[Definicja umowy. Wynagrodzenie i ryzyko ekonomiczne koncesjonariusza] - Art. 3. - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. - Dz.U.2021.541 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Definicja umowy. Wynagrodzenie i ryzyko ekonomiczne koncesjonariusza] - Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.541 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3.  [Definicja umowy. Wynagrodzenie i ryzyko ekonomiczne koncesjonariusza]
1. 
Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.
2. 
W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:
1)
wykonania robót budowlanych - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);
2)
świadczenia usług i zarządzania tymi usługami - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).
3. 
Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą.
4. 
Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.
5. 
Oceniając ryzyko ekonomiczne, uwzględnia się w spójny i jednolity sposób wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów koncesjonariusza.