[Czas trwania umowy koncesji] - Art. 45. - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. - Dz.U.2021.541 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Czas trwania umowy koncesji] - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.541 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  45.  [Czas trwania umowy koncesji]
1. 
Umowę koncesji zawiera się na czas oznaczony.
2. 
W przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji.