczane na naramiennikach odzieży wierzchniej.

wzór

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w ubiorze wyjściowym w czapce wyjściowej z dystynkcjami na otoku, koszuli z dystynkcjami na naramiennikach, emblematem Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej, znakiem imiennym oraz znakiem identyfikacji indywidualnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR, KOLOR I SPOSÓB NOSZENIA ODZNAKI KORPUSU OFICERÓW SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

wzór

Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona na prawej górnej kieszeni kurtki mundurowej, równolegle do znaku identyfikacji indywidualnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA ZNAKÓW IDENTYFIKACJI OSOBISTEJ

Znak identyfikacji indywidualnej

wzór

Znak identyfikacji indywidualnej jest wykonany z metalu. Na znaku umieszczono:

a) wytłoczony napis "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA"- u góry znaku,

b) wytłoczony orzeł - w środku znaku,

c) wygrawerowany kolejny napis pięciocyfrowy - u dołu znaku.

Orzeł, napis i numer są srebrzone, pozostała część znaku jest oksydowana.

Znak jest noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią.

Znak może być noszony na kurtce wyjściowej, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym, kurtkach służbowych - na lewej kieszeni piersiowej, bezpośrednio i centralnie pod patką kieszeni piersiowej.

Znak imienny metalowy

wzór

Znak imienny metalowy ma kształt prostokąta w kolorze czarnym z obwódką w kolorze srebrnym. Napis w kolorze srebrnym jest umieszczony centralnie na znaku imiennym metalowym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

Znak imienny na tkaninie

wzór

Znak imienny jest wykonany z tkaniny koloru czarnego, ma kształt prostokąta z obszyciem koloru czarnego. Napis koloru srebrnego jest umieszczony centralnie na znaku imiennym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony niezależnie od przysługującego rodzaju umundurowania na kurtce wyjściowej, kurtkach służbowych, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym oraz koszulce typu polo będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1. Ubiór wyjściowy funkcjonariusza bez sznura galowego
Lp.Nazwa składnikaZestawy ubiorcze
w okresie letnimw okresie zimowym
12345
1Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz---xx
2Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowaxxxxx
3Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białym/miętowymxxxxx
4Kurtka mundurowa męska/damskax--x-
5Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobietyxxxxx
6Czapka wyjściowa zimowa---xx
7Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobietyxx-xx
8Półbuty męskie/czółenka damskiexxx--
9Buty zimowe męskie/ kozaki damskie---xx
10Szal---xx
11Rękawiczki skórzane letnie/zimowexxxxx
12Pasek skórzanyxxxxx
13Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowejxxxxx
14Emblemat Służby Celno-Skarbowejxxxxx

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek skórzanych nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zestawie nr 3 dopuszcza się noszenie wyłącznie koszuli z krótkim rękawem.

5. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

6. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Ubiór wyjściowy funkcjonariusza ze sznurem galowym

Lp.Nazwa składnikaZestawy ubiorcze
w okresie letnimw okresie zimowym
12
1Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz-x
2Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowaxx
3Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białymxx
4Kurtka mundurowa męska/damskaxx
5Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobietyxx
6Czapka wyjściowa zimowa-x
7Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobietyxx
8Półbuty męskie/czółenka damskiex-
9Buty zimowe męskie/ kozaki damskie-x
10Szal-x
11Rękawiczki skórzane letnie/zimowexx
12Pasek skórzanyxx
13Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowejxx
14Emblemat Służby Celno-Skarbowejxx
15Sznur galowyxx

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zależności od warunków pogodowych, na zarządzenie dowódcy uroczystości, dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

5. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

3. Ubiór służbowy funkcjonariusza

Lp.Nazwa składnikaZestawy ubiorcze
w okresie letnimw okresie zimowym
12345678910111213141516
1Kurtka służbowa/kurtka służbowa typu softshell--------xxxxxxxx
2Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonymxxx-----xxx-----
3Bluza służbowa w kolorze szarozielonymx--xxx--x--xxx--
4Koszulka typu polo w kolorze miętowym---x--x----x--x-
5Koszulobluza/koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym----x--x----x--x
6Spodnie służbowe letnie---xxxxx--------
7Spodnie służbowe zimowe-----------xxxxx
8Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonymxxxxxxxx--------
9Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym--------xxxxxxxx
10Buty letnie na grubej podeszwie/buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewcexxxxxxxx--------
11Buty wysokie na grubej podeszwie--------xxxxxxxx
12Pas głównyxxxxxxxxxxxxxxxx
13Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowejxxxxxxxxxxxxxxxx
14Emblemat Służby Celno- Skarbowej/przewodników psów służbowych/ członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowejxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym (lp. 5) stanowi składnik ubioru wyjściowego.

3. Czapka służbowa letnia i kurtka służbowa typu softshell może być noszona również w okresie zimowym.

4. Czapki służbowej i kurtek służbowych nie nosi się wewnątrz budynków.

5. Buty letnie na grubej podeszwie oraz buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce mogą być noszone również w okresie zimowym.

6. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki służbowej, kurtki służbowej typu softshell i spodni służbowych zimowych,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtek służbowych.

7. Kurtkę służbową i kurtkę służbową typu softshell nosi się zamiennie.

8. Kamizelka ostrzegawcza, kamizelka narzędziowa nasobna, kominiarka, szalik typu komin i rękawiczki ochronne oraz sztormiak dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą być noszone w każdym zestawie, w zależności od charakteru wykonywanych obowiązków służbowych.

9. W okresie zimowym rękawiczki ochronne pełnią funkcję rękawiczek zimowych.

10. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą nosić buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce oraz buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie.

11. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresu letniego bądź zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, ZA KTÓRE PRZYSŁUGUJE RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY, WYSOKOŚĆ TEGO RÓWNOWAŻNIKA ORAZ WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA OKRESOWE CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA

Lp.Składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze
1Podkoszulek letni
2Podkoszulek zimowy
3Figi dla funkcjonariusza kobiety
4Biustonosz dla funkcjonariusza kobiety
5Rajstopy dla funkcjonariusza kobiety w kolorze beżowym
6Slipy dla funkcjonariusza mężczyzny
7Kalesony dla funkcjonariusza mężczyzny
8Skarpety w kolorze czarnym
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO
Lp.WyszczególnienieRoczna wysokość równoważnika pieniężnego (w zł)
1Równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze300
2Równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania150

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPOSÓB WYLICZENIA ZWROTU RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

1. Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania wylicza się według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

x - liczbę dni, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełnił służbę w umundurowaniu,

a - liczbę punktów przeliczeniowych przyznanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w bieżącym roku kalendarzowym,

b - liczbę punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w bieżącym roku kalendarzowym,

P - wartość punktu przeliczeniowego.

2. Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1454), które w zakresie dotyczącym umundurowania traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 256 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 1490), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.