[Szacowanie wartości umowy koncesji] - Art. 6. - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. - Dz.U.2021.541 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Szacowanie wartości umowy koncesji] - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.541 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  6.  [Szacowanie wartości umowy koncesji]
1. 
Szacunkową wartością umowy koncesji jest całkowity przychód koncesjonariusza uzyskany w okresie obowiązywania umowy, bez podatku od towarów i usług, oszacowany przez zamawiającego z zachowaniem należytej staranności, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, będących przedmiotem koncesji, powiększony o wartość dostaw i usług towarzyszących takim robotom lub usługom.
2. 
Szacunkowa wartość umowy koncesji obowiązuje na dzień przekazania do publikacji albo zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w art. 17 pkt 1 i 2, a w przypadku niepublikowania albo niezamieszczenia takiego ogłoszenia, na dzień przekazania wykonawcy lub wykonawcom zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, o którym mowa w art. 17 pkt 3.
3. 
W przypadku gdy wartość umowy koncesji, bez podatku od towarów i usług, w dniu jej zawarcia jest wyższa o więcej niż 20% od wartości szacowanej w dniu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że wartością szacunkową umowy koncesji jest wartość z dnia jej zawarcia.
4. 
Zamawiający szacuje wartość umowy koncesji przy użyciu obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji, uwzględniając w szczególności:
1)
wartość opcji i przedłużenie okresu obowiązywania umowy koncesji;
2)
przychody z opłat i kar uiszczanych przez korzystających z obiektów budowlanych lub usług, z wyjątkiem opłat i kar pobieranych w imieniu zamawiającego;
3)
płatności lub inne korzyści finansowe, niezależnie od ich formy, przekazywane koncesjonariuszowi przez zamawiającego albo inny organ publiczny, w tym rekompensatę z tytułu spełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
4)
wartość dotacji lub innych korzyści finansowych, niezależnie od ich formy, od osób trzecich z tytułu wykonania umowy koncesji;
5)
przychody ze sprzedaży aktywów wchodzących w skład przedmiotu umowy koncesji;
6)
wartość dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez zamawiającego, jeżeli są one niezbędne do wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług;
7)
nagrody lub płatności na rzecz wykonawcy lub koncesjonariusza.