Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 24 lutego 1949 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

Na podstawie art. 10 ust. 4 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 198 i z 1948 r. Nr 21, poz. 142, Nr 41, poz. 297 i Nr 52, poz. 416) oraz art. 35 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 173 i z 1948 r. Nr 36, poz. 248 i Nr 52, poz. 413) zarządza się, co następuje:
Gospodarstwom rolnym indywidualnym i spółdzielczym, dostarczającym trzodę chlewną do punktów skupu uspołecznionej sieci handlowej (państwowej lub spółdzielczej) lub do innych upoważnionych do skupu przedsiębiorstw w ramach normalnego obrotu handlowego według cen rynkowych oraz w ramach kontraktacji - przyznaje się za rok podatkowy 1949 ulgi w podatku gruntowym w rozmiarze następującym:
Gospodarstwa rolne według grup przychodowości w kwintalach żyta, służących za podstawę do wymiaru podatku gruntowegoUprawniające do ulg podatkowych normy dostawy trzody chlewnej w kg na gospodarstwoWysokość ulgi w podatku gruntowym w % wymiaru za rok podatkowy 1949.
Rejon IRejon IIRejon IIIRejon IV
Poznań Lublin ŁódźWarszawa Katowice Bydgoszcz KielceBiałystok Kraków WrocławOlsztyn Szczecin Gdańsk Rzeszów
123456
do 30100100907050%
ponad 30 do 4014012011010040%
ponad 40 do 5016014013012025%
ponad 50 do 6018017015013022%
ponad 60 do 8022020018017021%
ponad 80 do 10028024022020016%
ponad 100 do 13034030026024013%
ponad 130 do 15040036032028011%
ponad 150 do 18048043040035010%
ponad 180 do 2505605204804208%
ponad 2507006506005807%
Do przyznawania ulg (§§ 1 i 6) oraz premii (§ 7) powołane są władze wymiarowe podatku gruntowego.
1.
Właściwe władze podatkowe przy udziale społecznych komitetów współdziałania do spraw podatku gruntowego mogą zmniejszyć lub podwyższyć dla poszczególnych powiatów do 10% normy dostawy trzody chlewnej, wymienione w § 1, z zastrzeżeniem, że przewidziana dla całego województwa przeciętna norma dostaw trzody chlewnej nie ulegnie zmianie.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się analogicznie w obrębie powiatów do poszczególnych gmin, a w obrębie gmin - do poszczególnych gromad i gospodarstw rolnych.
Przy ustalaniu ulg (§ 1) uwzględnione będą obroty, dokonane w okresie od dnia 1 lutego 1949 r.
Przy obliczaniu ulg w podatku gruntowym (§ 1) dostarczone do punktu skupu prosięta o wadze do 15 kg przyjmowane będą w wadze podwójnej.
Posiadanie w gospodarstwie rolnym uznanego knura uprawnia do otrzymania ulgi w takiej samej wysokości, jaka przypadałaby za dostarczenie do punktu skupu tucznika wagi 100 kg.
Niezależnie od ulg przewidzianych w §§ 1, 3 i 5 przyznawane będą premie w formie dodatkowej obniżki podatku gruntowego po 500 zł od każdej posiadanej sztuki przychowku bydła rogatego w wieku co najmniej 6 miesięcy, urodzonej w czwartym kwartale roku 1948 lub w roku 1949.
Wszelkie czynności i dokumenty dotyczące przyznawania ulg i premii, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, wolne są od opłat administracyjnych na rzecz związków samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1949 r.