Umorzenie zaległości w zasadniczym podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 marca 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu zaległości w zasadniczym podatku wojskowym.

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 5 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych oraz zaległych składek i opłat na rzecz niektórych publicznoprawnych instytucyj ubezpieczeń (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 50, poz. 336) zarządzam co następuje:
(1)
Umarza się w całości wszystkie zaległości w zasadniczym podatku wojskowym, wymierzanym na rzecz gmin za lata podatkowe do roku 1936 włącznie.
(2)
Umarza się również odsetki, odsetki ulgowe i koszty egzekucyjne, przypadające od zaległości wymienionych w ust. (1).
(3)
Zaległości wymienione w ust. (1) podlegają umorzeniu bez względu na to, czy w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego znajdują się w toku postępowania odwoławczego lub przymusowego ściągania, czy też były odroczone lub rozłożone na raty.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.