Ulgowe opłaty szpitalne za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.53.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZDROWIA
z dnia 12 maja 1949 r.
w sprawie ulgowych opłat szpitalnych za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich. *

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174) w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Przemysłu Ciężkiego oraz Żeglugi i za zgodą Rady Państwa - zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174).
1.
Wymienieni w niniejszym paragrafie rzemieślnicy i rybacy morscy, którzy nie posiadają innych źródeł dochodu lub zajęć podlegających opodatkowaniu, ani też nie posiadają majątku podlegającego podatkowi gruntowemu lub od nieruchomości, ponoszą ulgowe opłaty za leczenie w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia w następującej wysokości:
1)
w wysokości 30% opłaty szpitalnej ustalonej dla szpitali powiatowych:
a)
rybacy morscy łodziowi;
b)
rzemieślnicy, zamieszkali i prowadzący swe warsztaty na obszarze gmin wiejskich z wyłączeniem gmin o charakterze miejskim i gmin uznanych za uzdrowiska, jeżeli zatrudniają w swych warsztatach nie więcej niż jednego członka rodziny oraz - na podstawie umowy zarejestrowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie więcej niż dwóch uczniów;
c)
członkowie spółdzielni pracy, objętych wykazami ustalonymi przez właściwego ministra na podstawie wniosków właściwej centrali, przedstawionych za pośrednictwem Centralnego Związku Spółdzielczego;
2)
w wysokości 60% opłaty szpitalnej, ustalonej dla szpitali powiatowych:
a)
samodzielni rybacy kutrowi i najemni członkowie załóg rybackich;
b)
rzemieślnicy, zamieszkali i prowadzący swe warsztaty na obszarze Ziem Odzyskanych, którzy poza członkami rodziny zatrudniają: w warsztatach cukierniczych i złotniczych - najwyżej jednego, w warsztatach piekarskich i wędliniarskich - najwyżej dwóch, w innych zaś warsztatach - najwyżej trzech pracowników najemnych łącznie z uczniami, przyjętymi na podstawie umowy o naukę, zarejestrowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Ulgi, przewidziane w ust. 1, przysługują również członkom rodzin osób, wymienionych w ust. 1, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.
3.
Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego paragrafu uważa się osoby wymienione w art. 6 ust. 4.
1.
Dopłatę do pełnej stawki ustalonej dla szpitali powiatowych należną z tytułu zastosowania ulg przewidzianych w § 2 pokrywają powiatowe związki samorządowe oraz te gminy, na których obszarze leczony zamieszkuje, w sposób następujący:
a)
gmina m. st. Warszawy i m. Łodzi oraz gminy miast wydzielonych pokrywają tę dopłatę w całości;
b)
gminy miast nie wydzielonych i gminy wiejskie- pokrywają 15% pełnej opłaty, ustalonej dla szpitali powiatowych, a powiatowy związek samorządowy - pozostałą część dopłaty.
2.
W przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit. b) powiatowy związek samorządowy wpłaca szpitalom całą dopłatę; właściwa gmina obowiązana jest jednak zwrócić powiatowemu związkowi samorządowemu przypadającą na nią część opłat.
3.
Przepis art. 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
1.
W czasie do dnia 31 grudnia 1949 r. osoby wymienione w § 2 ust. 1 ponoszą ulgowe opłaty za leczenie w szpitalach psychiatrycznych w następującej wysokości:
1)
osoby wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 5% opłaty szpitalnej;
2)
osoby wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 10% opłaty szpitalnej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób określonych w § 2 ust. 2.
3.
Dopłatę do pełnej stawki opłaty w szpitalach psychiatrycznych, należną z tytułu zastosowania ulg przewidzianych w ust. 1, pokrywają:
a)
gminy miejskie i wiejskie, na obszarze których zamieszkuje leczony - w wysokości 44% opłaty szpitalnej w szpitalach psychiatrycznych;
b)
Skarb Państwa - w pozostałej wysokości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 3 września 1959 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 1959 r. r. w sprawie ulg w opłatach za opiekę zdrowotną zamkniętą udzielaną rybakom morskim (Dz.U.59.49.301) - zobacz § 3 wymienionego rozporządzenia.