Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.726 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia;
2) zakres informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi;
2) finansowym wsparciu - należy przez to rozumieć dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy;
3) umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia, o której mowa w art. 17 ustawy, zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją kredytującą.
§  3.  W zakresie rozpatrywania wniosków i rozliczeń finansowych umowa określa co najmniej:
1) termin, począwszy od którego instytucja kredytująca może rozpocząć przyjmowanie wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;
2) sposób przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o finansowe wsparcie;
3) sposób rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków przekazanych przez instytucję kredytującą;
4) sposób dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu finansowego wsparcia, w szczególności:
a) występowania przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę z Funduszu Dopłat środków z tytułu finansowego wsparcia,
b) przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu finansowego wsparcia,
c) wykonywania rozliczeń przez instytucję kredytującą środków otrzymanych z tytułu finansowego wsparcia,
d) szczegółowe warunki, tryb i terminy zwrotu finansowego wsparcia przez instytucję kredytującą w przypadkach określonych w ustawie;
5) przypadki, do jakich może mieć zastosowanie wypłata finansowego wsparcia zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy;
6) zasady przyznawania środków na realizację finansowego wsparcia w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy;
7) przypadki, w jakich Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcom, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o spłatę części kredytu oraz tryb i terminy dokonania takiego zwrotu;
8) warunki i terminy związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, oraz zwrotu nadwyżki, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy;
9) warunki, tryb i terminy dokonywanego przez nabywcę zwrotu środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 16 ustawy;
10) formy zabezpieczenia zwrotu finansowego wsparcia, tryb i warunki dochodzenia zwrotu finansowego wsparcia, w zakresie określonym w art. 14-16 ustawy.
§  4.  W zakresie przekazywania danych umowa określa co najmniej:
1) szczegółowy zakres danych powierzonych przez instytucję kredytującą Bankowi Gospodarstwa Krajowego do przetwarzania w związku z wymogiem prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy;
2) rodzaj, zakres danych i terminy składania przez instytucje kredytujące informacji prognostycznych, planistycznych i sprawozdawczych, niezbędnych do zapewnienia efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.
§  5.  W pozostałym zakresie umowa określa:
1) tryb sprawowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontroli spełnienia określonych w ustawie warunków do zastosowania finansowego wsparcia oraz kontroli zgodności udzielonego finansowego wsparcia z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;
2) odpowiedzialność instytucji kredytującej za udzielanie finansowego wsparcia niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy;
3) tryb stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego sankcji z tytułu udzielenia finansowego wsparcia niezgodnie z warunkami ustawy i umowy;
4) warunki i skutki wypowiedzenia umowy;
5) rodzaj i formę pisemnych oświadczeń i zobowiązań nabywcy, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy;
6) zobowiązanie do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o zasadach ubiegania się, za pośrednictwem instytucji kredytującej, o finansowe wsparcie;
7) zobowiązanie do przekazania kredytobiorcy, wraz z zawarciem umowy kredytu objętego finansowym wsparciem, określonej w załączniku do umowy, informacji pod nazwą "Rządowy program "Mieszkanie dla młodych"", zawierającej:
a) opis warunków ustawy, na jakich udzielane jest finansowe wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy,
b) informację o możliwości uzyskania przez kredytobiorcę dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy,
c) informację o określonych w ustawie zdarzeniach skutkujących koniecznością zwrotu udzielonego kredytobiorcy finansowego wsparcia, w całości lub w części;
8) inne postanowienia wynikające z charakteru i celu umowy zawieranej pomiędzy stronami.
§  6.  Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA:

za kwartał kalendarzowy

narastająco od początku roku kalendarzowego

narastająco od początku programu

Wyszczególnienie

małżonkowie

osoba samotnie wychowująca

osoba

niepozostająca

w związku

małżeńskim

Razem

bezdzietni

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

bezdzietna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców1) )- Ogółem

1

Liczba nabywców wpisanych do ewidencji

nabywców

1.1

Wiek

przeciętny (lata)

do 20 lat

powyżej 20-25 lat

powyżej 25-30 lat

powyżej 30-35 lat

powyżej 35 lat

1.2

Prawo do nieruchomości mieszkalnej w dniu

złożenia wniosku o dofinansowanie (art. 4 ust. 3

i art. 5 ust. 2 ustawy)

najem - art. 4 ust. 3 ustawy

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

najem - art. 5 ust. 2 ustawy

_____________________

1) Przez "ewidencję nabywców" w niniejszej tabeli rozumie się ewidencję prowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy.

1.3

Deklarowany miesięczny dochód netto (zł)

przeciętny (zł)

do 1000 zł

powyżej 1000-2000 zł

powyżej 2000-3000 zł

powyżej 3000-4000 zł

powyżej 4000-5000 zł

powyżej 5000-6000 zł

powyżej 6000-7000 zł

powyżej 7000-8000 zł

powyżej 8000 zł (szt.)

1.4

Forma zamieszkiwania na dzień złożenia

wniosku o dofinansowanie

Własność – budynku

jednorodzinnego

Własność – lokalu

mieszkalnego

Spółdzielcze prawo do

lokalu – własnościowe

Spółdzielcze prawo do

lokalu – lokatorskie

Najem mieszkania

stanowiącego

własność – osoby

fizycznej

Najem mieszkania

stanowiącego

własność – spółdzielni

mieszkaniowej

Najem mieszkania

stanowiącego

własność – osoby

fizycznej

Najem mieszkania stanowiącego

własność – gminy

Najem mieszkania stanowiącego

własność – Skarbu Państwa

Najem mieszkania

stanowiącego

własność – zakładu

pracy

Najem mieszkania

stanowiącego

własność –

towarzystwa

budownictwa

społecznego

Najem mieszkania

stanowiącego

własność – innego

podmiotu

Podnajem

Pokrewieństwo

Inne

1.5

Nabywcy, których nabywane mieszkanie będzie

pierwszym mieszkaniem

x

x

x

x

x

x

1.6

Nabywcy, którzy poza nabywanym

mieszkaniem posiadają inne mieszkanie

x

x

x

x

x

x

I.A INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. I

I.A.1 INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. I

I.B INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. I

II. INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Lokal mieszkalny

1.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

do 30 m2 (szt.)

powyżej 30-50 m2 (szt.)

powyżej 50-65 m2 (szt.)

powyżej 65-75 m2 (szt.)

powyżej 75-85 m2 (szt.)

1.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

do 3000 zł/m2 (szt.)

powyżej 3000-4000 zł/m2

(szt.)

powyżej 4000-5000 zł/m2

(szt.)

powyżej 5000-6000 zł/m2

(szt.)

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

2

Dom

jednorodzinny

2.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

do 50 m2 (szt.)

powyżej 50-65 m2 (szt.)

powyżej 65-75 m2 (szt.)

powyżej 75-100 m2 (szt.)

powyżej 100 -110 m2 (szt.)

2.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

do 3000 zł/m2 (szt.)

powyżej 3000-4000 zł/m2

(szt.)

powyżej 4000-5000 zł/m2

(szt.)

powyżej 5000-6000 zł/m2

(szt.)

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

II.A INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. II

II.A.1 INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. II

II.B INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. II

III. INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Liczba zawartych umów, w tym:

liczba umów zawartych zgodnie z art. 6 ust. 3

ustawy (z osobami przystępującymi)

2

Kwota

3

LTV

przeciętne (%)

50-60% (szt.)

powyżej 60-70% (szt.)

powyżej 70-80% (szt.)

powyżej 80-90% (szt.)

powyżej 90% (szt.)

4

Okres spłaty

kredytu

przeciętnie (lata)

15-20 lat (szt.)

powyżej 20-25 lat (szt.)

powyżej 25 - 30 lat (szt.)

powyżej 30 lat (szt.)

III.A INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład

budowlany), zakres danych jak w pkt. III

III.A.1 INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - wkład budowlany, zakres

danych jak w pkt. III

III.B INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak

w pkt. III

IV. INFORMACJE O WNIOSKACH NABYWCÓW W KWARTALE (na podstawie wniosków przekazanych do BGK w kwartale)

WYSZCZEGÓLNIENIE

limit 2014

limit 2015

limit 2016

limit 2017

limit 2018

RAZEM

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

1

Liczba nabywców ubiegających się o wsparcie

kwota dofinansowania wkładu własnego

10%

15%

20%

30%

2

rozpatrzone pozytywnie

(art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy), w tym:

objęte dostępnym limitem

10%

15%

20%

30%

3

Wnioski zwrócone na podstawie art. 10 ustawy, w tym:

- ust. 10 pkt 2 lit. a i c ustawy

- ust. 13 ustawy

V. WYPŁATY FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wsparcie w wysokości

10%

Wsparcie w wysokości

15%

Wsparcie w wysokości

20%

Wsparcie w wysokości

30%

Razem

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

1

Wypłaty dofinansowania wkładu

własnego, w tym:

- wypłaty, o których mowa w art. 11

ust. 4 ustawy

- wypłaty, o których mowa w art. 11

ust. 5 ustawy

2

Wypłaty finansowego wsparcia na

spłatę części kredytu

2.1

Wnioski przekazane do BGK

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2

Wnioski zrealizowane

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3

Liczba dzieci w dniu ubiegania się o

dofinansowanie wkładu własnego:

bezdzietny

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 i więcej

dzieci

- małżeństwo (liczba)

- osoba samotna (liczba)

2.4

Czas wystąpienia zdarzenia, o którym

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

(zawarcie umowy ustanowienia lub

przeniesienia własności mieszkania) -

liczba przypadków

przeciętnie

(lata)

do 1 roku

powyżej

1-2 lata

powyżej

2-3 lata

powyżej

3-4 lata

powyżej

4- 5 lat

VI. ZWROT FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

liczba

kwota

1

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy

2

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy

3

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy

4

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy

5

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy

6

z tytułu wskazanego w art. 15 ustawy

7

z tytułu wskazanego w art. 16 ustawy

VII. Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - Ogółem

Lp.

LOKALIZACJA

LOKAL MIESZKALNY

Nabywca

Wartość

kredytów

ogółem

(zł)

Przeciętna

cena 1 m2

powierzchni

użytkowej (zł)

Przeciętna

powierzchnia

użytkowa

(m2)

Przeciętne

LTV (%)

Przeciętny

okres

spłaty (lata)

Kwota dofinansowania wkładu

własnego (zł)

Spłata części kredytu

małżeństwo, liczba

dzieci

osoba samotna, liczba

dzieci

Razem

liczba

nabywców

0

1

2

3

i więcej

0

1

2

3

i więcej

10%

15%

20%

30%

liczba

wniosków

kwota

w zł

1.1

województwo

dolnośląskie,

z pominięciem

Wrocławia

i gmin

sąsiadujących

z Wrocławiem

1.2

Wrocław

1.3

gminy

sąsiadujące

z Wrocławiem

2.1

województwo

kujawsko-

-pomorskie,

z pominięciem

Bydgoszczy

i Torunia ora

gmin

sąsiadujących

z Bydgoszczą lub

Toruniem

2.2

Bydgoszcz

2.3

gminy

sąsiadujące

z Bydgoszczą

2.4

Toruń

2.5

gminy

sąsiadujące

z Toruniem

3.1

województwo

lubelskie

z pominięciem

Lublina oraz

gmin

sąsiadujących

z Lublinem

3.2

Lublin

3.3

gminy

sąsiadujące

z Lublinem

4.1

województwo

lubuskie

z pominięciem

Gorzowa

Wielkopolskiego

i Zielonej Góry

oraz gmin

sąsiadujących

z Gorzowem

Wielkopolskim

lub Zieloną Górą

4.2

Gorzów

Wielkopolski

4.3

gminy

sąsiadujące

z Gorzowem

Wielkopolskim

4.4

Zielona Góra

4.5

gminy

sąsiadujące

z Zieloną Górą

5.1

województwo

łódzkie

z pominięciem

Łodzi i gmin

sąsiadujących

z Łodzią

5.2

Łódź

5.3

gminy

sąsiadujące

z Łodzią

6.1

województwo

małopolski

z pominięciem

Krakowa i gmin

sąsiadujących

z Krakowem

6.2

Kraków

6.3

gminy

sąsiadujące

z Krakowem

7.1

województwo

mazowieckie

z pominięciem Warszawy i gmin

sąsiadujących

z Warszawą

7.2

Warszawa

7.3

gminy

sąsiadujące

z Warszawą

8.1

województwo

opolskie

z pominięciem Opola i gmin

sąsiadujących

z Opolem

8.2

Opole

8.3

gminy

sąsiadujące

z Opolem

9.1

województwo

podkarpacki

z pominięciem

Rzeszowa i gmin

sąsiadujących

z Rzeszowem

9.2

Rzeszów

9.3

gminy

sąsiadujące

z Rzeszowem

10.1

województwo

podlaskie

z pominięciem

Białegostoku

i gmin

sąsiadujących

z Białymstokiem

10.2

Białystok

10.3

gminy

sąsiadujące

z Białymstokiem

11.1

województwo

pomorskie

z pominięciem

Gdańska i gmin

sąsiadujących

z Gdańskiem

11.2

Gdańsk

11.3

gminy

sąsiadujące

z Gdańskiem

12.1

województwo

śląskie

z pominięciem

Katowic i gmin

sąsiadujących

z Katowicami

12.2

Katowice

12.3

gminy

sąsiadujące

z Katowicami

13.1

województwo

świętokrzyskie

z pominięciem

Kielc i gmin

sąsiadujących

z Kielcami

13.2

Kielce

13.3

gminy

sąsiadujące

z Kielcami

14.1

województwo

warmińsko-

mazurskie

z pominięciem

Olsztyna i gmin

sąsiadujących

z Olsztynem

14.2

Olsztyn

14.3

gminy

sąsiadujące

z Olsztynem

15.1

województwo

wielkopolskie

z pominięciem

Poznania i gmin

sąsiadujących

z Poznaniem

15.2

Poznań

15.3

gminy

sąsiadujące

z Poznaniem

16.1

województwo

zachodnio-

pomorski

z pominięciem Szczecina i gmin

sąsiadujących ze

Szczecinem

16.2

Szczecin

16.3

gminy

sąsiadujące

ze Szczecinem

RAZEM

Lp.

LOKALIZACJA

DOM JEDNORODZINNY

Nabywca

Wartość

kredytów

ogółem

(zł)

Przeciętna

cena 1 m2

powierzchni

użytkowej

(zł)

Przeciętna

powierzchnia

użytkowa

(m2)

Przeciętne

LTV (%)

Przeciętny

okres

spłaty

(lata)

Kwota dofinansowania wkładu

własnego (zł)

Spłata części

kredytu

małżeństwo, liczba dzieci

osoba samotna, liczba

dzieci

Razem

liczba

nabywców

0

1

2

3

i więcej

0

1

2

3

i więcej

10%

15%

20%

30%

liczba

wniosków

kwota

w zł

1.1

województwo

dolnośląskie,

z pominięciem

Wrocławia

i gmin

sąsiadujących

z Wrocławiem

1.2

Wrocław

1.3

gminy

sąsiadujące

z Wrocławiem

2.1

województwo

kujawsko-

pomorskie,

z pominięciem

Bydgoszczy

i Torunia oraz

gmin

sąsiadujących

z Bydgoszczą

lub Toruniem

2.2

Bydgoszcz

2.3

gminy

sąsiadujące

z Bydgoszczą

2.4

Toruń

2.5

gminy

sąsiadujące

z Toruniem

3.1

województwo

lubelskie

z pominięciem

Lublina oraz

gmin

sąsiadujących

z Lublinem

3.2

Lublin

3.3

gminy

sąsiadujące

z Lublinem

4.1

województwo

lubuskie

z pominięciem

Gorzowa

Wielkopolskiego

i Zielonej Góry

oraz gmin

sąsiadujących

z Gorzowem

Wielkopolskim

lub Zieloną Górą

4.2

Gorzów

Wielkopolski

4.3

gminy

sąsiadujące

z Gorzowem

Wielkopolskim

4.4

Zielona Góra

4.5

gminy

sąsiadujące

z Zieloną Górą

5.1

województwo

łódzkie

z pominięciem

Łodzi i gmin

sąsiadujących

z Łodzią

5.2

Łódź

5.3

gminy

sąsiadujące

z Łodzią

6.1

województwo

małopolskie

z pominięciem

Krakowa i gmin

sąsiadujących

z Krakowem

6.2

Kraków

6.3

gminy

sąsiadujące

z Krakowem

7.1

województwo

mazowieckie

z pominięciem

Warszawy i gmin

sąsiadujących

z Warszawą

7.2

Warszawa

7.3

gminy

sąsiadujące

z Warszawą

8.1

województwo

opolskie

z pominięciem

Opola i gmin

sąsiadujących

z Opolem

8.2

Opole

8.3

gminy

sąsiadujące

z Opolem

9.1

województwo

podkarpackie

z pominięciem

Rzeszowa i gmin

sąsiadujących

z Rzeszowem

9.2

Rzeszów

9.3

gminy

sąsiadujące

z Rzeszowem

10.1

województwo

podlaskie

z pominięciem

Białegostoku

i gmin

sąsiadujących

z Białymstokiem

10.2

Białystok

10.3

gminy

sąsiadujące

z Białymstokiem

11.1

województwo

pomorskie

z pominięciem

Gdańska i gmin

sąsiadujących

z Gdańskiem

11.2

Gdańsk

11.3

gminy

sąsiadujące

z Gdańskiem

12.1

województwo

śląskie

z pominięciem

Katowic i gmin

sąsiadujących

z Katowicami

12.2

Katowice

12.3

gminy

sąsiadujące

z Katowicami

13.1

województwo

świętokrzyskie

z pominięciem

Kielc i gmin

sąsiadujących

z Kielcami

13.2

Kielce

13.3

gminy

sąsiadujące

z Kielcami

14.1

województwo

warmińsko-

mazurskie

z pominięciem

Olsztyna i gmin

sąsiadujących

z Olsztynem

14.2

Olsztyn

14.3

gminy

sąsiadujące

z Olsztynem

15.1

województwo

wielkopolskie

z pominięciem

Poznania i gmin

sąsiadujących

z Poznaniem

15.2

Poznań

15.3

gminy

sąsiadujące

z Poznaniem

16.1

województwo

zachodnio-

pomorskie

z pominięciem

Szczecina i gmin

sąsiadujących ze

Szczecinem

16.2

Szczecin

16.3

gminy

sąsiadujące

ze Szczecinem

RAZEM

VII.A Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. VII

VII.A.1 Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. VII

VII.B Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. VII

1 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.94).