Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.275

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium;
2) treść informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
§  2. 
1.  Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium umieszcza informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.
§  3.  Wzór informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, oraz treść informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM,

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).