Ulgi w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. - Dz.U.1935.78.486 - OpenLEX

Ulgi w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.486

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 października 1935 r.
wydane co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ulgach w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 200) zarządzam co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 937), kropkę, kończącą powołany paragraf, zastępuje się średnikiem i umieszcza się następujący dalszy punkt:

"6) pisma, stwierdzające: a) zawarcie umowy, na mocy której przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania rzeczy ruchomych w składzie, znajdującym się w porcie polskiego obszaru celnego, b) należność przedsiębiorcy składowego tytułem wynagrodzenia za przewóz do składu lub ze składu, dokonany na obszarze owego portu, c) uiszczenie należności z tytułu składowego, zwrotu wydatków i kosztów, wiążących się z umową, wymienioną pod a), zaliczek, udzielonych składającemu oraz należności, wymienionych pod b)".

Od opłat stemplowych, przewidzianych w art. 93 ustawy z. dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 64, poz. 404), są wolne dokumenty przewozowe komunikacji międzynarodowej, tyczące się przesyłek kolejowych, wysyłanych z polskich stacyj portowych (Gdynia Port Centralny, Gdynia Port Północny, Gdynia Port Południowy, Gdynia Port Wolna Strefa) bezpośrednio do stacyj kolejowych zagranicznych lub przesyłek kolejowych, wysyłanych ze stacyj kolejowych zagranicznych bezpośrednio do wymienionych polskich stacyj portowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe co do przesyłki, określonej w ustępie poprzednim, żąda od nadawcy lub odbiorcy różnicy między zastosowanem faktycznie przewoźnem ulgowem, a należnem w myśl postanowień ogólnych, mianowicie z powodu ujawnienia stanu faktycznego, który wyłącza zastosowanie taryfy ulgowej, to ma opłatę stemplową, należną w myśl powołanego art. 93, uiścić gotówką bez urzędowego wymiaru i w tym celu wliczyć ją do sumy opłat za ten miesiąc, w którym zażądało uiszczenia różnicy (§ 132 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych - Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 842).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do pism, wymienionych w §§ 1 i 2, jeżeli po wejściu rozporządzenia niniejszego w życie bądź pisma te zostały sporządzone na obszarze Rzeczypospolitej bądź - w razie sporządzenia poza tym obszarem - zaszły okoliczności, od których w myśl przepisów ogólnych zależy płatność opłaty stemplowej.