Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1788

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje, wzory i kolory umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) normy umundurowania funkcjonariusza i sposób noszenia umundurowania;
3) przypadki, w których funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania lub ich równowartość;
4) wzory odznaki i oznak funkcjonariusza;
5) sposób noszenia orderów, odznaczeń, medali, odznak i oznak.

Rozdział  2

Rodzaje, wzory i kolory umundurowania funkcjonariusza

§  2.  Umundurowanie funkcjonariusza składa się z następujących rodzajów ubiorów:
1) służbowego;
2) galowego;
3) reprezentacyjnego;
4) specjalnego.
§  3. 
1.  W skład ubioru służbowego wchodzą:
1) zasadnicze przedmioty umundurowania:
a) czapka rogatywka w kolorze granatowym z otokiem w kolorze czerwonym i daszkiem w kolorze czarnym,
b) płaszcz 3/4 całoroczny w kolorze granatowym,
c) kurtka mundurowa służbowa w kolorze granatowym,
d) spodnie mundurowe służbowe w kolorze granatowym lub spódnica mundurowa służbowa w kolorze granatowym,
e) koszula służbowa z długimi rękawami w kolorze niebieskim,
f) koszula służbowa z krótkimi rękawami w kolorze niebieskim,
g) bluza służbowa w kolorze czarnym,
h) pas główny w kolorze czarnym do kurtki mundurowej służbowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu,
i) pas specjalny w kolorze czarnym do spodni mundurowych służbowych lub spódnicy mundurowej służbowej,
j) pasek skórzany w kolorze czarnym do spodni mundurowych służbowych lub spódnicy mundurowej służbowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu,
k) półbuty skórzane letnie w kolorze czarnym,
l) buty skórzane zimowe męskie w kolorze czarnym lub kozaki skórzane zimowe damskie w kolorze czarnym,
m) krawat w kolorze granatowym ze spinką z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej,
n) rękawiczki skórzane w kolorze czarnym;
2) pozostałe przedmioty umundurowania określone zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wzory ubioru służbowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W skład ubioru galowego wchodzą:
1) zasadnicze przedmioty umundurowania:
a) czapka rogatywka w kolorze granatowym z otokiem w kolorze czerwonym i daszkiem w kolorze czarnym,
b) płaszcz 3/4 całoroczny w kolorze granatowym,
c) kurtka mundurowa galowa w kolorze granatowym,
d) spodnie mundurowe galowe w kolorze granatowym z lampasami w kolorze czerwonym lub spódnica mundurowa galowa w kolorze granatowym,
e) koszula galowa z długimi rękawami w kolorze białym,
f) koszula galowa z krótkimi rękawami w kolorze białym,
g) pas główny w kolorze czarnym do kurtki mundurowej galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu i z koalicyjką,
h) pas specjalny w kolorze czarnym do spodni mundurowych galowych lub spódnicy mundurowej galowej,
i) pasek skórzany w kolorze czarnym do spodni mundurowych galowych lub spódnicy mundurowej galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu,
j) półbuty skórzane letnie w kolorze czarnym,
k) buty skórzane zimowe męskie w kolorze czarnym lub kozaki skórzane zimowe damskie w kolorze czarnym,
l) krawat w kolorze granatowym ze spinką z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej,
m) rękawiczki skórzane w kolorze czarnym,
n) rękawiczki z dzianiny w kolorze białym,
o) sznur galowy w kolorze złotym;
2) pozostałe przedmioty umundurowania określone zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wzory ubioru galowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  W skład ubioru reprezentacyjnego wchodzą:
1) zasadnicze przedmioty umundurowania:
a) czapka rogatywka w kolorze granatowym z otokiem w kolorze czerwonym i daszkiem w kolorze czarnym,
b) płaszcz reprezentacyjny w kolorze granatowym,
c) kurtka mundurowa reprezentacyjna w kolorze granatowym,
d) spodnie mundurowe reprezentacyjne w kolorze granatowym,
e) pas główny w kolorze czarnym do kurtki mundurowej reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu i z koalicyjką,
f) buty reprezentacyjne skórzane wysokie w kolorze czarnym,
g) rękawiczki skórzane w kolorze czarnym,
h) rękawiczki z dzianiny w kolorze białym,
i) sznur galowy w kolorze złotym;
2) pozostałe przedmioty umundurowania określone zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wzory ubioru reprezentacyjnego są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  W skład ubioru specjalnego wchodzą:
1) zasadnicze przedmioty umundurowania:
a) czapka letnia z daszkiem, typu sportowego, z nadrukiem maskującym w odcieniach szarości, granatu i czerni,
b) czapka zimowa typu sportowego w kolorze czarnym,
c) kurtka specjalna 3/4 ocieplana z kapturem w kolorze czarnym,
d) kurtka specjalna nieprzemakalna letnia z kapturem w kolorze czarnym,
e) ubranie specjalne dwuczęściowe, składające się z bluzy specjalnej i spodni specjalnych, z nadrukiem maskującym w odcieniach szarości, granatu i czerni,
f) ubranie specjalne strażackie,
g) spodnie specjalne ocieplane w kolorze czarnym,
h) koszulka letnia z krótkimi rękawami w kolorze szarym lub czarnym,
i) bluzokoszula w kolorze czarnym,
j) kamizelka taktyczna na oporządzenie w kolorze czarnym,
k) pas główny w kolorze czarnym do bluzy specjalnej z nakładką na oporządzenie,
l) pas specjalny w kolorze czarnym do spodni specjalnych,
m) szalokominiarka w kolorze czarnym,
n) rękawiczki specjalne taktyczne w kolorze czarnym,
o) buty specjalne wysokie letnie w kolorze czarnym,
p) buty specjalne wysokie strażackie,
q) buty specjalne wysokie zimowe w kolorze czarnym;
2) pozostałe przedmioty umundurowania określone zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wzory ubioru specjalnego są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wzory nakryć głowy są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2.  Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej na nakryciach głowy jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział  3

Normy umundurowania funkcjonariusza, sposób noszenia umundurowania i przypadki, w których funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania lub ich równowartość

§  8.  Przedmioty umundurowania wydaje się funkcjonariuszowi zgodnie z normami umundurowania funkcjonariusza, które są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  9.  Ubiór reprezentacyjny otrzymuje funkcjonariusz, który wykonuje zadania reprezentacyjne.
§  10. 
1.  Okres używalności przedmiotów umundurowania liczy się od dnia ich wydania funkcjonariuszowi.
2.  Okres używalności odznaki i oznak jest równy okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały wydane, z wyjątkiem:
1) odznaki identyfikacji indywidualnej wykonanej z metalu, która jest wydawana jednorazowo;
2) oznaki stopnia służbowego, która jest wydawana dla każdego stopnia służbowego.
§  11.  Poszczególne przedmioty umundurowania nosi się:
1) czapkę rogatywkę, czapkę letnią z daszkiem, typu sportowego oraz czapkę zimową typu sportowego - nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;
2) płaszcz 3/4 całoroczny wchodzący w skład ubioru służbowego i ubioru galowego - tak, aby dolna krawędź płaszcza sięgała 3 cm powyżej kolan, a rękawy płaszcza zakrywały rękawy kurtki mundurowej służbowej albo kurtki mundurowej galowej, jednak przy opuszczonej ręce nie sięgały nasady kciuka; w zależności od panujących warunków atmosferycznych - z szalikiem zimowym albo bez szalika zimowego;
3) płaszcz reprezentacyjny - tak, aby dolna krawędź płaszcza sięgała do krawędzi butów reprezentacyjnych skórzanych czarnych wysokich, a rękawy płaszcza zakrywały rękawy kurtki mundurowej reprezentacyjnej, jednak przy opuszczonej ręce nie sięgały nasady kciuka; w zależności od panujących warunków atmosferycznych - z szalikiem zimowym albo bez szalika zimowego;
4) kurtkę specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem - w zależności od panujących warunków atmosferycznych z założonym na głowę kapturem albo bez kaptura i z szalokominiarką albo bez szalokominiarki; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie kurtki bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;
5) kurtkę specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem - w zależności od panujących warunków atmosferycznych z założonym na głowę kapturem albo bez kaptura i z szalokominiarką albo bez szalokominiarki; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie kurtki bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;
6) kurtkę mundurową służbową i kurtkę mundurową galową - tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;
7) kurtkę mundurową reprezentacyjną - tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka; od strony wewnętrznej kołnierza kurtki nosi się na rzepach imitację kołnierza koszuli w kolorze białym;
8) spodnie mundurowe służbowe i spodnie mundurowe galowe - tak, aby z tyłu krawędź nogawek spodni sięgała do górnej krawędzi obcasa;
9) spódnicę mundurową służbową i spódnicę mundurową galową - tak, aby dolna krawędź spódnicy znajdowała się nie wyżej niż 5 cm powyżej kolan i nie niżej niż 5 cm poniżej kolan;
10) spodnie mundurowe reprezentacyjne - schowane w buty reprezentacyjne skórzane wysokie;
11) koszulę służbową z długimi rękawami i koszulę galową z długimi rękawami - odpowiednio pod kurtką mundurową służbową i pod kurtką mundurową galową, z krawatem;
12) koszulę służbową z krótkimi rękawami i koszulę galową z krótkimi rękawami - z naramiennikami, ze spodniami mundurowymi służbowymi lub spodniami mundurowymi galowymi albo ze spódnicą mundurową służbową lub spódnicą mundurową galową, w zależności od potrzeb z krawatem albo bez krawata;
13) bluzę służbową - do ubioru służbowego, w zależności od panujących warunków atmosferycznych może też być noszona do ubioru specjalnego; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie bluzy bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;
14) ubranie specjalne dwuczęściowe oraz ubranie specjalne strażackie - tak, aby krawędź rękawa bluzy specjalnej sięgała nasady dłoni; w zależności od panujących warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia bluzę specjalną można nosić zapiętą albo rozpiętą pod szyją, z odwiniętymi albo podwiniętymi rękawami; spodnie specjalne powinny układać się luźno, nogawki spodni można chować do cholewek butów specjalnych;
15) spodnie specjalne ocieplane - w okresie zimowym i stosownie do panujących warunków atmosferycznych;
16) koszulkę letnią z krótkimi rękawami - ze spodniami specjalnymi i pasem głównym albo pasem specjalnym; dopuszcza się noszenie koszulki pod bluzą specjalną i pod kamizelką taktyczną na oporządzenie;
17) bluzokoszulę - ze spodniami specjalnymi i pasem głównym albo pasem specjalnym; dopuszcza się noszenie bluzokoszuli pod bluzą specjalną i pod kamizelką taktyczną na oporządzenie;
18) kamizelkę taktyczną na oporządzenie - na bluzokoszuli i na koszulce letniej z krótkimi rękawami;
19) pas główny z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu - do kurtki mundurowej służbowej; pas główny z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu i z koalicyjką - do kurtki mundurowej galowej, kurtki mundurowej reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego;
20) pas główny z nakładką na oporządzenie - do bluzy specjalnej;
21) pas specjalny - do spodni mundurowych służbowych lub spodni mundurowych galowych albo spódnicy mundurowej służbowej lub spódnicy mundurowej galowej;
22) pas specjalny - do spodni ubioru specjalnego;
23) pasek skórzany z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu - do spodni mundurowych służbowych lub spodni mundurowych galowych albo spódnicy mundurowej służbowej lub spódnicy mundurowej galowej;
24) sznur galowy - do ubioru galowego i ubioru reprezentacyjnego, na prawym ramieniu, przypięty pod naramiennikiem, przy wszyciu rękawa; jeden warkocz przeprowadza się pod rękawem kurtki mundurowej, drugi warkocz prowadzi się na piersi i zapina się - w przypadku kurtki mundurowej galowej - na pierwszy guzik, a w przypadku kurtki mundurowej reprezentacyjnej - na trzeci guzik, licząc od góry kurtki;
25) szalokominiarkę jako:
a) szalik pod kurtkę specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem lub pod kurtkę specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem,
b) ocieplenie pod hełm - wyciąga się jeden jej koniec do połowy długości, a następnie nakłada na głowę, naciągając na kark i szyję tak, aby część twarzy i oczy były odsłonięte,
c) golf.
§  12.  Ubiór służbowy nosi się podczas wykonywania czynności służbowych, chyba że charakter czynności służbowych wymaga występowania w innym ubiorze.
§  13. 
1.  Ubiór galowy nosi się podczas:
1) posiedzeń Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego;
2) uroczystości związanych z uczczeniem świąt państwowych oraz święta Straży Marszałkowskiej;
3) uroczystości wręczenia sztandaru;
4) uroczystości wręczenia orderów, odznaczeń lub medali;
5) uroczystości złożenia ślubowania;
6) uroczystości mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej oraz uroczystości wręczenia aktu mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej;
7) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i w innych miejscach pamięci narodowej;
8) uroczystych spotkań służbowych;
9) innych uroczystości i wystąpień indywidualnych o charakterze służbowym, z wyjątkiem uroczystości i wystąpień, w przypadku których przewidziany jest inny ubiór.
2.  Na podstawie decyzji Komendanta Straży Marszałkowskiej ubiór galowy może być noszony przy wykonywaniu zadań reprezentacyjnych.
§  14.  Ubiór reprezentacyjny nosi się podczas wykonywania zadań reprezentacyjnych, w szczególności w przypadku udziału w ceremoniale powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych, w asystach honorowych, na posterunkach honorowych oraz w poczcie sztandarowym i flagowym.
§  15. 
1.  Ubiór specjalny nosi się podczas wykonywania czynności służbowych wymagających występowania w ubiorze specjalnym oraz czynności służbowych wymagających specjalistycznego wyposażenia, a także na polecenie Komendanta Straży Marszałkowskiej.
2.  Na podstawie decyzji Komendanta Straży Marszałkowskiej ubiór specjalny może być noszony przy wykonywaniu zadań reprezentacyjnych.
§  16.  Funkcjonariusz nosi przedmioty umundurowania stosownie do pory roku i panujących warunków atmosferycznych, zgodnie z decyzją Komendanta Straży Marszałkowskiej.
§  17.  Funkcjonariusz do umundurowania może nosić:
1) okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne;
2) zwyczajowo przyjęty symbol żałoby;
3) odznaki orderów i odznaczeń lub ich baretki, medale, a także odznaki i oznaki inne niż wymienione w § 20 ust. 1;
4) identyfikator służbowy;
5) oznaczenia specjalistyczne i pamiątkowe;
6) broń paradną, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej;
7) drobną biżuterię, w szczególności obrączkę, a także zegarek;
8) parasol w kolorze czarnym;
9) kamizelkę w kolorze żółtym z elementami odblaskowymi z napisem "Straż Marszałkowska" podczas służby zewnętrznej w miejscu o natężonym ruchu pojazdów.
§  18.  Funkcjonariusz:
1) nosi przedmioty umundurowania w sposób nienaruszający powagi umundurowania i utrzymuje przedmioty umundurowania w stanie zapewniającym ich estetyczny wygląd;
2) nosi przedmioty umundurowania zgodnie z ich przeznaczeniem;
3) nie nosi przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, z zastrzeżeniem § 11 pkt 4, 5 i 13;
4) nie dokonuje samodzielnych przeróbek lub poprawek przedmiotów umundurowania, które by zniekształcały te przedmioty.
§  19. 
1.  Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania, z wyłączeniem bielizny osobistej, koszul i obuwia, w przypadku:
1) przeniesienia do służby w innej formacji;
2) zwolnienia ze służby;
3) upływu okresu używalności przedmiotu umundurowania;
4) utraty wartości użytkowej przedmiotu umundurowania, która nastąpiła bez winy funkcjonariusza.
2.  Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić równowartość przedmiotów umundurowania, ustaloną z uwzględnieniem stopnia zużycia tych przedmiotów i okresów ich używalności, w przypadku:
1) utraty wartości użytkowej przedmiotu umundurowania, która nastąpiła z winy funkcjonariusza;
2) utraty przedmiotu umundurowania, która nastąpiła z winy funkcjonariusza.

Rozdział  4

Wzory odznaki i oznak funkcjonariusza oraz sposób noszenia orderów, odznaczeń, medali, odznak i oznak

§  20. 
1.  Funkcjonariusz na umundurowaniu nosi:
1) odznakę identyfikacji indywidualnej;
2) oznaki:
a) przynależności państwowej,
b) stopnia służbowego,
c) identyfikacyjne:
Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej,
funkcjonariusza,
"Straż Marszałkowska",
identyfikacji imiennej.
2.  Wzory odznaki i oznak są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  21. 
1.  Odznaka identyfikacji indywidualnej może być:
1) wykonana z metalu;
2) haftowana;
3) haftowana na białym tle;
4) haftowana na czarnym tle;
5) haftowana na szarym tle.
2.  Odznaka identyfikacji indywidualnej wykonana z metalu jest w kolorze starego złota, w kształcie tarczy na bazie elipsy o wymiarach 97 x 77 mm, z umieszczoną na niej laską marszałkowską, przesłoniętą w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których, pośrodku, jest nałożony wizerunek orła w kolorze srebrnym. Dolna część tarczy jest objęta wstęgą w kolorze niebieskim, z napisem "Straż Marszałkowska" w kolorze starego złota. Centralnie w dolnej części tarczy, bezpośrednio powyżej wstęgi jest umieszczony numer identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza, wyrażony cyframi arabskimi w kolorze czarnym.
3.  Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana, odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na białym tle oraz odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na czarnym tle, są w kolorze starego złota, w kształcie tarczy na bazie elipsy o wymiarach 97 x 77 mm, z umieszczoną na niej laską marszałkowską, przesłoniętą w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których, pośrodku, jest nałożony wizerunek orła w kolorze srebrnym. Dolna część tarczy jest objęta wstęgą w kolorze niebieskim, z napisem "Straż Marszałkowska" w kolorze starego złota. Centralnie w dolnej części tarczy, bezpośrednio poniżej wstęgi na odznace identyfikacji indywidualnej haftowanej na białym tle i odznace identyfikacji indywidualnej haftowanej na czarnym tle, jest umieszczony numer identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza, wyrażony cyframi arabskimi w kolorze czarnym.
4.  Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na szarym tle jest w kolorze szarym, w kształcie tarczy na bazie elipsy o wymiarach 97 x 77 mm, z umieszczoną na niej laską marszałkowską, przesłoniętą w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których, pośrodku, jest nałożony wizerunek orła w kolorze srebrnym. Dolna część tarczy jest objęta wstęgą w kolorze srebrnym, z napisem "Straż Marszałkowska" w kolorze szarym. Centralnie w dolnej części tarczy, bezpośrednio poniżej wstęgi, jest umieszczony numer identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza, wyrażony cyframi arabskimi w kolorze czarnym.
§  22.  Oznakę przynależności państwowej stanowi naszywka z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym polu tarczy znajduje się orzeł biały wyszywany lub haftowany metalizowanymi nićmi koloru białego, zaś jego korona, dziób i szpony są wyszywane lub haftowane metalizowanymi nićmi koloru złotego.
§  23.  Oznaki stopni służbowych są wykonane:
1) bajorkiem lub nicią metaliczną w kolorze starego złota:
a) na nasuwkach zakładanych na naramienniki kurtki mundurowej służbowej, kurtki mundurowej galowej i kurtki mundurowej reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego,
b) na naramiennikach dopinanych na ramionach bluzy służbowej, koszuli służbowej z krótkimi rękawami i koszuli galowej z krótkimi rękawami;
2) nicią metaliczną w kolorze srebrnym na nasuwkach zakładanych na patki umieszczone na listwach znajdujących się z przodu bluzy specjalnej, kurtki specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtki specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem.
§  24.  Oznakę identyfikacyjną:
1) Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej stanowią:
a) wizerunek orła wykonany z metalu w kolorze starego złota,
b) naszywka w postaci biało- czerwonej tarczy obszytej nicią w kolorze złotym, na której są umieszczone stylizowane skrzyżowane laski marszałkowskie w kolorze złotym okolone wzdłuż obwodu tarczy stylizowanymi liśćmi dębu w kolorze złotym, haftowane nićmi metalizowanymi;
2) funkcjonariusza stanowi korpusówka, którą tworzą stylizowane skrzyżowane laski marszałkowskie umieszczone na biało- czerwonej tarczy okolone stylizowanymi liśćmi dębu w kolorze starego złota;
3) "Straż Marszałkowska" stanowią:
a) półkolisty napis, którego podkład jest w kolorze ciemnogranatowym, a litery są haftowane nicią metalową koloru starego złota, lub
b) prostokątny napis koloru srebrnego lub starego złota na taśmie koloru czarnego;
4) identyfikacji imiennej stanowią:
a) prostokątna tabliczka z polimeru o wymiarach 15 x 85 mm z zapięciem typu pinsy, wykonana w technice 3D, zalana żywicą, z umieszczonymi na czarnym tle pierwszą literą imienia, kropką i nazwiskiem funkcjonariusza, przy czym wysokość liter wynosi 7 mm i są one w kolorze srebrnym, lub
b) naszywka haftowana na czarnym podkładzie, na którym są umieszczone pierwsza litera imienia, kropka i nazwisko funkcjonariusza, przy czym wysokość liter wynosi 7 mm i są one w kolorze szarym lub złotym.
§  25. 
1.  Odznakę identyfikacji indywidualnej:
1) wykonaną z metalu - nosi się na kurtce mundurowej służbowej, kurtce mundurowej galowej i kurtce mundurowej reprezentacyjnej, na lewej górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni; dopuszcza się mocowanie odznaki na podkładce skórzanej z paskiem w kolorze czarnym zapinanym do guzika pod klapką;
2) haftowaną - nosi się na koszulce letniej z krótkimi rękawami, na wysokości lewej piersi;
3) haftowaną na białym tle - nosi się na koszuli galowej z krótkimi rękawami, na lewej górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni;
4) haftowaną na czarnym tle - nosi się na koszuli służbowej z krótkimi rękawami, na lewej górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni, na bluzie służbowej po lewej stronie klatki piersiowej oraz na kurtce specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtce specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem, na lewym rękawie, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa;
5) haftowaną na szarym tle - nosi się na bluzie specjalnej, na prawym rękawie, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa.
2.  Oznakę przynależności państwowej nosi się na kurtce mundurowej służbowej, kurtce mundurowej galowej, kurtce mundurowej reprezentacyjnej, płaszczu 3/4 całorocznym i płaszczu reprezentacyjnym, na lewym rękawie, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa.
3.  Oznaki stopni służbowych nosi się:
1) na nasuwkach zakładanych na naramienniki kurtki mundurowej służbowej, kurtki mundurowej galowej, kurtki mundurowej reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego;
2) na naramiennikach dopinanych na ramionach bluzy służbowej, koszuli służbowej z krótkimi rękawami i koszuli galowej z krótkimi rękawami;
3) na nasuwkach zakładanych na patki umieszczone na listwach znajdujących się z przodu bluzy specjalnej, kurtki specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtki specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem.
4.  Oznakę identyfikacyjną Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej:
1) o której mowa w § 24 pkt 1 lit. a - nosi się na kołnierzu kurtki mundurowej służbowej i kurtki mundurowej galowej wzdłuż stebnowania kołnierza i styku z klapą oraz na kołnierzu w kształcie stójki kurtki mundurowej reprezentacyjnej;
2) o której mowa w § 24 pkt 1 lit. b - nosi się na prawym rękawie w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa kurtki mundurowej służbowej, kurtki mundurowej galowej, kurtki mundurowej reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego.
5.  Oznakę identyfikacyjną funkcjonariusza nosi się na kołnierzu kurtki mundurowej służbowej i kurtki mundurowej galowej wzdłuż stebnowania kołnierza i styku z klapą oraz na kołnierzu w kształcie stójki kurtki mundurowej reprezentacyjnej.
6.  Oznakę identyfikacyjną "Straż Marszałkowska" nosi się:
1) półkolisty napis - na lewym rękawie nad oznaką przynależności państwowej wzdłuż wszycia kuli rękawa kurtki mundurowej służbowej, kurtki mundurowej galowej i kurtki mundurowej reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego, a także na lewym rękawie bluzy służbowej, koszuli służbowej z krótkimi rękawami i koszuli galowej z krótkimi rękawami, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa;
2) prostokątny napis - z przodu i z tyłu wierzchnich przedmiotów umundurowania wchodzących w skład ubioru specjalnego.
7.  Oznakę identyfikacyjną identyfikacji imiennej nosi się na kurtce mundurowej służbowej, kurtce mundurowej galowej i kurtce mundurowej reprezentacyjnej, bluzie służbowej, bluzie specjalnej, kurtce specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtce specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem, koszuli służbowej z krótkimi rękawami i koszuli galowej z krótkimi rękawami, po prawej stronie klatki piersiowej, w górnej części.
§  26. 
1.  Odznaki orderów i odznaczeń i ich baretki, medale, a także odznaki i oznaki inne niż wymienione w § 20 ust. 1, funkcjonariusz nosi do ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego.
2.  Odznaki orderów i odznaczeń i ich baretki funkcjonariusz nosi w sposób określony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.).
3.  Medale, a także odznaki i oznaki inne niż wymienione w ust. 2 i § 20 ust. 1, funkcjonariusz nosi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) lub w przepisach wydanych na podstawie ustaw ustanawiających medale.

Rozdział  5

Przepis przejściowy i końcowy

§  27.  Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy umundurowania i odznak stosowanych dotychczas przez Straż Marszałkowską, z tym że w przypadku umundurowania i odznak, których wzory uległy zmianie, nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2019 r.
§  28.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO

wzór

Ubiory służbowe z kurtką mundurową służbową

wzór

Ubiory służbowe z kurtką mundurową służbowe

wzór

Ubiory służbowe z koszulą służbową z krótkimi rękawami

wzór

Ubiory służbowe z koszulą służbową z krótkimi rękawami

wzór

Ubiory służbowe z bluzą służbową

wzór

Ubiory służbowe z bluzą służbową

wzór

Ubiór służbowy z płaszczem 3/4 całorocznym

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY UBIORU GALOWEGO

wzór

Ubiory galowe z kurtką mundurową galową

wzór

Ubiory galowe z kurtką mundurową galową

wzór

Ubiory galowe z koszulą galową z krótkimi rękawami

wzór

Ubiory galowe z koszulą galową z krótkimi rękawami

wzór

Ubiór galowy z płaszczem 3/4 całorocznym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY UBIORU REPREZENTACYJNEGO

wzór

Ubiór reprezentacyjny z kurtką mundurową reprezentacyjną

wzór

Ubiór reprezentacyjny z płaszczem reprezentacyjnym

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY UBIORU SPECJALNEGO

wzór

Ubranie specjalne dwuczęściowe

wzór

Ubranie specjalne dwuczęściowe

wzór

Ubiory specjalne z koszulką letnią z krótkimi rękawami

wzór

Ubiory specjalne z koszulką letnią z krótkimi rękawami

wzór

Ubiory specjalne z kurtką specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem

wzór

Ubiory specjalne z kurtką specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem

wzór

Ubiory specjalne z kurtką specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem

wzór

Ubiory specjalne z kurtką specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY NAKRYĆ GŁOWY

wzór

Czapka rogatywka Komendanta Straży Marszałkowskiej w stopniu nadinspektora do ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego

wzór

Czapka rogatywka funkcjonariusza korpusu oficerów w stopniu podinspektora, młodszego inspektora i inspektora do ubioru służbowego i galowego

wzór

Czapka rogatywka funkcjonariusza korpusu oficerów w stopniu podkomisarza, komisarza i nadkomisarza do ubioru służbowego i galowego

wzór

Czapka rogatywka funkcjonariusza korpusu chorążych, korpusu podoficerskiego i korpusu szeregowych do ubioru służbowego i galowego

wzór

Czapka rogatywka funkcjonariusza do ubioru reprezentacyjnego

wzór

Czapka letnia z daszkiem, typu sportowego

wzór

Czapka zimowa typu sportowego

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR WIZERUNKU ORŁA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ NA NAKRYCIACH GŁOWY

wzór

Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej na czapce rogatywce

wzór

Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej na czapce letniej z daszkiem, typu sportowego

i czapce zimowej typu sportowego

ZAŁĄCZNIK Nr  7

NORMY UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZA

Norma umundurowania nr 1

Przedmioty umundurowania ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego funkcjonariusza-mężczyzny

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka miaryLiczbaOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1Czapka rogatywkaszt.23
2Płaszcz 3/4 całorocznyszt.15
3Płaszcz reprezentacyjnyszt.15tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
4Kurtka mundurowa służbowa i galowaszt.32
5Kurtka mundurowa reprezentacyjnaszt.23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
6Spodnie mundurowe służbowepara22
7Spodnie mundurowe galowepara22
8Spodnie mundurowe reprezentacyjnepara23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
9Bluza służbowaszt.12
10Koszula służbowa z długimi rękawamiszt.21
11Koszula galowa z długimi rękawamiszt.21
12Koszula służbowa z krótkimi rękawamiszt.21
13Koszula galowa z krótkimi rękawamiszt.21
14Krawatszt.21
15Spinka do krawata z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnejszt.11
16Podkoszulka letniaszt.22
17Podkoszulka zimowa z długimi rękawami i kalesonykpl.22
18Pasek skórzany do spodni mundurowych służbowych i galowych z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.14
19Pas specjalny do spodni mundurowych służbowych i galowychszt.13
20Pas główny do kurtki mundurowej służbowej i galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.13
21Pas główny do kurtki mundurowej reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.14tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
22Koalicyjka do pasa głównegoszt.23
23Szelki do spodni mundurowych reprezentacyjnychszt.23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
24Sznur galowyszt.12
25Rękawiczki skórzanepara22
26Rękawiczki z dzianinypara21
27Skarpety letniepara41
28Skarpety zimowepara21
29Półbuty skórzane letniepara11
30Buty skórzane zimowe męskiepara12
31Buty reprezentacyjne skórzane wysokiepara15tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
32Szalik zimowyszt.12
33Teczka służbowaszt.15

Norma umundurowania nr 2

Przedmioty umundurowania ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego funkcjonariusza-kobiety

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka miaryLiczbaOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1Czapka rogatywkaszt.23
2Paszcz 3/4 całorocznyszt.15
3Płaszcz reprezentacyjny15tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
4Kurtka mundurowa służbowa i galowaszt.32
5Kurtka mundurowa reprezentacyjnaszt.23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
6Spódnica mundurowa służbowa i galowaszt.42alternatywnie spodnie mundurowe
7Spodnie mundurowe reprezentacyjnepara23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
8Bluza służbowaszt.12
9Koszula służbowa z długimi rękawamiszt.21
10Koszula galowa z długimi rękawamiszt.21
11Koszula służbowa z krótkimi rękawamiszt.21
12Koszula galowa z krótkimi rękawamiszt.21
13Krawatszt.21
14Spinka do krawata z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnejszt.11
15Podkoszulka letniaszt.22
16Podkoszulka zimowa z długimi rękawamiszt.22
17Pasek skórzany do spódnicy mundurowej służbowej i galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.14
18Pas specjalny do spódnicy mundurowej służbowej i galowejszt.13
19Pas główny do kurtki mundurowej służbowej i galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.13
20Pas główny do kurtki mundurowej reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębuszt.14tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
21Koalicyjka do pasa głównegoszt.23
22Szelki do spodni mundurowych reprezentacyjnychszt.23tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
23Sznur galowyszt.12
24Rękawiczki skórzanepara22
25Rękawiczki z dzianinypara21
26Skarpety letniepara41
27Skarpety zimowepara21
28Rajstopy letnieszt.61
29Rajstopy zimoweszt.61
30Półbuty skórzane letniepara11
31Kozaki skórzane zimowe damskiepara12
32Buty reprezentacyjne skórzane wysokiepara15tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania reprezentacyjne
33Szalik zimowyszt.12
34Teczka służbowaszt.15

Norma umundurowania nr 3

Przedmioty umundurowania ubioru specjalnego funkcjonariusza

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka miaryLiczbaOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1Czapka letnia z daszkiem, typu sportowegoszt.12
2Czapka zimowa typu sportowegoszt.12
3Czapka ocieplacz pod hełmszt.12
4Kurtka specjalna 3/4 ocieplana z kapturemszt.13
5Kurtka specjalna nieprzemakalna letnia z kapturemszt.14
6Bluza specjalnaszt.111) dla funkcjonariusza, który sprawuje opiekę nad psem służbowym dodatkowo 1 szt. na 1 rok

2) dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej - trudnopalna

7Spodnie specjalnepara111) dla funkcjonariusza, który sprawuje opiekę nad psem służbowym dodatkowo 1 para na 1 rok

2) dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej - trudnopalna

8Spodnie specjalne ocieplanepara13
9Pas specjalny do spodni specjalnychszt.12
10Pas główny do bluzy specjalnej z nakładką na oporządzenieszt.13
11Kamizelka taktyczna na oporządzenieszt.15
12Rękawiczki specjalne taktycznepara12dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej - trudnopalna
13Skarpety techniczne letniepara21
14Skarpety techniczne zimowepara21
15Buty specjalne wysokie letniepara12dla funkcjonariusza, który sprawuje opiekę nad psem służbowym dodatkowo 1 para na 2 lata
16Buty specjalne wysokie zimowepara121) dla funkcjonariusza, który sprawuje opiekę nad psem służbowym dodatkowo 1 para na 2 lata

2) nie dotyczy funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej

17Buty specjalne wysokie strażackiepara12tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
18Ubranie specjalne strażackiekpl.13

(lub do zużycia)

tylko dla funkcjonariusza, który wykonuje zadania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
19Bluzokoszulaszt.12
20Szalokominiarkaszt.12
21Koszulka letnia z krótkimi rękawamiszt.21
22Bielizna termoizolacyjna - koszulka z długimi rękawami i kalesonykpl.22
23Plecak służbowyszt.15
24Buty sportowepara13
25Dres sportowykpl.13
26Spodenki gimnastyczneszt.23
27Koszulka sportowaszt.23

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZORY ODZNAKI I OZNAK

wzór

Odznaka identyfikacji indywidualnej wykonana z metalu

wzór

Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na czarnym tle

wzór

Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na białym tle

wzór

Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana na szarym tle

wzór

Odznaka identyfikacji indywidualnej haftowana

wzór

Oznaka przynależności państwowej

wzór

Oznaki stopni służbowych na przedmiotach umundurowania wchodzących w skład ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego

wzór

Oznaki stopni służbowych na przedmiotach umundurowania wchodzących w skład ubioru specjalnego

wzór

Oznaki Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej

wzór

Oznaka funkcjonariusza

wzór

Oznaki "Straż Marszałkowska"

wzór

Oznaka identyfikacji imiennej