Art. 25. - [Decyzja w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej] - Umowy międzynarodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.127 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  25.  [Decyzja w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej]
1. 
Decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 23, podejmuje:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów - w przypadku ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
2)
Rada Ministrów - w przypadku innych umów międzynarodowych.
2. 
Zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej dotycząca umowy ratyfikowanej za zgodą, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
3. 
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku dotyczącego umowy, o której mowa w ust. 2, dokonywane jest po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
4. 
O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczących ratyfikowanej umowy międzynarodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Oświadczenie rządowe o zmianie zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 23, ogłasza się w trybie, w jakim została ogłoszona umowa międzynarodowa.