Ulgi w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.54.348

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 29 czerwca 1935 r.
w sprawie ulg w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 60, poz. 455) zarządzam co następuje:
(1)
Osoby obowiązane do służby wojskowej, które wykażą się czynnym udziałem w pracy przysposobienia wojskowego, będą korzystały w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej z ulg, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem.
(2)
Z ulg korzystać mogą osoby obowiązane do odbycia obowiązkowej służby czynnej (poborowi, ochotnicy), oraz osoby obowiązane do służby w rezerwie.
(3)
Rodzaj i zakres ulg dla poborowych (ochotników) jest zależny od stwierdzonego przez właściwe władze stopnia i rodzaju wyszkolenia w przysposobieniu wojskowem, oraz od rodzaju broni, do której poborowy (ochotnik) został wcielony - dla rezerwistów zaś od stwierdzenia przez właściwe władze, czasu pracy w przysposobieniu wojskowem.
(1)
Stopień wyszkolenia w przysposobieniu wojskowem stwierdza świadectwo, wystawione przez właściwe władze przysposobienia wojskowego (wzór Nr. 1).
(2)
Władze te wystawiają świadectwa biorącym czynny udział w pracy przysposobienia wojskowego po ukończeniu II stopnia przysposobienia wojskowego, lub po ukończeniu kursu specjalnego.
(3)
Ważność świadectwa trwa przez dwa lata od daty wystawienia. Może ona być przedłużoną na okres dalszy przez władze uprawnione do ich wystawiania, jeżeli dana osoba bierze nadal czynny udział w pracach przysposobienia wojskowego lub też w braku takich prac złoży egzamin wymagany przez władze przysposobienia wojskowego.
(1)
Komendanci obwodowi przysposobienia wojskowego przesyłają w terminie do 1 września każdego roku właściwym powiatowym komendantom uzupełnień wykazy imienne osób obowiązanych do czynnej służby wojskowej, którym przysługują ulgi z tytułu ukończonego II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego lub specjalnego.
(2)
Na podstawie tych wykazów powiatowi komendanci uzupełnień wpisują fakt ukończenia przez poborowego (ochotnika) II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego lub specjalnego w wojskowych dokumentach ewidencyjnych, stosownie do obowiązujących w tym względzie przepisów.
Ukończenie II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego lub specjalnego daje obowiązanym do odbycia obowiązkowej służby czynnej (poborowym, ochotnikom):
a)
prawo do ulg w służbie wojskowej (§ 5);
b)
prawo do otrzymania urlopu czasowego (§ 7);
c)
prawo do skrócenia czasu obowiązkowej służby czynnej (§ 8).
Ulgi w służbie wojskowej (§ 4 pkt. a) polegają na:
a)
prawie do noszenia na mundurze wojskowym odznaki ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego,
b)
prawie do otrzymywania zezwoleń na wychodzenie z koszar, tudzież do otrzymywania przepustek w niedziele i święta, również w trzech pierwszych miesiącach służby,
c)
otrzymywaniu urlopów okolicznościowych na święta wyznaniowe oraz na święto wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego tęgo powiatu, w którym dana osoba otrzymała wyszkolenie przysposobienia wojskowego,
d)
przyznawaniu pierwszeństwa przy wyznaczaniu do szkół podoficerskich (równorzędnych);
e)
przyśpieszonym awansie do stopnia st. szeregowca (równorzędnego) w razie dobrych postępów w szkole podoficerskiej,
f)
przyśpieszonym awansie do stopnia kaprala w myśl art. 22 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 747).
Ulgi, przewidziane § 5 przysługują poborowym i ochotnikom niezależnie od tego, czy poborowy (ochotnik) odbywa skróconą czynną służbę wojskową w myśl ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym (poborowi i ochotnicy z cenzusem), czy też nie (poborowi i ochotnicy bez cenzusu).
(1)
Urlopu czasowego (§ 4 pkt. b) udziela dowódca o uprawnieniach co najmniej dowódcy pyłku tym podoficerom i szeregowcom, którzy posiadali w dniu wcielenia ich do szeregów ważne świadectwo z ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego lub specjalnego, a którzy nie odbywają skróconej czynnej służby wojskowej w myśl ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym (poborowi, ochotnicy bez cenzusu).
(2)
Urlop ten jest udzielany w drugim roku służby w zależności od rodzaju broni i rodzaju ukończonego przysposobienia wojskowego w następujących wymiarach:
Rodzaj broniRodzaj ukończonego przysposobienia wojskowegoCzas trwania urlopu
PiechotaOgólne i specjalne2 tygodnie
KawalerjaOgólne i specjalne4 tygodnie
Przysposobienie wojskowe konne6 tygodni
ArtylerjaOgólne i specjalne4 tygodnie
LotnictwoLotnicze4 tygodnie
Saperzy Wojska Łączności

Bronie Pancerne

Tabory

Żandarmerja

Lotnictwo

Służba Zdrowia

Ogólne i specjalne2 tygodnie
(3)
Wymiar urlopu, przewidziany dla podoficerów i szeregowców, odbywających obowiązkową służbę w formacjach; saperów, wojsk łączności, broni pancernych, taborów, żandarmerii, lotnictwa i służby zdrowia może być przedłużony do 3-ch tygodni w zależności od ogólnych warunków służby w danej formacji oraz od stopnia wyszkolenia i zachowania się w służbie danego podoficera lub szeregowca.
(1)
Skrócenie czasu obowiązkowej służby czynnej (§ 4 pkt. c) polega na późniejszym od ustalonego dla ogółu poborowych terminie wcielania do szeregów niezależnie od tego, czy poborowy (ochotnik) ukończył II stopień przysposobienia wojskowego ogólnego, czy też specjalnego i do jakiego rodzaju broni został wcielony.
(2)
Poborowi (ochotnicy) bez cenzusu, ze świadectwem II stopnia przysposobienia wojskowego lotniczego winni być wcielani do formacyj lotniczych.
(3)
Poborowi (ochotnicy), uprawnieni do odbywania skróconej czynnej służby wojskowej z mocy ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym nie korzystają z tytułu ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego ze skrócenia czasu czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego rozporządzenia.
Skrócenie czasu obowiązkowej służby czynnej na podstawie świadectwa z ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego wynosi;
a)
dla wcielonych do formacyj: piechoty i lotnictwa - 6 tygodni;
b)
dla wcielonych do formacyj: broni pancernych, taborów, żandarmerji i służby zdrowia - 4 tygodnie;
c)
dla wcielonych do formacyj saperów i wojsk łączności - 4 tygodnie; - nie dotyczy to jednak poborowych i ochotników, wcielonych do formacyj: elektrotechnicznych i radjotelegraficznych.
(1)
Skrócenie czasu obowiązkowej służby czynnej na podstawie świadectwa z ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego specjalnego: lotniczego, radiotelegraficznego i elektrotechnicznego wynosi przy wcieleniu do tej broni, której odpowiada rodzaj ukończonego przez poborowego (ochotnika) specjalnego wyszkolenia w przysposobieniu wojskowem:
a)
dla wcielonych do formacyj lotnictwa - 6 tygodni;
b)
dla wcielonych do formacyj radiotelegraficznych i elektrotechnicznych - 4 tygodnie.
(2)
W razie ukończenia przez poborowego (ochotnika) przysposobienia wojskowego ogólnego i specjalnego - skrócenie służby następuje w rozmiarze, przewidzianym dla przysposobienia wojskowego specjalnego.
(1)
W przypadku wcielenia poborowego (ochotnika) z ukończonym II stopniem przysposobienia wojskowego specjalnego (konnego, elektrotechnicznego, radiotelegraficznego lub geograficznego) nie do formacji, która odpowiada wyszkoleniu specjalnemu, otrzymanemu przez niego w przysposobieniu wojskowem specjalnem, lecz do formacyj: piechoty, lotnictwa, saperów, wojsk łączności, broni pancernych, służby zdrowia, taborów lub żandarmerji, - skrócenie czasokresu służby czynnej wynosi normy, przewidziane w § 9.
(2)
Powyższe postanowienie nie dotyczy formacyj elektrotechnicznych i radiotelegraficznych, w których przysługują ulgi jedynie z tytułu ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego specjalnego (elektrotechnicznego w formacjach elektrotechnicznych lub radiotelegraficznego w formacjach radiotelegraficznych).
Poborowym (ochotnikom) z cenzusem, którzy stracili prawo do skróconej czynnej służby wojskowej, nie przysługują żadne ulgi z tytułu posiadania świadectwa z ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego.
(1)
Podstawę udzielania ulg dotyczących skrócenia czasu obowiązkowej służby czynnej (§§ 9 - 11) Stanowią wpisy w ewidencji wojskowej o ukończeniu II stopnia przysposobienia wojskowego. Wpisy te uskutecznia powiatowy komendant uzupełnień bądź na podstawie wykazów komendantów obwodowych przysposobienia wojskowego (§ 3), bądź na podstawie świadectw, przedstawianych przez poborowego (ochotnika) w czasie poboru wojskowemu członkowi komisji poborowej lub po poborze, jednak przed terminem, wyznaczonym dla stawienia się w formacji, powiatowemu komendantowi uzupełnień.
(2)
Przedstawienie przez poborowego (ochotnika) władzom wojskowym świadectwa z ukończonego II stopnia przysposobienia wojskowego po terminach, określonych w ust. 1 nie daje prawa do ulg, przewidzianych w §§ 9 - 11; nie pozbawia jednak prawa do ulg, przewidzianych w § 5 i 7, jeżeli ubiegający się o te ulgi przedstawi świadectwo z ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego przełożonemu z prośbą o przyznanie mu tych ulg.
(1)
Przyznanie ulg poborowemu (ochotnikowi) z tytułu ukończenia II stopnia przysposobienia wojskowego ogłasza się w rozkazach dziennych formacyj.
(2)
Ukończenie II stopnia przysposobienia wojskowego ogólnego i specjalnego należy uwidocznić w legitymacjach osobistych podoficerów i szeregowców oraz w ich dokumentach ewidencyjnych, prowadzonych w pododdziałach.
Ulgi dla obowiązanych do służby wojskowej w rezerwie polegają na zaliczeniu pracy w przysposobieniu wojskowem na poczet ćwiczeń wojskowych w rezerwie dla oficerów, podoficerów i szeregowców rezerwy oraz na przyśpieszeniu awansów dla podoficerów rezerwy.
(1)
Zaliczenie czasu pracy w przysposobieniu wojskowem na poczet ćwiczeń wojskowych w rezerwie - może nastąpić tylko co do tych oficerów, podoficerów i szeregowców rezerwy, którzy uczestniczą w, pracach przysposobienia wojskowego, odpowiadających temu rodzajowi broni lub służby, do którego dany oficer, podoficer lub szeregowiec rezerwy posiada przydział mobilizacyjny, oraz o ile nie chodzi o ćwiczenia;
a)
przewidziane dla oficerów rezerwy, w art. 79 ustęp przedostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym,
b)
przewidziane dla oficerów, podoficerów i szeregowców rezerwy w art. 83 ustęp drugi ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
(2)
Postanowienie to nie dotyczy pilotów i obserwatorów rezerwy lotnictwa nawet w wypadku regularnego odbywania przez pilotów płatnych lotów ochotniczych w ośrodkach przysposobienia wojskowego.
(1)
Pod warunkami wskazanemi w § 16 należy zaliczać na poczet jednego ćwiczenia wojskowego w rezerwie:
a)
oficerom rezerwy - dwa lata pracy w przysposobieniu wojskowem w charakterze dowódcy lub instruktora, z dopuszczalną przerywa, wynoszącą w sumie nie więcej niż 6 miesięcy,
b)
podoficerom i szeregowcom rezerwy - z wyjątkiem specjalistów, powołanych do tych formacyj, które każdorazowo określa Minister Spraw Wojskowych w rozkazie o powołaniu rezerwistów - 1 rok pracy w przysposobieniu wojskowem w charakterze instruktora - lub 2 lata pracy w innym charakterze, z dopuszczalną przerwą przy jednorocznej pracy 3 miesięcy, przy dwuletniej pracy 6 miesięcy.
(2)
W ten sposób mogą być zaliczone oficerom rezerwy dwa ostatnie ćwiczenia wojskowe w rezerwie nie więcej jednak jak 8 tygodni ćwiczeń, zaś podoficerom i szeregowcom rezerwy jedno ostatnie ćwiczenie w rezerwie, jednak nie więcej jak 4 tygodnie ćwiczeń.
(1)
Podstawą do zaliczenia prac w przysposobieniu wojskowem na poczet ćwiczeń w rezerwie (§ 17) są zaświadczenia, wystawione oficerom rezerwy przez dowódców okręgów korpusów (wzór Nr. 2), zaś podoficerom i szeregowcom rezerwy przez dowódców właściwych formacyj wojska (wzór Nr. 3) - na podstawie opinij komendantów obwodowych przysposobienia wojskowego, względnie dowódców kursów instruktorskich przysposobienia wojskowego.
(2)
Na podstawie tych zaświadczeń dowódca formacji ewidencyjnej zalicza odbytą pracę w przysposobieniu wojskowem na poczet wojskowych ćwiczeń, w rezerwie, zawiadamiając o zaliczeniu właściwego powiatowego komendanta uzupełnień, ponadto co do oficerów przy dołączeniu zaświadczenia, wystawionego przez dowódcę okręgu korpusu, także właściwego przełożonego na szczeblu Ministerstwa Spraw Wojskowych, celem uwidocznienia zaliczenia w ewidencji personalnej oficerów rezerwy.
Podoficerom rezerwy, pracującym w przysposobieniu wojskowem w charakterze instruktorów co najmniej 2 lata przysługuje prawo do awansu do następnego stopnia w ramach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. Awans może nastąpić jedynie w czasie odbywania ćwiczeń. Awans uskutecznia dowódca formacji, w której podoficer odbywa ćwiczenia. Wniosek awansowy przedstawia komendant obwodu przysposobienia wojskowego, w którym podoficer ten pracował jako instruktor. Za pracę w. przysposobieniu wojskowem awansować można tylko jeden raz.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

Wzór Nr 1.

ŚWIADECTWO

o przysposobieniu wojskowem II-go stopnia

grafika

Wzór Nr 2.

ZAŚWIADCZENIE

o udziale w pracach przysposobienia wojskowego .......

grafika

Wzór Nr 3.

ZAŚWIADCZENIE

o udziale w pracach przysposobienia wojskowego .......

grafika