§ 14. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć... - Dz.U.1923.84.662 - OpenLEX

§ 14. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.662

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  14.
Komisję kwalifikacyjną dla spraw sierot wojennych powołuje naczelnik urzędu administracyjnego i instancji.

W skład komisji wchodzi:

1)
naczelnik urzędu administracyjnego I instancji, lub wyznaczony przez niego zastępca, jako przewodniczący,
2)
lekarz powiatowy,
3)
inspektor szkolny,
4)
osoba znana z działalności na polu opieki społeczne:], zaproszona przez przewodniczącego,
5)
przedstawiciel powiatowego związku komunalnego lub miasta wydzielonego z powiatu,
6)
przedstawicie! miejscowego koła inwalidów wojennych.

Protokulanta komisji wyznacza przewodniczący z pośród personelu kancelaryjnego. Decyzje komisji zapadają większością głosów, jednak władza administracyjna 1 instancji ma prawo zawiesić wykonanie orzeczenia komisji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez II instancję.