Ulgi w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.194

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1938 r.
w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352) zarządza się co następuje:
Opłaty na Państwowy Fundusz Drogowy, określone w art. 6 ust. (1) pkt 2) ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352), w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 405) oraz w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 392), obniża się:
1)
dla pojazdów mechanicznych ciężarowych i traktorów (ciągników), zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 1936 r., do 20 zł rocznie od pojazdu o ciężarze własnym do 2.000 kg i do 50 zł od pojazdu o ciężarze ponad 2.000 kg - na lat 5 od dnia pierwszej rejestracji pojazdu;
2)
dla przyczepek do pojazdów mechanicznych ciężarowych i traktorów - do 20 zł rocznie od każdej przyczepki.
(1)
Opłaty na Państwowy Fundusz Drogowy od dorożek samochodowych, określone w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 392), obniża się dla pojazdów, rejestrowanych po raz pierwszy po wejściu w życie rozporządzenia niniejszego, do 20 zł rocznie od pojazdu - na okres 5 lat od dnia tej rejestracji.
(2)
Ulgę w opłatach, określoną w ust. (1), stosuje się również do pojazdów (dorożek samochodowych), zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1936 r., jednakże tylko za okres czasu od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego do końca pięcioletniego okresu od dnia pierwszej rejestracji.
Przy stosowaniu ulg ustalonych w §§ 1 i 2 część roku budżetowego liczy się za cały rok.
Ulgi, ustalone rozporządzeniem niniejszym, stosuje się jedynie do pojazdów mechanicznych, których silniki poruszane są materiałami pędnymi, podlegającymi opłatom na Państwowy Fundusz Drogowy.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Komunikacji i Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i innymi zainteresowanymi Ministrami.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.
(2)
Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 619).