§ 3. - Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.108.892

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.
§  3.
1) 2
Płatnicy, którzy w okresie do dnia 31 marca 1933 r. za zgodą właściwego wojewody cofną oświadczenia, oddające drzewo w naturze zamiast wymierzonego ekwiwalentu gotówkowego i w tymże okresie uskutecznią dobrowolnie wpłaty na poczet ekwiwalentu gotówkowego, korzystają z ulg przewidzianych w § 2 ust. 1.
2)
Zgoda wojewody na cofnięcie określonych w ustępie 1 oświadczeń nie zostanie wyrażona w przypadkach, gdyby cofnięcie oświadczeń narażało na szkodę Skarb Państwa lub naruszało prawa osób trzecich. O tem, czy zachodzą powyższe warunki, rozstrzyga wojewoda na podstawie swobodnego uznania.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1932 r. (Dz.U.33.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 1933 r.