[Korzystanie ze zdolności innych podmiotów] - Art. 36. - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. - Dz.U.2021.541 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Korzystanie ze zdolności innych podmiotów] - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.541 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  36.  [Korzystanie ze zdolności innych podmiotów]
1. 
W celu spełnienia kryteriów kwalifikacji wykonawca może, w stosownych przypadkach i w odniesieniu do konkretnej umowy koncesji, polegać na zdolnościach innych podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączących go z tymi podmiotami.
2. 
W przypadku gdy wykonawca chce korzystać ze zdolności innych podmiotów, jest obowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w ciągu całego okresu wykonywania umowy koncesji, w szczególności przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.
3. 
Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów w odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji finansowej, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.