§ 1. - Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.108.892

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.
§  1.
Za zaległości w daninie lasowej uznaje się nieuiszczone z tytułu powyższej daniny należności pieniężne, a mianowicie:
a)
płatną w ekwiwalencie gotówkowym daninę lasową,
b)
należności wynikające z postanowień art. 4 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 676).