Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1528 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  45.  [Czas trwania umowy koncesji]
1.  Umowę koncesji zawiera się na czas oznaczony.
2.  W przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji.