Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.94.1086

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1992 r.

UMOWA EUROPEJSKA
sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.
dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 lipca 1970 r. została sporządzona w Genewie Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Do umowy wprowadzono zmianę nr 1, która weszła w życie dnia 3 sierpnia 1983 r.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową i zmianą nr 1, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- umowa i zmiana nr 1 zostały uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, przy czym Rzeczpospolita Polska nie podtrzymuje zastrzeżenia co do niestosowania artykułu 20 ustęp 2 i 3 powyższej umowy, złożonego przy jej podpisywaniu,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 maja 1992 r.